PROGRAMUL PARTIDULUI POLITIC ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

MANIFEST

Alianța pentru Unirea Românilor este o mișcare politică națională. Ne-am lansat la 1 decembrie 2019 și am devenit partid parlamentar la 6 decembrie 2020, pentru că am fost consonanți cu așteptările unei părți importante a românilor din țară și de peste hotare. Încrederea și susținerea pe care ni le acordă românii sunt în creștere.

Avem obligația de a extinde și fortifica formațiunea noastră politică pentru a răspunde așteptărilor alegătorilor la viitoarele scrutine locale, parlamentare, prezidențiale și europarlamentare, la care să prezentăm candidați pregătiți, competenți și responsabili.

Vrem o Românie suverană și reunită, puternică economic și competitivă, demnă și respectată, în care toți oamenii să poată munci și trăi mulțumiți, bucurându-se în siguranță și pace de roadele muncii lor.

Vrem să fim o națiune solidară, sănătoasă și bine educată, așezată pe temelia tradiției și deschisă către viitor, capabilă să-și îndeplinească misiunea istorică într-o lume tot mai complexă și supusă diverselor tipuri de riscuri și amenințări.

Vrem o Românie stabilă, care să devină lider economic regional. Noi dăm glas acestor năzuințe legitime și ne îndreptăm toate energia și inteligența pentru realizarea lor.

Definim și suntem pregătiți să aplicăm acțiuni, măsuri și politici publice concrete în beneficiul tuturor compatrioților care așteaptă o altfel de politică față de cea a partidelor vechiului sistem corupt și birocratic, vinovate de trădarea intereselor vitale ale cetățenilor și ale țării.

Suntem o alternativă reală la guvernările antinaționale instalate după 1989 și aspirăm să guvernăm România cu onestitate și dăruire, în beneficiul celor mulți. Binele comun și bunăstarea materială și spirituală a tuturor românilor sunt scopuri pe care le servim.

Facem apel către toți românii, tineri și vârstnici, bărbați și femei, majoritari și minoritari, de la orașe și sate, din țară și de peste hotare, să ni se alăture în elanul nostru politic și patriotic înnoitor. Împreună putem fi mai puternici. Împreună vom reuși.

Propunem un amplu Program politic realist, în interesul tuturor românilor, și vom completa și ajusta acest Program la fiecare etapă de dezvoltare organică a țării.


1. Poziționarea politică și reunirea românilor

Alianța pentru Unirea Românilor este un partid patriotic, de esență conservatoare, orientat spre viitor, care promovează drepturile și libertățile fundamentale ale omului precum și instituțiile sociale în contextul culturii și civilizației naționale. Omul și națiunea sunt în centrul politicilor noastre. Pilonii doctrinari de bază ai partidului nostru sunt: Credința, Națiunea, Familia și Libertatea.

Elementele principale ale doctrinei noastre sunt libertatea și demnitatea umană, credința și morala creștină, tradiția, dezvoltarea organică, ierarhia și autoritatea, continuitatea socială, unitatea și suveranitatea națională, familia, solidaritatea între generații, democrația autentică, economia de piață și dreptul de proprietate.

Statul este un instrument al națiunii române, întemeiat pe ierarhia competențelor, pe proprietate și muncă. În viziunea noastră statul derivă din voinţa românilor de a avea o autoritate în respectarea demnităţii persoanei şi a drepturilor sale fundamentale. Statul este temelia convieţuirii românilor în libertate, solidaritate şi dreptate. Aceste valori fundamentale îşi pot găsi împlinirea numai într-un stat de drept, autentic democratic şi organic. Sarcina statului este promovarea binelui comun, apărarea românilor de ameninţările din afara hotarelor și din interiorul lor şi protejarea intereselor îndreptăţite ale acestora în relaţiile cu alte state.

AUR este ataşat ideii de unitate naţională. Românii trăiesc, deocamdată, în două state naționale. Circa jumătate din populația Republicii Moldova și-au redobândit deja cetățenia română. Reunirea politică a celor două state românești reprezintă pentru noi un obiectiv strategic major. El răspunde necesității obiective de depășire pașnică a stării de diviziune artificială a națiunii române, diviziune ce reprezintă o consecință dureroasă a pactului Ribbentrop-Molotov. Unitatea românilor de pe ambele maluri ale Prutului reprezintă o condiţie primordială și o garanție a stabilității în Europa de Sud-Est.

România are o responsabilitate istorică față de conaționalii săi din Republica Moldova, statul românesc tranzitoriu proclamat pe ruinele fostului imperiu sovietic. Românii din Basarabia au dreptul la unitate cu patria lor istorică și etnică România, ca instrument politic de bază al lumii românești. Relațiile dintre cele două state românești vor fi reconfigurate tot din perspectiva unității tuturor românilor, a refacerii unității statale. În plan concret, România va dezvolta politici de unificare/extindere a serviciilor poștale, telecom, bancare, infrastructură de transport, energetică, educațională, sanitară etc. Pentru implementarea politicilor de reunire se vor înființa structuri responsabile cu reintegrarea Republicii Moldova în toate instituțiile publice care pot avea legătură cu aceasta. Toate acestea vor fi integrate, la rândul lor, într-o structură centrală guvernamentală.

Ideea unității naționale trebuie să fie luminată de morala creştină, care înseamnă dragoste faţă de aproapele tău, faţă de familia ta, faţă de naţiunea ta, faţă de naţiunile din jurul tău, faţă de umanitate. Nimeni nu se poate integra prin iubire în umanitate dacă nu-şi iubeşte naţiunea. Morala creştină ne protejează de excesul de a face din dragostea faţă de propria naţiune un motiv de ură sau de respingere a celorlalte naţiuni.


2. Viziunea noastră asupra omului

Recunoaştem că omul este cununa creaţiei divine şi nu măsura ultimă a tuturor lucrurilor. Politicile noastre se întemeiază pe viziunea creştină asupra omului, care este responsabil în faţa semenilor și a lui Dumnezeu. Omul este o entitate unică, total ireductibilă şi de neînlocuit, deschisă spre transcendenţă, cu destin etern propriu, implicit cu responsabilitate, cu inteligenţă şi voinţă liberă. Demnitatea fiinţei umane este inalienabilă. În cadrul societăţii, orice om depinde de ceilalți. Fiind liber, responsabil şi solidar, omul este dator să participe la construcţia și dezvoltarea organică a societăţii. Acest angajament derivă din chemarea noastră de a fi împreună-lucrători cu Dumnezeu în opera Sa ziditoare şi mântuitoare.

AUR respectă darul suprem al vieţii umane, care cuprinde, potenţial, fericirea individuală şi eternă. Societatea, prin reglementări, trebuie să sprijine protejarea vieţii umane în fiecare etapă a acesteia, începând de la zămislire și până la moartea naturală.

3. Solidaritatea

Solidaritatea înseamnă conştiinţa interdependenţei şi a corelaţiei mutuale între indivizi şi comunităţile lor. Orice lucru care afectează o persoană are consecinţe şi asupra comunităţii din care aceasta face parte. Solidaritatea înseamnă acţiuni, într-ajutorare activă, drepturi şi îndatoriri între oameni şi comunităţile lor care fac parte dintr-un întreg şi care fuzionează în universal. Pe aceste temeiuri, Alianța pentru Unirea Românilor îmbrăţişează principiul solidarităţii între persoane, categorii sociale, comunităţi locale, naţionale şi popoare. Solidaritatea trebuie să se manifeste nu numai pe orizontală, ci şi pe verticală. Astfel, noi ne asumăm întregul trecut istoric al poporului român şi suntem solidari cu generaţiile viitoare, ale căror interese legitime le vom apăra.


4. Democraţia parlamentară

Democraţia înseamnă libertatea şi posibilitatea de exprimare a voinţei politice prin intermediul unui sistem parlamentar reprezentativ. Parlamentul exprimă voinţa poporului. Democraţia reprezintă totodată principiul care stabileşte un echilibru între persoană şi comunitate în cadrul societăţii. Soluţia democratică sporeşte responsabilitatea membrilor societăţii prin asigurarea demnităţii tuturor. Modelul parlamentar bicameral trebuie păstrat. Totodată, susținem reducerea numărului de parlamentari la 300, dintre care 200 de membri ai Camerei Deputaților și 100 de membri ai Senatului României.


