Andrei Busuioc – Interpelare – Sprijinirea clienților care necesită despăgubiri ca urmare a deteriorării electrocasnicelor ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, imparțialitatea procesului de obținere a despăgubirilor și necesitatea limitării fluctuațiilor de tensiune electrică

Adresată Ministrului Energiei, domnul Sebastian-Ioan Burduja, și Președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul George Sergiu Niculescu

De către: Senator Andrei BUSUIOC 

Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 06/09/2023

Obiectul întrebării:  Sprijinirea clienților care necesită despăgubiri ca urmare a deteriorării electrocasnicelor ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, imparțialitatea procesului de obținere a despăgubirilor și necesitatea limitării fluctuațiilor de tensiune electrică

Stimați domni,

            Fluctuațiile de tensiune electrică ce apar în lipsa săvârșirii unor acțiuni directe ale clientului casnic asupra rețelei electrice proprii și care apar, de asemenea, în lipsa conectării sau deconectării consumatorilor electrici mari de energie de către acesta, au început să reprezinte un factor de stres major pentru proprietarii de electrocasnice. Aceste fluctuații de tensiune electrică ce prezintă cauze independente actelor proprietarilor și care nu sunt generate de existența unui raport de reciprocitate cauzală între acțiunea directă a cetățeanului și fluctuația de curent au început să-și facă prezența simțită adesea, prezență acompaniată de o neliniște bine fondată a celor ce cunosc probabilitatea de a-și pierde bunurile ce funcționează pe bază de curent electric. Prezența variațiilor de tensiune electrică poate determina scăderea duratei de viață a electrocasnicelor și funcționarea lor ineficientă, aparatele fiind concepute pentru a rezista „la anumite variații de tensiune și pentru anumite intervale scurte de timp”.[1]

            Numeroși cetățeni care dețin imobile, imobile în cadrul cărora pot fi regăsite electrocasnicele comune, au început să cerceteze motivele ce stau la baza fluctuațiilor de tensiune electrică de la domiciliul lor. Astfel, au eliminat cauzele ce s-ar fi putut datora acțiunii lor directe asupra rețelei de curent electric, obeservând însă faptul că fluctuațiile de tensiune electrică nu au dispărut. De asemenea, în urma cercetărilor efectuate, cetățenii au constatat faptul că variațiile de tensiune ale rețelei de curent electric nu reprezintă o problemă la nivelul locuinței, nefiind astfel o situație izolată.

            În cadrul rândurilor precedente a fost amintită îngrijorarea proprietarilor de electrocasnice în privința probabilității de a-și pierde bunurile ce funcționează pe bază de curent electric, ca urmare a prezenței variațiilor de tensiune ale rețelei de curent electric. Însă, pentru un număr mult prea ridicat de proprietari de electrocasnice, posibilitatea defectării aparaturii electrice ca urmare a variațiilor de tensiune ale rețelei de curent electric în cadrul domiciliului nu mai reprezintă de mult o probabilitate. O multitudine de proprietari de electrocasnice au fost și sunt  martorii defectării acestor aparate destinate ușurării muncilor casnice. 

            Spre avantajul proprietarului, „Furnizorul de energie poate acorda despăgubiri clientului casnic atunci când deteriorarea aparatelor electrocasnice a intervenit în urma unor evenimente din culpa distribuitorului.”[2] Conform Ordinului nr. 177 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, CAPITOLUL II, SECŢIUNEA 1: Condiţii generale, Art. 3:

