COD DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL ALIANȚEI PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

Alianța pentru Unirea Românilor (în continuare AUR) este un partid cu o cultură politică fundamentată pe morala creștină, principiul fundamental la care vor adera toți membrii. Acest spirit călăuzitor se va regăsi reflectat în ținuta, comportamentul, retorica și activitatea publică a acestora și a membrilor familiilor lor.

PREAMBUL

Codul de Etică şi Integritate al AUR este un set de reguli de comportament pentru membrii partidului, în vederea participării lor la viața politică, norme pe care fiecare membru de partid le însușește din momentul aderării la partid.

Aceste reguli sunt destinate să garanteze buna îndeplinire de către partid a obiectivelor politice supreme, în scopul dezvoltării societății românești și a coeziunii sociale, refacerii conștiinței naționale, realizării economiei de piață, consolidării statului de drept, realizării unei Românii Mari într-o Europă a națiunilor puternică, unită și echitabilă prin reunirea Basarabiei cu România și asumarea unei poziții de lider pe plan european, promovând interesele românilor de pretutindeni.

Membrii AUR trebuie să cunoască şi să respecte toate documentele doctrinare, statutare şi programatice ale partidului şi să acționeze în concordanță deplină cu valorile, normele și obiectivele cuprinse în acestea.

Respectarea cu conștiinciozitate a regulilor cuprinse în Codul de Etică şi Integritate al AUR constituie un criteriu important pentru evaluarea integrității şi calității de membru al partidului.

Codul de Etică și Integritate este un document intern de partid care, în nici un caz, nu substituie Constituția României, actele legislative în vigoare, sau Statutul AUR, rolul lui fiind acela de a consolida structura organizațională a AUR pe baza unor valori asumate şi a unui climat etic şi de integritate adecvat activității sale politice şi sociale.

I. OBIECTIVE ȘI SFERA DE APLICARE

Art. 1.1 Codul de Etică și Integritate stabilește principii și reguli morale la care aderă toți membrii AUR, în vederea ghidării comportamentul moral al membrilor de partid atât în timpul activității sale de partid, cât și în afara acesteia, în măsura în care poate afecta imaginea partidului. Obiectivul Codului este să contribuie la crearea unei culturi organizaționale a integrității la nivelul partidului și a unui climat etic, care să determine membrii de partid să acționeze cu încredere și respect față de interesul românilor.

Art. 1.2 Codul de Etică și Integritate are în vedere formarea și dezvoltarea discernământului moral al membrilor săi în concordanță cu valorile și principiile creștine și cele organizatorice și nu pe o respectare mecanică a normelor de conduită conținute de acesta.

Art. 1.3 Codul de Etică şi Integritate urmărește:

➢ dezvoltarea şi consolidarea încrederii şi respectului reciproc în interiorul partidului, între membrii partidului pe de o parte şi cetățeni pe de altă parte; ➢ asigurarea şi menținerea unui înalt nivel de prestigiu al AUR, ca partid responsabil, exponent al interesului public şi să contribuie la eliminarea acelor fapte care pot prejudicia imaginii acestuia;

➢ asigurarea corectitudinii raporturilor între membrii partidului, care trebuie să demonstreze o conduită profesională, morală şi politică ce corespunde intereselor României şi ale AUR.

Art. 1.4. Codul de Etică și Integritate se aplică tuturor membrilor de partid, indiferent de funcție și vechime în partid. Pentru problemele privind divergențele de opinii și atitudini, orice membru de partid se poate adresa, conform art. 62. din Statutul AUR, Juriului național de onoare, disciplină şi arbitraj, care este forul jurisdicțional şi de arbitraj care judecă şi soluționează diferendele dintre membrii Partidului care afectează onoarea şi prestigiul Partidului sau ale membrilor săi, disciplina şi ordinea în Partid.

II. VIRTUȚI ŞI PRINCIPII GENERALE

Art. 2.1 Virtuți fundamentale ale membrilor AUR:

2.1.1 Smerenie: să nu te crezi centrul universului și să nu-ți privești cu superioritate camarazii;

2.1.2 Apartenență: să ai mereu în minte că, dacă ai o identitate inconfundabilă, este pentru că aparții câtorva entități organice: familie, neam, Biserică, limbă;