5. Competenţa şi valoarea morală

Noi considerăm că puterea politică trebuie să fie exercitată doar în condiţii de transparenţă, de către persoane competente şi morale. AUR susţine promovarea exclusiv pe criterii de competenţă şi de valoare morală, astfel încât în societate să se stabilească o ierarhie clară în funcţie de profesionismul şi cinstea celor care administrează treburile publice sau fac politică. Politica pe care o promovăm este cea a „mâinilor curate”. Competenţa şi onorabilitatea celor aflaţi la guvernare constituie o condiţie esenţială pentru stoparea prăbuşirii generale a societății, dar și pentru revenirea la progresul social al României.


6. Familia și redresarea demografică

Familia constituie nucleul ansamblului social, având o structură clară și un rol bine definit. La originea familiei se află Dumnezeu, care a creat bărbatul și femeia, prin a căror uniune se perpetuează viața. Bărbatul/tatăl și femeia/mama sunt diferiți prin natura lor, însă complementari, atribute la care modernitatea a adăugat, benefic, egalitatea în drepturi.

Din perspectiva actului de legiferare, în întreaga problematică a politicilor familiei AUR consideră, înainte de orice, că obiectivitatea biologică nu poate fi ignorată, interpretată sau păcălită, iar reglementările normative nu pot fi contrare firii umane. Ca formațiune conservatoare, AUR se angajează să păstreze consacrarea actuală a familiei în România, în materie constituțională și civilă, prin raportare la datele naturii umane, iar nu la libertatea opțiunii sexuale a persoanelor.

România se situează pe primele locuri în Europa în ceea ce privește avortul și mortalitatea prevenibilă. La patru căsătorii, o familie se destrămă. Numărul de nașteri s-a redus aproape la jumătate față de 1990. De la 23 milioane de locuitori în 1991, în 2020 mai eram 19 milioane, Eurostat prognozând pentru anul 2050 circa 15 milioane de locuitori pentru România. Cauzele fenomenului de degradare demografică – natalitatea scăzută și emigrația – au aceeași origine: blocajul administrativ, supraimpozitarea, descurajarea spiritului antreprenorial și a muncii, a familiei, maternității, scăderea calității educației, lipsa infrastructurii etc.

Familia este cea mai afectată de scăderea calității spațiului social și a asistenței sanitare, urmarea fiind reducerea fertilității și creșterea dramatică a emigrației forței de muncă, un adevărat exil nemaiîntâlnit în istoria modernă a Europei. Plecarea forței de muncă ține sub presiune economia și sistemul de pensii și pune în pericol viitorul țării. Pentru readucerea acasă a acestei forțe sunt necesare nu doar politici de creare a locurilor de muncă, dar și urmărirea unei politici economice întemeiată pe o scală corectă a salariilor.

România are urgent nevoie de o strategie naţională în domeniul populaţiei, obiectiv pe care AUR și-l asumă cu prioritate ca parte a programului său politic. Această strategie va viza îmbunătățirea situației demografice și reducerea emigrației prin creșterea sprijinului pentru familie, pe 3 direcții principale: 1) asistență financiară corelată cu nevoile reale existente într-o familie cu copii; 2) servicii la care membrii familiei să aibă acces; 3) programe familiale de reducere a cheltuielilor familiei prin motivarea activității economice familiale și buna exploatare a resurselor familiale.

Astfel, obiectivul nostru este să avem în România cât mai multe familii, cât mai longevive, cât mai numeroase, asigurând membrilor acestora un mediu propice economic, social, protectiv și psiho-afectiv de formare și dezvoltare a personalității umane, iar națiunii române continuitatea și dezvoltarea demografică, economică, socială și culturală.

7. Tinerii

Politica pentru tineret este o politică pentru viitorul nostru. Noi trebuie să ajutăm tineretul să-şi găsească propria cale spre o viaţă adultă responsabilă. AUR susţine atragerea şi promovarea tinerilor în funcţii de răspundere şi conducere în orice domeniu de activitate. Statul trebuie să le asigure tinerilor condiţii necesare de viaţă, o pregătire profesională performantă, o educaţie în spiritul moralei creştine şi al respectului necondiţionat faţă de lege şi dreptate. Susţinem dreptul tinerilor de acces la studii, precum şi dreptul lor de a beneficia de credite avantajoase pe termen lung pentru construirea de locuinţe şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă îndelungată. AUR garantează, prin statut, accesul tinerilor la structurile de conducere ale partidului, la toate nivelurile, într-o pondere însemnată. Organizaţia noastră de tineret dezvoltă relaţii de cooperare cu organizaţii similare de peste hotare în vederea desfăşurării unor programe comune.

8. Generaţiile în vârstă

Din perspectiva continuităţii şi apropierii dintre generaţii, experienţa generaţiilor în vârstă constituie un patrimoniu inestimabil, care trebuie pus în serviciul întregii societăţi. În vederea asigurării unui parteneriat real între generaţii, AUR are în cadrul său o organizaţie naţională de seniori. Această organizaţie oferă posibilitatea implicării persoanelor în vârstă în viaţa politică activă.

Dreptul fiecărui pensionar la o pensie decentă trebuie respectat și dus la îndeplinire de orice guvernare. AUR va face acest lucru.


9. Biserica şi comunităţile religioase

Biserica și statul diferă ca natură, scop și mijloace. Neutralitatea religioasă a statului este o condiție obligatorie. Relațiile dintre stat și Biserică trebuie să se bazeze pe un parteneriat amplu și constructiv în beneficiul românilor din țară și de peste hotare. Având în România o istorie bimilenară, creştinismul este unul dintre factorii esenţiali de coeziune socială în România și un important vector de organizare a românilor de pretutindeni.

AUR sprijină Biserica în activităţile sale sociale şi apreciază prezența activă a acesteia în viaţa publică. Omul modelat moral de învăţătura creştină îşi trăieşte destinul istoric în societate şi stat, iar destinul veşnic în Biserică, dăruindu-se socialmente semenilor şi duhovniceşte lui Dumnezeu. Elementul de bază al moralei creştine constă în capacitatea de a subordona interesele personale binelui comun.

AUR manifestă respect deplin faţă de toate confesiunile religioase şi consideră că nu este de competenţa partidelor politice să intervină în relaţiile interconfesionale.

AUR pledează pentru susținerea activităților Bisericii și ale tuturor cultelor înregistrate, proporțional cu ponderea lor în populația Țării.


10. Limba română

Limba română constituie un element de bază al identității noastre naţionale. Ea are statut de limbă oficială în România, Republica Moldova și provincia autonomă Voievodina, fiind limbă oficială și de lucru a Uniunii Europene (1/24) și a Uniunii Latine (1/6) și limbă liturgică în Sfântul Munte Athos (1/3). De asemenea, româna a deținut până de curând statutul oficial de limbă locală și regională în regiunile Cernăuți și Transcarpatică din Ucraina. Un număr de circa 6 milioane de cetățeni români locuiesc peste hotare, iar peste 5 milioane de etnici români din comunitățile istorice sau persoane aparținând filonului lingvistic și cultural românesc locuiesc în diverse țări. În multe state străine există publicații de limbă română, posturi sau emisiuni radio și televizate în limba română: SUA, China, Vatican, Israel, Franța, Germania, Marea Britanie, Ucraina, Rusia, Austria, Italia, Spania și Canada.

AUR consideră că româna, ca limbă oficială a României, trebuie protejată prin lege pentru o funcționare plenară în toate domeniile vieţii sociale. În acest sens, vom propune completarea și perfecționarea cadrului legislativ național, astfel încât acesta să permită implementarea unor politici lingvistice cuprinzătoare pe plan intern și extern.

De asemenea, AUR consideră necesară protejarea prin lege a dialectelor istorice ale limbii române comune: aromân sau macedoromân, meglenoromân și istroromân și promovarea acestor dialecte în comunitățile dialectale românești din Balcani.