„(1) În cazul în care receptoarele electrocasnice ale unui CC au fost deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică, acesta este îndreptăţit să fie despăgubit de OR, direct sau prin intermediul furnizorului, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. (2) Contravaloarea despăgubirilor este suportată de OR şi achitată de către acesta CC, prin intermediul furnizorului sau, după caz, direct CC, dacă în urma investigaţiei efectuate de către OR se constată existenţa prejudiciului şi culpa OR.”[3], unde „a) CC – client casnic; b) OR – operatorul de reţea la care este racordat locul de consum al clientului casnic.”[4]. De asemenea, Art. 4 afirmă faptul că „(1) Despăgubirile prevăzute la art. 3 se acordă CC pe baza documentelor justificative prevăzute la art. 5, la cererea scrisă a CC adresată furnizorului sau, după caz, OR, ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile de acordare a despăgubirilor. (2) În cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor, CC transmite furnizorului cererea pentru acordarea despăgubirilor, iar, în cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de CC, CC transmite cererea la OR.”[5]. Ordinul nr. 177 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea face referire și la documentele justificative solicitate clientului casnic în vederea calculării despăgubirilor și la condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru a se acorda despăgubirile. Amintim faptul că, precum este menționat în cadrul Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, TITLUL I Energia electrică, CAPITOLUL I Dispoziţii generale, Art. 3, 22, „client casnic – clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale;”.[6]

            Două secțiuni esențiale ale Ordinului de față pentru clientul casnic sunt reprezentate de către SECŢIUNEA 2: Etapele procesului de acordare a despăgubirilor în cazul în care contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu OR și de către SECŢIUNEA 3: Etapele procesului de acordare a despăgubirilor în cazul în care contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de CC cu OR[7], acestea făcând referire la durata procesului de acordare a despăgubirilor.

            În cadrul Secțiunii 2: Etapele procesului de acordare a despăgubirilor în cazul în care contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu OR se precizează faptul că: Art. 8 „(1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale care a produs deteriorarea unor receptoare electrocasnice, acesta trebuie să transmită furnizorului (…) o cerere pentru acordarea despăgubirilor (…) (4) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6, furnizorul transmite OR cererea pentru acordarea despăgubirilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la furnizor. Art. 9 (1) După primirea cererii pentru acordarea despăgubirilor, OR programează de comun acord cu CC data verificării la locul de consum a celor sesizate; data verificării nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare de la primirea cererii. (…) (3) În maximum 3 zile lucrătoare de la verificarea efectuată la locul de consum, OR înştiinţează furnizorul cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor.(…) (4) Furnizorul transmite CC înştiinţarea menţionată la alin. (3) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia de la OR. (5) În situaţia în care CC este îndreptăţit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la furnizor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute în anexa nr. 3.1, documentele justificative prevăzute la art. 5; termenul de depunere la furnizor a documentelor justificative poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare dacă CC dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al depăşirii termenului. Documentele justificative depuse la furnizor se vor transmite de către acesta la OR în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire. (6) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative prevăzute la art. 5, OR are obligaţia analizării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor, a întocmirii procesului-verbal pentru acordarea despăgubirilor şi a transmiterii furnizorului a unui exemplar al procesului-verbal. (…) (7) Furnizorul achită către CC despăgubirile conform dispoziţiilor contractului de furnizare a energiei electrice. Valoarea despăgubirilor se notifică de către furnizor CC printr-o adresă anexată primei facturi emise după finalizarea investigaţiei de către OR. (…)”[8]

Astfel, dacă clientul casnic este îndreptățit la acordarea de despăgubiri, acesta va trebui să se pregătească atât fizic, cât și psihic, pentru un proces îndelungat, proces în care capacitățile sale de organizare și de adaptare în lipsa electrocasnicelor vor fi supuse testului răbdării.

Ținem să precizăm faptul că supratensiunile accidentale produse din culpa operatorului de reţea pot avea loc, din nefericire, și pe timp de iarnă, atunci când centrala termică electrică reprezintă principalul consumator de energie electrică. De asemenea, aceste supratensiuni accidentale pot avea loc pe timp de vară, atunci când frigiderele și lăzile frigorifice reprezintă principalii consumatori de energie electrică. Presupunând faptul că persoanele adulte prezintă capacitate de adaptare în lipsa acestor consumatori esențiali și absolut necesari de energie electrică, nu pot fi omise din cadrul ecuației familiile cu copii. În această situație, capacitatea de adaptare a familiei privind lipsa electrocasnicelor esențiale până la primirea despăgubirilor va fi supusă unei adevărate încercări.