2.1.3 Profesionalism: să fii serios până la necruțarea de sine în exercitarea atribuțiilor pe care le primești în AUR;

2.1.4 Integritate morală: să fii om de cuvânt, să spui ce gândești și să faci ce spui;

2.1.5 Noblețe: să-ți extragi stima de sine din memoria unor înaintași al căror rang valoric te îndeamnă să-i imiți;

2.1.6 Îngăduință: să-ți asculți cu răbdare colegul și să nu-i cauți degeaba nod în papură;

2.1.7 Loialitate față de electorat și față de idealurile partidului: ce definește un membru AUR e devoțiunea față de cei patru piloni doctrinari – Familie, Națiune, Credință și Libertate –, alături de abnegația față de cei care l-au ales;

2.1.8 Respect: să fii curtenitor față de colegii de partid și să-i întâmpini cu o prețuire apriorică;

2.1.9 Spirit frățesc: să-ți ajuți camaradul în clipele de cumpănă, să nu-i întorci spatele din comoditate.

2.1.10 Spirit jertfelnic: cu cât jertfești mai mult pentru altul, pentru un crez, pentru binele comun, cu atât dovedești o iubire mai mare. Fără sacrificii nu se construiește nimic durabil, iar fără dragoste nu există spirit de sacrificiu. Capacitatea de dăruire a unei persoane dă măsura dragostei sale.

Art. 2.2 Principii de bază ale membrilor AUR:

2.2.1 Interesul cauzei este mai presus de interesul personal: să lași deoparte micile griji narcisice și să începi să trăiești în afara ta, cu sufletul dedicat cauzei naționale și credinței creștine;

2.2.2 Propensiune pentru dreptate și adevăr: să aperi prin legi demnitatea poporului român și să spui adevărul despre trecutul lui istoric;

2.2.3 Apărarea imaginii și prestigiului partidului: în polemici publice sau în dialoguri private, să slujești asiduu blazonul pe care AUR îl are în ochii românilor;

2.2.4 Onestitate politică și intelectuală: să nu te dai competent în domenii în care nu te pricepi, să recunoști când întâmpini o problemă pe care nu o înțelegi, să ocolești mereu impostura cu aere omnisciente;

2.2.5 Politețe și curtoazie în raport cu instituțiile statului, colegi și oponenți: să ai necontenit o atitudine cavalerească grație căreia să-i dai impresia celui din fața ta, oricine ar fi, că are un rost important în această lume; 

2.2.6 Aplică principiul consultării și al reciprocității: să ceri sfatul când ești nesigur în privința unei teme și să răspunzi prompt dacă ți se cere opinia;

2.2.7 Comportament ireproșabil: nimeni nu e fără de păcat, dar a trăi moral în numele unor înalte exigențe, de pildă ca cele descinse din Decalogul creștin, e rețeta bunului renume în ochii semenilor;

2.2.8 Nu participa la acțiuni care subminează poziția colegilor din teritoriu sau de la centru: a fi solidar cu camarazii înseamnă a nu-i bârfi, a nu-i invidia și mai cu seamă a nu-i pune într-o poziție vulnerabilă în fața dușmanilor.

Art. 2.3 „Cedarea funcției” în partid altui membru nu reprezintă o dezonoare și este fundamental diferită față de pierderea calității de membru prin demisie sau excludere (art. 19 alin. 1 din Statut). Funcția în partid înseamnă în primul rând responsabilitate. Pentru ca partidul să beneficieze întotdeauna de competență și valoare maximă din partea responsabililor, membrii trebuie sa cedeze funcțiile de conducere celor mai eficienți, rămânând în echipă și revenind în acea funcție sau alta, ori de câte ori este nevoie.

Art. 2.4 În practică, pilonul cel mai sensibil al AUR este Credința și în special latura mândriei. Majoritatea pierderilor calității de membru se datorează incapacității de a-și depăși propriile așteptări nefundamentate, interesele personale materiale, dorința de a epata în fața celorlalți și patima puterii (mândria) în opoziție cu promovarea ideilor de sacrificiu de sine, muncă în echipă, înțelegere, prezumpție de nevinovăție, încredere, alianță și unire într-un scop comun, al partidului.

Art. 2.5 Atacarea fizică, scrisă ori verbală, în orice mod sau circumstanță a altui membru de partid, jignirea, conduita improprie, crearea de certuri și grupuri, bârfa, denigrarea, scandalul și alte asemenea se sancționează, în condițiile prevăzute de Statutul AUR, Regulamentul Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj AUR și prezentul Cod.