AUR pledează pentru înființarea, după modele de bună practică (cum sunt, bunăoară: Anglosfera, Organizația interguvernamentală a Francofoniei, Uniunea Lingvistică Olandeză, Comunitatea țărilor de limbă portugheză, Organizația arabă pentru educație, cultură și știință, Organizația internațională pentru cultura turcă, Organizația statelor ibero-americane), a unei Organizații interguvernamentale a Românofoniei, din care să facă parte, ca fondatoare, România și Republica Moldova și care să rămână deschisă aderării, cu statut de membru deplin sau observator, oricărui alt stat sau regiuni a cărei populație istorică sau emergentă folosește limba română și dialectele ei istorice.


11. Dezvoltare și prosperitate

Dimensiunile acțiunilor strategice din programul politic al AUR sunt consonante în bună măsură cu cele identificate de Academia Română pentru următorii 15-20 de ani – acestea din urmă fiind: școala și educația, sănătatea, cultura, economia și calitatea vieții – cu accente puse pe dezvoltarea durabilă, resursele naturale, energetice, rezervele strategice, siguranța și eficiența energetică, agricultura și siguranța alimentară, politicile fiscale și monetare, cultura, administrația, spațiul cibernetic, apartenența euroatlantică și linia Dunării.


12. Sistemul administrativ

Sistemul administrativ și juridic, dimpreună cu cel politic, este cele mai important în asigurarea dezvoltării sau, dimpotrivă, a blocării evoluției țării. Aici se află pârghiile concrete care reglementează și pun în lucru decizii care afectează întreaga economie, cultura, sănătatea, educația, în general toate celelalte manifestări și cadre ale vieții sociale. Administrația centrală și cea locală trebuie scoase de sub imperiul arbitrariului și al clientelismului, care le vulnerabilizează în mod deosebit în actualul context de securitate, iar fiscalitatea trebuie reorientată către susținerea spiritului antreprenorial, mai cu seamă a celui autohton. Instituțiile publice trebuie să își recapete reflexul servirii interesului public și să fie depolitizate și așezate pe principiul ierarhiei competențelor. Acestea, ca și sistemul politic, trebuie așezate sub semnul transparenței și deservite de persoane bine pregătite și cu onorabilitate morală. În felul acesta ne vom putea gândi la diminuarea corupției din sistem și a cheltuielilor inutile, care se ridicau, nu demult, la circa 6 miliarde euro pe an. În acest sens, considerăm deosebit de important alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi.

Vom modifica legislația în domeniu: cea privind alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, cea privind conflictul de interese, precum și Codul Administrativ. Funcția prefectului trebuie depolitizată și reprofesionalizată, prin eliminarea din atribuțiile acestui înalt funcționar public a atribuției de „aplicare a Programului de guvernare”, din Legea 340/2004, atribuție fără temei constituțional și care îndepărtează instituția prefectului de principala sa menire, aceea de garant al respectării interesului național, al statului de drept și al Constituției în teritoriu. Funcționarul român trebuie încurajat să ofere soluții și să aibă inițiativă.

AUR va reconfigura legislația achizițiilor publice așa încât statul să cheltuie eficient, în funcție de nevoile reale, mutând reperul dinspre grupurile de interese politice sau teama controalelor așa încât statul să devină un bun administrator al resurselor publice. În acest sens, corpul funcționarilor publici va fi reconfigurat și redimensionat, în funcție de nevoile publice, în acord cu studii și modele de bune practici din alte state.

Vom dezvolta învățământul destinat funcționarilor publici, așa încât aceștia să devină elita managerială a țării. Odată restabilită demnitatea corpului funcționarilor publici, vom proteja funcția de imixtiunile politice, încurajând stabilitatea pe post în acord cu serviciile aduse țării.


13. Sistemul juridic

AUR consideră că sistemul juridic trebuie să se axeze pe respectarea drepturilor constituționale, așa încât derapajele statului de drept din perioada „războiului anticorupție” și apoi din perioada stărilor de alertă și de urgență, când în România a fost instaurat un regim polițienesc, de tip dictatorial, să nu se mai întâmple. Pentru aceasta, justiția trebuie să rămână o instituție independentă. Justiția trebuie să fie mai degrabă restitutivă decât represivă.

Justiția fiscală, prin organele sale, va urmări reconstituirea drepturilor fiscale ale statului dar și ale cetățenilor în raport cu statul, plecând de la premisa creșterii bazei de impozitare iar nu a numărului de deținuți și de firme închise. Una dintre urgențele sistemului de justiție este dosarul proprietăților, restituite abuziv sau prin fals, din ultimii 15 ani. Combaterea corupției va ieși din sfera spectacolului media și a răfuielilor dintre diferitele structuri ale statului.

Structurile de forță nu au ce căuta în justiție atâta vreme cât nu este pusă în pericol siguranța națională. Excluderea afacerilor pe seama statului și a interesului public, desființarea structurilor mafiote din marile orașe, aducerea în fața justiției a făptuitorilor, indiferent de poziție socială sau cetățenie, constituie priorități ale acțiunii noastre politice.


14. Securitatea națională

AUR va reinstitui națiunea română ca obiect și scop al strategiei de securitate națională și al instituțiilor publice. Este punctul de plecare prin care România își poate proteja piața internă și singurul mod în care poate ieși din actualul absenteism geopolitic, prin care poate începe să practice o politică externă demnă, cu vecinii, cu aliații și cu inamicii săi.


15. Apărarea națională și apartenența noastră la NATO

AUR consideră necesară existența unei armate naționale care să poată asigura singură apărarea teritoriului național și eliminarea oricăror amenințări legate de securitatea națională. AUR va lua toate măsurile necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Noi considerăm Armata drept stâlp al statului și al națiunii.

Alianța pentru Unirea Românilor consideră apartenența României la Alianţa Nord-Atlantică (NATO), ca alianță defensivă, o soluţie viabilă pentru apărarea independenței, suveranității şi integrităţii statului. Ca membru NATO, România este deopotrivă beneficiar și furnizor de securitate regională. Opțiunea euro-atlantică este pentru noi una strategică și irevocabilă, întrucât ea răspunde interesului național.

Considerăm necesară revitalizarea și dinamizarea industriei românești de apărare și a întreprinderilor naționale din domeniul militar, inclusiv prin investiții în crearea de unități de producție pentru NATO. Toate contractele de achiziție de tehnică de luptă din străinătate trebuie să includă o clauză de offset, adică de producere a unor componente sau producția integrală, sub licență, în România.

Suntem adepții instituirii unui Program național de pregătire militară, tehnici de supraviețuire și luptă asimetrică pentru voluntari, astfel încât, pe lângă armata de profesioniști, România să dispună și de o „armată de rezervă”, formată din cetățeni.


16. Apartenența noastră la Uniunea Europeană

AUR este un partid eurorealist și se declară fidel proiectului european, astfel cum acesta a fost gândit de părinții săi fondatori, prin recunoașterea și afirmarea rădăcinilor creștine ale tuturor statelor membre UE. Aspectele cheie ale moștenirii culturale comune sunt și cele care stau la temelia Uniunii Europene: libertatea, solidaritatea, reconcilierea, adevărul și respectul pentru viață. Pentru a reveni la acestea, AUR consideră că modul în care Uniunea Europeană acționează astăzi trebuie reformat.

Considerăm că locul României este în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen, dar suntem adepții unei Europe a națiunilor suverane și respingem ideea unui suprastat federalist de genul „Statelor Unite ale Europei”, promovată de anumite instituții birocratice și cercuri plutocratice.

Constituția României, ca lege fundamentală a statului, trebuie să aibă preeminență în raport cu reglementările europene. Ne vom opune, democratic și cu just temei, oricărei încercări de anulare a supremației Constituției României.

România trebuie să-și apere ferm interesele naționale în cadrul Uniunii Europene și AUR va face acest lucru.