Cea de-a doua secțiune esențială a Ordinului de față pentru clientul casnic este reprezentată de Secțiunea 3. În cadrul Secțiunii 3: Etapele procesului de acordare a despăgubirilor în cazul în care contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de CC cu OR, observăm, de asemenea, prezența informațiilor cu privire durata procesului de acordare a despăgubirilor. Astfel, Art. 10 „(1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale care a produs deteriorarea unor receptoare electrocasnice, CC trebuie să transmită OR, (…) o cerere pentru acordarea despăgubirilor (…). Art. 11 (1) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6, OR programează de comun acord cu CC data verificării la locul de consum a celor sesizate; data verificării nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare de la primirea cererii. (…) (3) În maximum 3 zile lucrătoare de la verificarea efectuată la locul de consum, OR înştiinţează CC cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor. (…) (4) În situaţia în care CC este îndreptăţit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la OR, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute în anexa nr. 7.1, documentele justificative prevăzute la art. 5; termenul de depunere la OR a documentelor justificative poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare, dacă CC dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al depăşirii termenului. (5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative menţionate la art. 5, OR are obligaţia analizării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor, a întocmirii şi transmiterii către CC a procesului-verbal pentru acordarea despăgubirilor. (…) (6) Despăgubirea se achită CC de către OR conform modalităţii stabilite prin contractul de reţea încheiat între OR şi CC. Valoarea despăgubirii se notifică CC de către OR printr-o adresă anexată primei facturi emise după finalizarea investigaţiei efectuate de către OR. (…)[9]

Așadar, ambele situații – fie contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu OR (operatorul de reţea la care este racordat locul de consum al clientului casnic), fie contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de CC (clientul casnic) cu OR (operatorul de reţea la care este racordat locul de consum al clientului casnic) –  îl plasează pe client în fața unui proces anevoios, complicat și îndelungat.

Conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, TITLUL I Energia electrică, CAPITOLUL IV Energia electrică, Art. 62. – (1) Clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi: (…) e) să primească despăgubiri de la furnizor, operator de reţea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei; (…)[10], unde client finalul, conform aceleiași legi, reprezintă „orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu; în cuprinsul legii noţiunile de “client final” şi “consumator” sunt echivalente;”[11]

Precum a fost amintit precedent, avantajul clientului este dat de prezența legislației specifice ce îi oferă dreptul la despăgubiri în cazul în care i se produc daune, însă dificultatea de a obține aceste despăgubiri, timpul îndelungat de așteptare și necesitatea de a avea și a utiliza electrocasnicele specifice erei contemporane vin în dezavantajul său. De asemenea, în dezavantajul clientului vine și faptul că acesta nu este întotdeauna despăgubit, deși circumstanțele demonstrează faptul că paguba nu s-a datorat acțiunii sale directe sau indirecte. Așadar, dorim să vă adresăm următoarele întrebări:

  1. Precum este stipulat în cadrul Ordinului nr. 177 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, Secțiunea 2 și Secțiunea 3, OR programează de comun acord cu CC data verificării la locul de consum a celor sesizate, iar cu ocazia verificării efectuate la locul de consum, OR, prin reprezentantul acestuia, întocmeşte procesul-verbal de constatare care va cuprinde rezultatul verificării şi lista receptoarelor electrocasnice deteriorate. Având în vedere faptul că reprezentantul care va efectua verificarea la locul de consum și care va întocmi procesul-verbal de constatare este trimis din partea operatorului de reţea la care este racordat locul de consum al clientului casnic, considerați faptul că, pentru a menține imparțialitatea procesului de verificare și de constatare a daunelor, agentul trimis pentru verificarea echitabilă ar trebui să provină din partea unei companii/ instituții neutre?
  1. Procesul de despăgubire este acompaniat de o durată îndelungată, iar adesea, electrocasnicele deteriorate din cauza supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea  sunt esențiale desfășurării activităților cotidiene. În situația în care clientul este îndreptăţit să primească despăgubiri și având în vedere faptul că deteriorarea electrocasnicelor nu a fost consecința acțiunii directe sau indirecte a clientului, considerați faptul că acesta ar trebui să beneficieze de electrocasnice oferite de către compania în cauză până la oferirea despăgubirilor?
  1. Cetățenii sunt nemulțumiți, de asemenea, cu privire la faptul că, după primirea despăgubirilor sau după repararea/achiziția electrocasnicelor deteriorate din cauza supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea (în situația în care cetățenii primesc despăgubirile), observă cum noi variațiile de tensiune continuă. În prezent, ce măsuri sunt adoptate pentru limitarea fluctuațiilor de tensiune electrică, în special în zonele în care acestea se petrec preponderent, și ce măsuri sunt propuse pentru limitarea acestor fluctuații în viitor?
  1. Durata totală de soluționare a cererilor de despăgubire și de intrare în posesia despăgubirilor de către CC prezintă un interval de timp ce depășește durata intervalului de timp în care CC trebuie să transmită cererea pentru acordarea despăgubirilor. Considerați că ar trebui diminuată durata de soluționare a cererilor și de oferire a despăgubirilor, acolo unde CC este îndreptățit?