III. CRITERII DE CONDUITĂ ŞI INTEGRITATE PENTRU MEMBRII AUR

Art. 3.1 AUR îşi va retrage sprijinul politic şi nu va susține persoanele care doresc ocuparea, în condițiile legii, a unor funcții de demnitate publică sau administrative alese sau numite dacă se află într-una din situațiile descrise de mai jos:

3.1.1 Sunt/au fost parte a unui proces penal prin: 5
a) începerea împotriva sa unei urmăriri penale sau a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție şi conexe corupției sau alte infracțiuni săvârșite cu intenție;
b) condamnarea definitivă pentru infracțiuni de corupție şi conexe, pentru infracțiuni săvârșite cu aplicarea violenței sau pentru alte infracțiuni săvârșite cu intenție.

3.1.2 Au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de cetățeni;

3.1.3 Au angajat în funcții, în cadrul instituțiilor publice pe care le-au condus ori le conduc, soțul/soția, rude sau afini de gradul întâi;

3.1.4 Au promovat deliberat în cadrul structurilor de partid și de stat persoane pe baza unor criterii subiective;

3.1.5 În privința cărora s-a stabilit următoarele:
a) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
b) nedepunere a declarației de avere şi interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile legii;
c) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărâre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;

3.1.6 Înregistrează datorii, ca persoană fizică, la bugetul local, al comunității în care candidează, dacă acest fapt a adus daune considerabile comunității şi imaginii partidului;

3.1.7 Au săvârșit fapte ce contravin normelor morale şi etice, fapt ce a prejudiciat grav imaginea şi reputația în comunitatea în care îşi manifestă intenția de a candida, fapte cercetate și constatate de Juriul Național, disciplină şi arbitraj a AUR;

3.1.8 Au fost membri, au colaborat sau colaborează cu serviciile secrete/speciale ale statelor străine sau ale statului român;

3.1.9 Au fost membri sau colaboratori ai fostei Securități, ca poliție politică sau au fost dovediți ofițeri acoperiți;

IV. ACȚIUNI DE CORIJARE ȘI SANCȚIONARE

Art. 4.1 Codul de Etică și Integritate are menirea de a îndruma membrii AUR, de a preîntâmpina cazurile de încălcare a normelor etice și de conduită pe tot parcursul activității în partid. Codul de Etică și Integritate interzice acceptarea de beneficii și/sau foloase necuvenite care ar putea aduce atingere sau știrbirea imaginea partidului.

Art. 4.2 În situația în care, pentru fapte de corupție, evaziune fiscală sau fapte comise cu violență, un membru AUR se află într-una din următoarele situații: – începerea urmăririi penale; – dispunerea arestării preventive; – trimiterea în judecată; – condamnarea în primă instanță; – pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitivă, Juriul național de onoare, disciplină şi arbitraj, sau după caz Biroul de Conducere Județean, la sesizare sau din oficiu, cercetează speța, adoptă decizii, care devin definitive și obligatorii după avizarea acestora conform Regulamentului Juriului de Onoare, Disciplină și Arbitraj.

Art. 4.3 Investigarea, examinarea și sancționarea membrilor de partid pentru nerespectarea prezentului Cod se realizează în conformitate cu Regulamentul Juriului Național de onoare, disciplină și arbitraj AUR și Statut.

Art. 4.4 Pentru nerespectarea Codului de Etică și Integritate de către oricare membru al AUR, forurile competente adoptă, după caz, sancțiunile prevăzute de Statut la art. 21.

Art. 4.5. Competența pentru analizarea și sancționarea abaterilor de la prezentul Cod de Etică și Integritate este reglementată de Statutul AUR și Regulamentul Juriului Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj AUR.

Art. 4.6 Biroul Național de Conducere poate dispune asupra hotărârilor adoptate de Juriul național de onoare, disciplină şi arbitraj, din oficiu sau la cerere, urmând să mențină, să modifice sau să infirme soluțiile acestora, cu excepția soluțiilor date pentru membrii BNC.

Art. 4.7 Pentru membrii Biroului Național de Conducere forul ultim de analiză și decizie este Consiliul Național de Conducere.

V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 5.1 Prevederile prezentului Cod sunt în conformitate cu Statutul AUR și se vor aplica corespunzător;

Art. 5.2 Orice membru de partid are dreptul să renunțe la calitatea de membru AUR, dar cel care părăsește partidul are obligația morală să renunțe la funcțiile și demnitățile pe care le-a obținut în calitate de membru AUR;

Art. 5.3 Codul de Etică și Integritate intră în vigoare la data aprobării lui de către Biroul Național de Conducere și devine opozabil membrilor de partid, prin informare în baza unei Circulare