17. Educația

În prezent, degradarea sistemului educațional este percepută de mulți părinți ca una dintre cele mai importante amenințări și se află între preocupările majore ale cetățenilor, după scumpiri, nivel de trai sau sistemul de sănătate.

Educația reprezintă pentru AUR o prioritate naţională şi este văzut ca un sistem deschis, bazat pe valori ştiinţifice, culturale şi morale, informativ şi formativ, prin îmbinarea actorilor sociali cum sunt familia, şcoala, Biserica şi comunitatea locală. Considerăm că educația trebuie să fie bazată pe egalitatea şanselor la educaţie şi diferenţierea individuală a performanţelor.

Reformele care dau peste cap învățământul trebuie oprite; trebuie inițiate programe de reconstituire a educației bazate pe valorile naționale.

Învățământul trebuie să fie bazat pe egalitatea de șanse la educație și pe diferențierea individuală a performanțelor. Educația va fi recentrată, dual, pe marile categorii ale cunoașterii universale și pe nevoile economiei naționale. Vom readuce învățământul în matca valorilor naționale, creatoare de persoane în virtutea unor modele de conduită și competență exemplare.

Vom reda manualului continuitatea, unicitatea și profunzimea pedagogică, acesta trebuind să redevină o instituție respectată, realizat de personalități. Vom reda demnitatea corpului profesorilor și învățătorilor, al educatorilor, așa încât aceștia să se bucure de prestigiul de care merită. În acest sens, vom elabora politici și proceduri pentru debirocratizarea și depolitizarea învățământului, de recunoaștere a meritelor, așa încât profesorul să fie liber să se concentreze pe actul de predare – fundamental pentru existența societății omenești. O atenție specială se va acorda cultivării spiritului antreprenorial și școlilor vocaționale (de ucenici, profesionale, de artă etc.).

Pentru scăderea ratei abandonului școlar politicile școlare vor fi corelate cu politicile de incluziune socială și de diminuare a sărăciei. Din punct de vedere al acoperirii geografice și sociale, vom readuce școala în mediul rural și vom susține tinerii merituoși pentru toate nivelurile de învățământ, printr-un program special de suport atent coordonat și conectat cu piața forței de muncă.

Noi considerăm că domeniul educaţiei trebuie să beneficieze de alocări bugetare consistente, care să dea sens ideii de prioritate națională.

Pentru creșterea performanței școlare vom revizui principiul de finanțare „pe cap de elev/student”. Vom încuraja învățământul universitar să devină meritocratic, finanțând universitățile publice după performanța studenților și nu după numărul lor. Totodată, universitățile vor fi finanțate ierarhizat funcție de contribuția lor la implicarea în proiecte de relevanță pentru comunitățile locale și pentru societate, funcție de identificarea și propunerea de soluții la problemele societății românești.

Evaluarea sistemului de învățământ, în special a celui universitar, va fi debirocratizată și vom propune Academiei să se implice într-un program susținut de evaluare a necesităților acestora în acord cu prioritățile interesului public, pentru stoparea fenomenului foarte dăunător al „fabricilor de diplome”.

Românii numeric inferior în unele județe ale țării vor beneficia de susținere pe baze sistematice și consistente, așa încât copiii vorbitori de limbă română să beneficieze de educație preșcolară și școlară în limba maternă prin derogare de la numărul obligatoriu de copii pentru constituirea unei clase.

Vom încuraja reapariția școlilor etnic mixte, pentru a opri enclavizarea etnică prin școală, asigurând astfel cadrul păcii sociale. Vom susține politici de dezideologizare și de eliminare a sexualizării educației, precum și educația pentru familie.

Educația face parte dintr-un ansamblu de politici pentru tineret, care mai au componente legate de sănătate, cultură, economie și care trimit la pregătirea acestuia pentru o integrare responsabilă în societate și îi acordă sprijin pentru educația de lungă durată și pentru întemeierea de noi familii.

Sportul de masă și de performanță vor fi încurajate, dimpreună cu disciplinele clasice (arta, filosofia, limbile) și religia, pentru că noi credem că numai un trup sănătos într-o minte sănătoasă pot asigura baza statului și dăinuirea națiunii. Vom căuta să conferim taberelor școlare și studențești un nou suflu, pe măsura nevoilor tinerilor din ziua de astăzi. O altă dimensiune a educației pe care o avem în vedere este instituirea unui Program național de pregătire premilitară.


18. Resursele naturale, energetice și rezervele strategice

Resursele – apa, solul, pădurile, subsolul, resursele energetice – sunt esențiale pentru o economie sustenabilă și pentru asigurarea dezvoltării durabile. Pentru corecta lor gestionare, AUR va avea în vedere revitalizarea institutelor de cercetare în domeniu, reorientarea națională a agențiilor guvernamentale și înființarea unui Serviciu Geologic Național. Resursele țării se încadrează în două mari categorii: cele pentru consumul direct al populației, care asigură calitatea vieții, și resurse pentru industrie, agricultură și servicii.

În ceea ce privește dimensiunea calității vieții în ce privește accesul la resurse, AUR are în vedere creșterea accesului la apă curentă (acces în prezent 62%), baie proprie (30%) și canalizare (49%), racordarea la gaze – în prezent, doar 708 comune din 2861 sunt conectate la rețeaua națională de gaze (24,74%), în condițiile în care România este principalul producător din regiune.

AUR va dezvolta politici și proceduri de creștere accelerată a racordării la resurse de apă și gaze în mediul rural. Resursele naturale de apă care aparțin infrastructurii critice – irigații, alimentare cu apă ale orașelor, stații de epurare, baraje hidro vor beneficia de investiții importante. Sumele optime vehiculate de Academia Română, până în 2027 sunt de ordinul a 22 miliarde euro. Pădurile României, pentru a asigura biodiversitatea și dezvoltarea durabilă a țării, necesită investiții de circa 2 miliarde de euro pe termen mediu.


19. Sistemul energetic național

AUR este preocupat de stabilizarea Sistemului Energetic Național – grav afectat de închiderea pe considerente ideologice, neștiințifice și în dezacord cu cerințele geostrategice, a unor mari unități de producție și reducerea semnificativă dependenței energetice a României.

Academia Română apreciază că România își poate asigura o independență energetică de până la 85% dacă dezvoltă politicile potrivite, cu condiția să investească 110 miliarde de euro până în 2038 în extracție, retehnologizare producției, infrastructură de transport, siguranță energetică și protecția mediului. Industria trebuie retehnologizată pentru creșterea competitivității ei și diminuarea pierderilor, care în 2017 erau de circa 28%.

Chiar dacă este unul din liderii europeni în ceea ce privește producția de energie regenerabilă, țara noastră trebuie să-și relanseze industria extractivă de țiței și gaze naturale, precum și exploatările miniere de cărbune, lignit și uraniu.

Toate hidrocentralele aflate în diferite stadii de construcție trebuie finalizate și date în exploatare. Vom susține construcția de noi hidrocentrale și de noi centrale electrice pe gaz de minimum 2000 MW.

Alianța pentru Unirea Românilor consideră imperios necesară finalizarea lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune a tuturor reactoarelor planificate ale Centralei nucleare de la Cernavodă, cu utilizarea materialului nuclear românesc, dar și posibilitatea de a construi facilități noi pe râurile Siret, Mureș și Someș.

AUR va sprijini obținerea energiei prin tehnologii novatoare pe bază de hidrogen.

Pentru a putea beneficia de propriile resurse și de propria piață de desfacere – evaluată înainte de explozia prețurilor la energie la 30 miliarde de euro, AUR va reface unitatea naturală de producție și distribuție a companiilor, inclusiv prin achiziționarea unor pachete majoritare de pe Bursă, reorganizându-le după modelul marilor companii străine prezente în țara noastră.

AUR consideră prioritară utilizarea în beneficiul național a gazelor din Marea Neagră. Gazele naturale și celelalte resurse minerale din Marea Neagră reprezintă cea mai importantă frontieră energetică a UE. Marea Neagră reprezintă un bazin energetic de interes european comun, cu un potențial energetic similar celui de la Marea Nordului. Extinderea platoului continental al Mării Negre permite României accesul la rezerve care pot crește cu minimum 18 ani independența României privind gazele naturale. Totodată, AUR va reexamina situația privatizării PETROM și a redevențelor – care vor trebui aduse la media europeană, așa încât România să se dezvolte pe baza propriilor bogății.