Solicit răspuns scris.

Cu respect,

Senator

Andrei Busuioc


[1] https://www.telecontrol.ro/blog/fluctuatiile-de-tensiune-electrica-din-casa-de-ce-sunt-importante-cum-te-afecteaza-si-cum-te-protejezi-impotriva-lor.html

[2] https://www.enel.ro/enel-energie/ro/informatii-utile/acordare-despagubiri-pentru-deteriorarea-electrocasnicelor.html

[3] https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ordinul-ANRE-nr-177-2015.pdf

[4] https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ordinul-ANRE-nr-177-2015.pdf

[5] https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ordinul-ANRE-nr-177-2015.pdf

[6] https://lege5.ro/App/Document/gmzdenjwga/energia-electrica-lege-123-2012?pid=61608853#p-61608853

[7] https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ordinul-ANRE-nr-177-2015.pdf

[8] https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ordinul-ANRE-nr-177-2015.pdf

[9] https://www.engie.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ordinul-ANRE-nr-177-2015.pdf

[10] https://lege5.ro/App/Document/gmzdenjwga/energia-electrica-lege-123-2012?pid=61608853#p-61608853

[11] https://lege5.ro/App/Document/gmzdenjwga/energia-electrica-lege-123-2012?pid=61608853#p-61608853

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

În vizita sa în Munchen cu ocazia Campionatului European de Fotbal, George Simion s-a întâlnit și cu românii stabiliți în Germania, cărora le-a mulțumit pentru susținere și le-a vorbit despre sistemul corupt care a acaparat țara. „Mulțumesc că ne-ați votat, mulțumesc că mulți dintre voi sunteți […]
Alianța pentru Unirea Românilor și-a lansat sâmbătă, 15 iunie, candidatul la alegerile prezidențiale, în persoana lui George Simion. Evenimentul a avut loc la Arenele Romane, în prezența a peste 7.000 de membri și simpatizanți AUR. „Noi știm să depunem efort. Poate de aceea sunt singurul care […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat astăzi, la Bruxelles, că au trecut trei zile de la închiderea urnelor și, totuși, președintele AEP Toni Greblă refuză să explice de ce nu se anunță rezultatele finale. „Încercăm să înțelegem cum e posibil ca […]
Adrian Axinia, deputat AUR, a atras atenția, în cadrul unei declarații susținută la Bruxelles, asupra numărului uriaș de voturi declarate nule atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele locale. „România este un stat capturat, iar puterea politică de la București, efectiv, a asasinat democrația. Spun […]
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, susține că democrația este pusă sub semnul întrebării, în contextul în care 5% din voturile românilor exprimare la alegerile europarlamentare au fost anulate. „Într-un stat condus de hoți, nu se putea altfel decât ca aceste alegeri să fie fraudate, pornind de la […]
AUR a reușit la alegerile din 9 iunie un scor istoric. După doar 4 ani de la înființare, AUR este a doua forță politică a României după alianța comasaților. Am reușit ca în 4 ani de zile aproape să ne triplăm numărul de voturi obținute, de […]