AUR va elabora măsuri pentru a reface lanțul de producție dintre industria gazelor și a petrolului și industria chimică, aceasta din urmă având un grad mult mai ridicat de profitabilitate, fiind de mare importanță strategică în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii (îngrășăminte, tratamente) și pentru o întreagă industrie din aval – civilizație contemporană având la bază industria chimică (confecții, electronică, auto, ambalaje, mecanică fină, etc.).

După cum se știe, prin multe privatizări oneroase din anii 2000, industria chimică aproape a dispărut din România. Considerăm inadmisibil faptul că o țară bogată ca România, care a avut o industrie chimică relevantă, să nu mai dispună în prezent de aproape nicio capacitate de prelucrare.


20. Prețul energiei și al resurselor energetice

AUR va reglementa prețul energiei și al resurselor energetice, până când vom avea o piață matură de producători independenți, pentru că s-a demonstrat că creșterile masive de prețuri nu țin atât de economia de piață cât mai degrabă sunt aspecte ale unei economii de pradă. Centralele pe surse fosile de energie vor fi retehnologizate și repornite, prin parteneriate strategice, iar energia nucleară va fi dezvoltată prin finalizarea Centralei de la Cernavodă și prin proiecte noi, în cadrul parteneriatului strategic cu Statele Unite.

Vom dezvolta programe de susținere a autonomiei energetice la nivelul gospodăriei, în special în mediul rural. Energia considerată „verde” va fi susținută ținând seama de calculul cost-beneficiu pentru economia națională, ca de altfel orice altă activitate economică.


21. Resursa umană

Cea mai importantă resursă a economiei este omul. România se confruntă cu un exod puternic al forței de muncă și cu fenomenul de „brain drain”, secătuirea competențelor pregătite cu costuri mari pentru societate.

AUR va implementa politici sectoriale complementare de sprijin în domeniile sănătății, educației, familiei, administrativ și fiscal, pentru refacerea încrederii românilor în propria țară și întoarcerea lor acasă, de încurajare a capitalului să își mărească oferta de forță de muncă și salarială etc.

O atenție specială va fi acordată educației și cultivării spiritului antreprenorial, școlilor de meserii, învățământului profesional, în general, pregătirii „meseriașilor”, fără de care viața de zi cu zi nu poate funcționa. Vor fi implementate politici de sprijin pentru întreprinderile care dezvoltă în jurul lor școli profesionale.

Totodată AUR are în vedere politici special de întărire a corpurilor profesionale, după modelul neocorporatismului german. În acest fel, intenționăm crearea unui mecanism de consultare cu corpurile profesionale: medicii, avocații, profesorii, minerii, polițiștii, transportatorii etc. în punerea problemelor și luarea deciziilor care îi privesc. Acestea vor fi completate cu alte formule de consultare populară și de analiză științifică.


22. Industria

AUR va susține reindustrializarea Românei și absorbția forței de muncă naționale. Vom încuraja fluxurile economice apte să genereze efecte de relație interne (naționale) în alte industrii sau servicii, în educație, cultură etc.

Nu considerăm fezabil proiectul unei autosuficiențe industriale, însă vom urmări specializarea României pe produse de mare intensitate tehnologică, în colaborare cu parteneri externi, așa încât productivitatea să fie cât mai aproape de potențialul real al țării.

Vom lucra îndeaproape cu Academia Română pentru stabilirea concretă a politicilor sectoriale.


23. Capitalul românesc

Vom susține capitalul românesc pentru a-și crește și recupera ponderea în PIB (pondere aflată actualmente sub 45%) și să se extindă în afara țării. AUR consideră de interes strategic creșterea numărului de proprietari de afaceri, a capitalului autohton și întărirea spiritului antreprenorial. În ceea ce privește capitalul străin, vom promova în special investițiile directe, în bunuri de capital, infrastructură și mai cu seamă în industriile și serviciile cu conținut tehnologic ridicat. Capitalul speculativ va fi tolerat atât timp cât servește interesele românești de refinanțare. Vom acorda importanță companiilor de stat, acestea având rol strategic în planul securității naționale, și le vom reorganiza după principiul ierarhiei competențelor, prin depolitizare și reprofesionalizare, iar apoi le vom recapitaliza pentru a-și putea îndeplini rolul lor în țară și în afara țării.


24. Sistemul bancar

România are în prezent cea mai scăzută rată de intermediere bancară din Europa, de 26,8% față de o medie europeană de 85%, deși profitul băncilor din România, în majoritate covârșitoare având capital străin, are o profitabilitate dublă (10,87%) față de media europeană (5,8%). Aceasta înseamnă că economia națională, în special capitalul românesc, nu are acces satisfăcător la finanțare.

AUR va lansa și pune în aplicare reforma sistemului bancar, astfel încât întreprinzătorii mici și mijlocii să fie susținuți, iar asupra creditelor persoanelor fizice să nu existe dobânzi mai mari, prin speculații ale pieței locale, decât cele din statele occidentale care pentru noi sunt reper de referință (creditele pentru case etc.). Sistemul bancar trebuie corelat cu ciclul producției economice, fără de care finanțarea devine un factor de risc, nu de ajutor.


25. Limitarea îndatorării țării

În ultimii doi ani, gradul de îndatorare a țării a ajuns la 47% din PIB. Rezultatul îndatorării țării sunt inflația și sărăcirea – primele două dintre cele mai acute probleme ale românilor.

AUR consideră de maximă importanță oprirea îndatorării nejustificate a țării și diminuarea datoriei publice în PIB la 38-40%, așa cum recomandă Academia Română, pentru a asigura stabilitatea țării.

Pentru diminuarea îndatorării, AUR propune măsuri de responsabilizare politică și de creștere a transparenței politicii fiscale și monetare.

AUR va identifica acele măsuri de natură juridică și le va implementa pentru ca încălcarea Constituției să nu se mai repete, iar îndatorarea statului să fie supusă aprobării parlamentare.


26. Economia și fiscalitatea

Una din țintele noastre prioritare este ca România să atingă, până în anul 2028, media europeană la indicatorul PIB/locuitor în metodologia PPS (azi suntem la 72%). Pentru aceasta, gradul de ocupare în economia națională, productivitatea muncii și veniturile trebuie să crească.

Intensitatea, orientarea și amploarea procesului economic se repercutează asupra calității vieții și se oglindește în realitatea demografică – emigrație, natalitate. În prezent, accesul la hrană în România este semnificativ sub cel al statelor dezvoltate: 40% din bugetul unei familii este destinat hranei, în timp ce în Franța, de pildă, doar 13,6%. În acest sens, vom dezvolta politici industriale, comerciale, agricole, energetice, fiscale etc. pentru combaterea sărăciei – a doua cea mai mare din Europa și a inegalității sociale, care a crescut dramatic în ultimii 10 ani, fiind cu mult peste media europeană.

AUR va susține activitatea economică în funcție de următoarele criterii: contribuția adusă la venitul național, productivitatea muncii (valoarea adăugată în unitatea de timp), contribuția la diminuarea decalajelor sociale/regionale și scala salariilor – corelarea acestora cu intensitatea muncii. Toate acestea trimit, de fapt, la contribuția pe care o are capitalul la utilizarea mai eficientă a resursei naționale (umane, materiale și financiare), de care depinde creșterea pieței interne. La rândul ei, o piață internă consistentă se determină reciproc cu puterea clasei de mijloc. Piața internă puternică este și condiția unității economice a țării.

Deși productivitatea s-a dublat față de anul intrării în UE, în continuare este mult mai redusă decât țările UE (între 3,8 și 9,6 ori), ceea ce impune implementarea unor măsuri specifice de ieșire din „capcana venitului mediu” pentru unele dintre industrii. România va trebui să dobândească o stabilitate fiscală mult mai bună și să atingă nivelul de colectare al impozitelor din Uniunea Europeană. Dacă în Uniunea Europeană bugetul public are în prezent, în medie, venituri de 45% din PIB, în România acest procentaj ajunge la 32%, situație care trebuie schimbată.

AUR va avea ca obiectiv de etapă creșterea veniturilor bugetare la minimum 40% din PIB. Fiscalitatea trebuie regândită așa încât să încurajeze spiritul antreprenorial, acele activități și ocupații care au cea mai mare contribuție la venitul național.

Alianța pentru Unirea Românilor consideră imperios necesară reducerea deficitului comerțului cu bunuri sub 10 miliarde de euro/an până în 2028, prin reindustrializarea inteligentă a țării, cu accent pe industriile cu valoare adăugată mare. Unul dintre obiectivele noastre prioritare îl constituie creșterea excedentului comerțului internațional cu servicii la peste 15 miliarde de euro/an, prin creșterea ponderii serviciilor asociate IT&C și a turismului.


27. Agricultura și siguranța alimentară

În prezent, România, unul dintre cele mai bogate state europene, fost exportator net de carne, este dependentă de importurile alimentare: peste jumătate din consumul de carne de porc este din import, la fel 20% din legume și aproape 35% din fructe, 35% din miere, cantitățile de lactate din import înregistrând și ele, ponderi tot mai importante (28,2% în 2020 față de 2019).

România nu își mai asigură, astăzi, alimentele de bază, iar balanța comercială este cronic deficitară, cu impact asupra întregii economii și a calității vieții. Sectorul agricol este plin de probleme și de paradoxuri. Exportul românesc de produse agricole este dominat de produse neprelucrate, în special cereale, iar producția este controlată sau dominată de companii străine. România este singurul stat european, mare producător de miere de înaltă calitate, unde producătorii nu au un cuvânt de spus în ceea ce privește comerțul țării în domeniu și care importă cantități masive de miere contrafăcută.

Gradul de îndatorare a aproape jumătate din firmele din domeniu este de peste 80%, ceea ce, coroborat cu blocajele și sincopele administrative, le pune în pericol existența și va accentua deficitul comercial al țării prin creșterea importurilor. Academia Română apreciază că „valoarea adăugată per persoană ocupată cu timp integral în agricultura românească reprezintă la momentul actual doar 29% din media europeană.”

AUR va încuraja agricultura, diferențiat, pe trei dimensiuni: producția țărănească, a gospodăriei familiale; producția capitalistă, de tip fermă; producția la scară a întreprinderilor agrozootehnice, așa încât agricultura românească să își îndeplinească rolul de furnizor de securitate alimentară.

Vom stopa procesul speculativ cu terenuri și vom limita pe cât posibil componenta speculativă a comerțului cu produse agricole (intermediarii). Pământul este parte a ființei naționale și, în acest sens, ne interesează ca toate acestea să aibă acces la capital și la mijloace de producție adecvate ciclurilor lor de producție. Una dintre particularitățile României constă într-un sol deosebit, încă nu foarte chimizat, înalt productiv și o clasă țărănească încă relativ numeroasă aptă, cu suport, să producă ecologic, sustenabil.

AUR va încuraja producția de tip țărănesc, prin centrarea acesteia pe producția de valoare adăugată mare, necerealieră, de tip „bucătărie țărănească”, conectată la circuite agroturistice, culturale și comerciale în lanțuri scurte. Vom promova dezvoltarea rețelelor comerciale care susțin producția țărănească și a microfermelor cu producție ecologică, sustenabilă, biologic compatibilă cu corpul omenesc, gustoasă și sănătoasă, nechimizată. În același timp, vom revitaliza industriile casnice, dar și cele pe scară medie, pentru procesarea producției locale. Avem în vedere politici speciale pentru industria lânii, a cânepii și a zahărului, aproape compromise în prezent.

Vom încuraja circuitele turistice, culturale și educaționale conectate la agricultură. Vom plasa agricultura locală, ecologică, în centrul programului național de furnizare a alimentelor în școli. Infrastructura critică din mediul rural trebuie refăcută și dezvoltată: irigațiile, amenajările funciare, drumurile, depozitele și bursa țărănească de mărfuri.

Ca urmare a proceselor climatice globale, a defrișărilor ilegale, satul și economia rurală sunt mai afectate de inundații, alunecări de teren și deșertificare. AUR va promova măsurile necesare pentru limitarea acestora, prin programe speciale de investiții și de reîmpăduriri.

Pentru accesul produselor țărănești la consumatorul final de la oraș, AUR va susține formarea unor rețele de depozite și de distribuție adaptate acestui tip de economie, în cadrul unui program multisectorial: transporturi, agricultură, finanțe. Atitudinea autorităților față de producătorii agricoli, față de capitalul românesc și față de țăran, trebuie urgent revizuită. Structurile de control sanitar-veterinar, de finanțare, vor fi depolitizate și reprofesionalizate.

Regimul proprietății trebuie revizuit: vânzarea pământurilor agricole către entități străine trebuie stopată, în timp ce comasarea și prezervarea proprietăților țărănești trebuie încurajată. Trebuie revăzute retrocedările ilegale din ultimii 15 ani, iar regimul silvic. Vom impune revizuirea Legii nr. 18 din 1991 (reforma fondului funciar), a Legii nr. 17 din 2014 (a vânzării pământurilor agricole către străini), precum și a Codului Silvic.


28. Infrastructura. Transporturile și comunicațiile

AUR va încuraja conectarea rapidă a regiunilor țării cu autostrăzi și linii de cale ferată de mare viteză și vom susține implementarea unei Strategii Naționale a Dunării. Scopul infrastructurii este creșterea vitezei de circulație a mărfurilor și eficientizarea capitalului productiv, micșorarea decalajelor dintre regiunile țării, facilitarea contactelor sociale.

Pentru distanțele lungi, vom dezvolta programe de suport, după caz, în ordinea generală a eficienței economice după tipul de transport: naval, feroviar, rutier, aerian. Vom dezvolta politicile sectoriale necesare pentru creșterea gradului de interconectare europeană și națională, feroviară, rutieră și aeriană, având ca ax Dunărea. Totodată, avem în vedere politicile necesare privind: calitatea apei, energia, dezvoltarea sustenabilă și biodiversitatea Deltei Dunării, conectarea cu Marea Neagră inclusiv prin Canalul Dunăre-Marea Neagră. Portul Constanța va fi revitalizat așa încât să își capete rolul de principal „plămân românesc” al Europei, pe axa Rotterdam-Asia.

AUR va susține alocarea unei părți importante din PIB în fiecare an pentru investiții în domeniul infrastructurii, în autostrăzi și drumuri europene plus modernizarea, dublarea și electrificarea magistralelor de cale ferată, finalizarea coridorului IV de călători până în 2028, finalizarea coridoarelor sudic și nordic pentru marfă până în 2030.


29. Inovarea și cercetarea. Serviciile digitale

România ultimelor guvernări a înregistrat o diminuare accelerată a finanțării cercetării. Indicele inovării, care se situa la jumătate din media UE în 2008, a scăzut la 31% din media UE în 2020, fiind cel mai mic din Uniunea Europeană. Vom dezvolta programe specifice de încurajare a inovației și cercetării prin debirocratizarea procedurilor, debirocratizarea urgentă a administrației.

Pentru dezvoltarea parteneriatelor externe vom asigura diplomația culturală necesară și suport financiar. Vom susține finanțarea proiectelor în funcție de relevanța lor pentru întreprinderile locale, pentru capitalul autohton, problemele comunităților locale și ale societății românești. Vom solicita trecerea la programe multianuale și decăpușarea de firmele de casă a marilor proiecte naționale și europene.

AUR va încuraja puternic dezvoltarea de către capitalul românesc a propriilor direcții de cercetare și inovare și a parteneriatelor acestuia cu cercetarea universitară și academică, inclusiv la nivelul cercetării fundamentale.

Susținem digitalizarea serviciilor publice în scopul creșterii transparenței și eliberării cetățeanului de corvoada administrativă și a sarcinilor repetitive, nu înrobirea lui într-un sistem care să-i monitorizeze fiecare acțiune. Reținem că, în momentul de față, la indicatorul „servicii publice digitale” România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană (indicele DESI). Scopul final al acestor măsuri, pe lângă dezvoltarea țării, este creșterea încrederii în instituții și în clasa politică – încredere aflată la cele mai joase cote (sub 80%). Creșterea încrederii în instituții este esențială pentru securitatea națională.

România trebuie să-și asigure suveranitatea cibernetică, astfel încât, în condițiile unei eventuale decuplări de la rețeaua globală, principalele servicii publice să poată funcționa ca o rețea internă. Noi considerăm necesară impunerea prin lege ca datele cu caracter personal ale românilor, precum și informațiile de natură strategică privind statul român sau sectorul privat, să fie securizate în România pe baza unor soluții proprii. Interoperabilitatea bazelor de date între instituțiile publice trebuie să devină realitate. Statul trebuie să asigure prin legislație și practici controlul civil și sigur al administrării acestor date.


30. Sănătatea românilor

Fiinţa biologică a naţiunii române şi patrimoniul ei genetic reprezintă o garanţie a dăinuirii noastre în lume şi în eternitate. Protecţia sănătăţii populaţiei trebuie asigurată printr-un sistem flexibil de prevenire a maladiilor, prin crearea unei infrastructuri medicale moderne, a unei reţele de tratament balneoclimateric. Toţi cetăţenii, indiferent de starea lor financiară, poziţia socială şi localitatea în care domiciliază, trebuie să aibă aceleaşi şanse de sănătate şi tratament. Pacientul este în drept să-şi aleagă medicul, iar medicul să fie liber în exercitarea profesiunii sale.

Vom dezvolta politici multidimensionale, medicale și administrative privind construcția spitalelor regionale, debirocratizarea, depolitizarea și reprofesionalizarea conducerii acestora, eradicarea corupției în domeniul achizițiilor medicale. Creșterea rolului medicului de familie, degrevarea de sarcini suplimentare a medicului specialist și revenirea policlinicilor la menirea lor, degrevarea spitalului de tratamente care pot fi acordate în ambulator, la medicul de familie sau la policlinică, eliminarea căpușării sistemului public de sănătate, creșterea accesului mediului rural la asistență medicală, la toate nivelurile – medicină de familie, de urgență și de specialitate, sunt câteva dintre direcțiile de acțiune ale partidului în acest domeniu.

Vom acționa ferm pentru oprirea distorsionării actului medical de către relația comercială dintre medic și furnizorul de medicamente, așa încât actul medical să fie în primul rând un act moral de utilitate publică.


31. Mișcarea pentru sănătate. Sportul de masă. Performanța sportivă

Pentru AUR, activitatea fizică, sănătatea și calitatea vieții sunt strâns corelate. Organismul uman a fost conceput pentru a se mișca; prin urmare, are nevoie de activitate fizică regulată pentru o funcționare optimă și pentru evitarea bolilor. Stilul de viață sedentar reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea multor boli cronice, printre care bolile cardiovasculare, una dintre principalele cauze ale mortalității la români. În plus, o viață activă aduce cu sine multe alte beneficii sociale și psihologice și există o legătură directă între activitatea fizică și speranța de viață, astfel încât populațiile active tind să trăiască mai mult decât cele inactive. Persoanele sedentare care încep să devină mai active declară că se simt mult mai bine atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic și se bucură de o mai bună calitate a vieții.

Ca o consecință a activității fizice regulate, în organismul uman au loc modificări morfologice și funcționale, care pot preveni sau întârzia apariția anumitor boli și crește capacitatea de efort fizic. În prezent, există elemente suficiente care atestă faptul că cei care duc o viață activă din punct de vedere fizic pot obține o serie de efecte benefice pentru sănătate.

Un obiectiv important al AUR în domeniul sportului este intensificarea activității fizice în rândul populației la nivel local și național. În cazul în care există politici separate în domeniul sportului și al activității fizice, acestea trebuie să fie complementare și să demonstreze o continuitate între activitatea fizică de intensitate redusă și sportul de competiție organizat.

Programele „sportul pentru toți” trebuie să vizeze încurajarea participării tuturor românilor la activități fizice și sportive, promovarea percepției că este vizată întreaga populație și că sportul este un drept al omului, indiferent de vârstă, rasă, etnie, clasă socială sau sex.

AUR va organiza și va stimula competițiile sportive de masă prin dezvoltarea infrastructurii sportive și organizarea de competiții sportive la nivel național și panromânesc.

Vom stimula sportul de performanță prin alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare selectării, pregătirii și recompensării sportivilor de înaltă performanță.


32. Politica externă

În viziunea noastră, politica externă a României trebuie să servească strict interesele naționale ale românilor, atât ale celor din țară, cât și ale celor din afara frontierelor. Suntem adepții unei politici externe multivectoriale, iar componenta ei economică trebuie să fie una predominantă.

În cadrul NATO și al Uniunii Europene, România trebuie să afirme și să promoveze interesele legitime ale românilor.

AUR gândește politica externă a României pe câteva coordonate esențiale, între care enumerăm:

– România este situată în Europa, pe istmul ponto-baltic, frontieră geopolitică între lumea rusească și lumea europeană, cu rolul de placă turnantă geopolitică la confluența dintre Est și Vest, axele fiind Carpații, Dunărea și Marea, cu securitatea ancorată în NATO și parteneriatul strategic cu SUA.

– Întărirea Uniunii Europene ca Europa națiunilor.

– Reunirea cu Basarabia.

– Întărirea flancului estic al NATO din Estul Europei.

– Parteneratul strategic cu Polonia și transformarea Inițiativei celor Trei Mări (Intermarium/Three Seas Intiative) într-o alianță regională viabilă.

– Participarea activă în cadrul formatului București 9 împreună cu statele NATO de pe flancul estic, și în Trilaterala România-Polonia-Turcia.

– AUR susține aderarea României la OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care reunește statele dezvoltate ale lumii

– Integrarea cu drepturi depline în alianța regională a statelor central-europene numită și „Grupul de la Vișegrad”.

– Transformarea țării într-un lider regional în flancul de Sud al NATO și al UE, ca urmare a fructificării potențialului economic, militar, geopolitic al țării, a creșterii ratei absorbției fondurilor europene de investiții și coeziune, a poziționării ca principal aliat al SUA în zonă și în raport cu proximitatea componentei eurasiatice a „Drumul mătăsii”, care îi vor crește consistența strategică.

– Diplomația culturală. Creșterea rolului culturii și al comunităților istorice în relaționarea cu străinătatea și cu națiunile vecine.


33. Românii de pretutindeni. Comunitățile istorice

Românii din comunitățile istorice sunt cei care n-au încăput în frontierele ţării, din motive care ţin deja de istorie. Ei sunt cei care înconjoară, efectiv, România, dar care se întind de dincolo de Bug până dincolo de Tisa, din Munții Pindului până în Carpații Păduroși și coastele Mării Adriaticii. În absolut toate cazurile ei sunt supuşi unor procese de asimilare forţată şi sunt evident persecutaţi din cauza apartenenţei lor naţionale, iar situaţia lor dramatică răzbate, sporadic, în presă. Nu aceşti români au părăsit România, ci Statul Român nu i-a mai cuprins.

Ca stat înrudit, România are obligația morală, constituțională și legală să-i sprijine cultural, spiritual și identitar cu tot ce înseamnă acest lucru, infrastructură, școală, mass-media, Biserică, infrastructură culturală, dezvoltare economică.

Românii din comunitățile istorice și persoanele aparținând filonului cultural românesc trebuie să beneficieze de proceduri simplificate pentru dobândirea cetățeniei române conform criteriului cultural-lingvistic, indiferent de originea lor. AUR va lua măsurile necesare pentru realizarea acestui obiectiv.


34. Diaspora românească

AUR consideră că emigrația română istorică, diaspora economică românească tot mai numeroasă, precum și românii deportați și urmașii acestora, provenind din România sau din alte state, au dreptul legitim de a păstra legături vii cu țara, precum și dreptul de a se repatria.

Expatrierea românilor pe motive politice, economice sau de altă natură sunt fenomene pe care suntem deciși să le combatem prin politici pozitive și pro-active, inclusiv economice, bazate pe necesitatea practică de solidaritate națională, în beneficiul acestor români.

România trebuie să înceteze a mai fi un exportator masiv de brațe de muncă ieftine. În acest scop vom promova politici care să asigure crearea în țară a unui număr suficient de locuri de muncă bine plătite, de natură să le permită românilor un nivel de trai decent.

AUR pledează ca, împreună cu Biserica, guvernele să înființeze o rețea de școli românești pentru copiii românilor din diaspora. Acest lucru constituie pentru noi o prioritate strategică, întrucât păstrarea limbii române de către copii reprezintă un factor în măsură să faciliteze în orice moment revenirea și reintegrarea lor în patrie.

Românii expatriați, în cazul în care nu dețin cetățenia română, trebuie să beneficieze de proceduri simplificate pentru dobândirea sau redobândirea cetățeniei. Cetățenii români de peste hotare trebuie să poată participa efectiv la viața politică a țării, inclusiv prin exercitarea la distanță a votului prin corespondență și a votului electronic.

35. Protecția persoanelor aparținând minorităților etnice

Întrucât Constituția nu admite niciun fel de discriminare pe criterii etnice între cetăţenii ţării, AUR consideră că statul trebuie să asigure protecţia şi respectul pentru identitatea lingvistică, religioasă şi culturală a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, specificul şi valorile spirituale ale acestora făcând parte integrantă din patrimoniul naţional. România trebuie să asigure în continuare susținerea financiară a organizațiilor reprezentative ale minorităților naționale tradiționale din cuprinsul său.

Respingem orice proiect de autonomie teritorială pe criterii etnice. Recunoaștem şi garantăm dreptul inalienabil al persoanelor aparținând minorităților etnice de a-și însuși limba română, oficială, și cultura majorității, ceea ce face posibilă depășirea segregării și integrarea lor plenară în societate. Cunoașterea limbii române, pe lângă cea maternă, pentru persoanele aparținând minorităților naționale este o obligație ce rezidă din calitatea de cetățean român. AUR consideră că românii care sunt numeric inferiori în județele Covasna și Harghita și în unele zone ale județului Mureș trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți de care beneficiază reprezentanții grupurilor etnice minoritare în ansamblul țării, iar sumele alocate pentru minoritățile naționale să le fie alocate, proporțional și românilor din aceste comunități.


36. Cultura națională

AUR este conștient de rolul fundamental al culturii și de funcția acesteia în menținerea identității naționale. AUR consideră cultura tot atât de importantă ca apărarea, primul cer al țării fiind cel al spațiului simbolic.

Vom susține și finanța instituții de cultură, proiecte, persoane care vor întări demnitatea națională, care vor pune în valoare prin creații culturale istoria românilor, literatura națională, valorile românești, încurajând totodată libertatea de creație de valoare universală.

AUR va revitaliza Institutul Cultural Român și Ministerul Culturii, pentru dezvoltarea capacității acestora de susținere a operelor de cultură relevante: publicarea și republicarea marilor lucrări ale culturii române, a dicționarelor, atlaselor și enciclopediilor esențiale pentru definirea spațiului românesc în țară și în străinătate, reluarea seriilor de lucrări de cultură generală, a traducerilor operelor universale, punerea în valoare a patrimoniul național arheologic și etno-folcloric, a tezaurului imaterial, conservarea acestuia, inclusiv prin colaborarea cu alte state interesate.

Vom dezvolta activitatea culturală în străinătate, diplomația culturală, atât pentru publicul străin cât mai ales pentru diaspora economică și comunitățile istorice. În primul caz acțiunile se vor concentra pe integrarea culturii române în ansamblul culturii universale, acțiuni de marketing cultural și de „soft-power”; în cel de-al doilea caz, accentul se va pune pe promovarea nevoilor identitare ale comunităților românești.

Digitalizarea patrimoniului cultural este un obiectiv care rezolvă două urgențe: salvgardarea patrimoniului și punerea lui în circulație. Turismul cultural și agro-cultural este parte a unui efort mai amplu de politică identitară și de diplomație culturală, de promovare a stimei de sine și a respectabilității imaginii României în lume.

De asemenea, AUR va revitaliza relația instituțiilor publice cu asociațiile profesionale din domeniul culturii (literatură, muzică, arte plastice), cu organizațiile neguvernamentale pentru promovarea culturii și științei românești în străinătate. O atenție sporită va fi acordată muzeelor naționale și județene, pentru creșterea gradului lor de protecție a patrimoniului și a facilitării accesului vizitatorilor, modernizarea condițiilor de expunere, așa încât valorile inestimabile ale culturii române și universale să intre mai ușor în conștiința publică. Școlile de artă și casele de cultură pentru copii – care au un rol esențial în educație, vor fi revitalizate, precum și căminele culturale de la țară. O dimensiune importantă a culturii este creativitatea. Dimpreună cu libertatea de exprimare, creativitatea este unul dintre cele mai puternice avantaje comparative ale unei națiuni ca România. AUR va încuraja și susține formarea incubatoarelor de inovare în parteneriat public-privat, între instituții de învățământ superior și de cercetare, pe de o parte, și companii și corpurile profesionale, pe de alta, pentru a produce soluții tehnice și politici publice pe probleme de interes public. Noi vom încuraja stabilirea unor parteneriate între capitalul românesc și activitatea de cercetare și cultură.

AUR va finanța un program special de punere în valoare a castrelor romane și cetăților dacice de pe tot spațiul românesc.


37. Turismul balnear și turismul cultural

AUR consideră creșterea sectorului turismului balnear un element strategic al dezvoltării economice a Românei. Acest tip de turism care include o paletă largă de servicii de la turismul medical la cel de tip wellness spa, a devenit foarte rapid, atât în Uniunea Europeană, cât și în lume, pe fondul unor fenomene profunde și de durată, unul extrem de important în statele care au resursele necesare.

AUR consideră că îmbătrânirea populațiilor din zonele dezvoltate ale UE precum și stilul de viață urban, sedentar, fac extrem de atractiv acest tip de turism. România poate deveni un lider în domeniu.

AUR consideră că patrimoniul cultural românesc, din România dar și din comunitățile istorice românești din jurul României și din Balcani, este o resursă valoroasă în domeniul turismului.

Turismul cultural durabil este o parte esențială a strategiilor de dezvoltare regională și macroregională pe care AUR le va promova.

Turismul, istoria si cultura au fost mereu foarte apropiate în România, aceasta fiind tot timpul o destinație importanta pentru cei atrași de cultura sa bogata si de moștenirile sale istorice. Moștenirea culturală a românilor, una din cele mai vechi si mai importante din Europa poate fi un obiectiv turistic important care va evidenția cultura tradițională românească, dar și bogăția istorică a spațiului locuit de români.


38. Pentru un mediu curat


Natura este creaţia lui Dumnezeu. Grija pentru protejarea mediului înseamnă grijă pentru generaţiile viitoare şi constituie o prioritate a politicilor noastre.

AUR respinge orice ideologizare sau abordare unilaterală a chestiunilor privind mediul și pledează pentru stabilirea şi aplicarea la nivel naţional a unor norme şi legi care ar asigura includerea protecţiei mediului în procesul de luare a deciziilor de ordin economic, social sau politic, fără a dăuna intereselor naționale.

Sistemele de producţie trebuie să facă obiectul unor măsuri capabile să reducă la minimum impactul acestora asupra mediului, urmărindu-se astfel împăcarea omului cu natura şi a economiei cu ecologia, fapt ce constituie însăşi esenţa unei dezvoltări durabile.

Anexa 1 – Moțiunea România Bogată: Creștină și Democrată.

Anexa 2 – Rezoluția Congresului Alianței pentru Unirea Românilor cu privire la reîntregirea națională.

Anexa 3 – Rezoluția privind independența energetică a României și respingerea agresiunii Federației Ruse asupra Europei.