Ionuț Neagu – Interpelare – Acțiunile concrete ale Guvernului României ca răspuns la solicitările Universității de vară de la Izvorul Mureșului referitoare la românii din județele Covasna, Harghita și Mureș și românii romano-catolici din aria extracarpatică.

INTERPELARE

Adresată:  Domnului Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministru al României

De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 05/09/2023

Obiectul interpelării: Acțiunile concrete ale Guvernului României ca răspuns la solicitările Universității de vară de la Izvorul Mureșului referitoare la românii din județele Covasna, Harghita și Mureș și românii romano-catolici din aria extracarpatică.

Stimate domnule prim-ministru,

În zilele de 15-20 septembrie 2023 și-a ținut lucrările Universitatea de vară de la Izvorul Mureșului, județul Harghita, ajunsă la cea de-a XX-a ediție jubiliară cu genericul: ”Valorile care ne ghidează: Excelența, Continuitatea și Identitatea”.

Participanții la Universitatea de vară au formulat o Rezoluție adresată Administrației Prezidențiale, Parlamentului și Guvernului României.

În Rezoluție, în partea referitoare la românii din Covasna, Harghita și Mureș, dar și la românii romano-catolici din aria extracarpatică (județul Bacău și altele), se spune, între altele:

”Situaţia dramatică a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş care sunt expuşi în continuare unui proces de deznaționalizare metodică și sistematică, precum și de segregare etnică din cauza politicii autorităţilor locale şi a unor organizaţii maghiare, dar şi ca urmare a dezinteresului autorităţilor statului român;

Românii de confesiune romano-catolică din județele Bacău, Iaşi şi Neamţ sunt supuşi unui proces de maghiarizare forțată, prin abuzul unor politicieni care au impus autorităţilor locale deschiderea de clase cu predare în limba maghiară, cu toate că 98% dintre romano-catolicii din aceste judeţe se declară români;

Perpetuarea fenomenului de neînvăţare a limbii române în cadrul sistemului naţional de educaţie, de către elevii maghiari, ceea ce favorizează segregarea pe criterii etnice şi acumularea unor tensiuni nefireşti în relaţiile interetnice;

Existenţa pe teritoriul statului român a unor procese continue de maghiarizare, uneori forțată, la care sunt supuşi etnici români în unele zone ale ţării, acceptate tacit de autorităţile statului român”.

 În legătură cu aceste subiecte, participanții la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, au formulat următoarele 31 de solicitări:

” – Aplicarea practică a prevederilor Recomandării 1201 (1993) a APCE privind egalitatea de tratament în cazul etnicilor români numeric inferiori din judeţele Covasna şi Harghita şi al organizaţiilor reprezentative ale acestora (Art. 13: ”Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor enunţate în acest Protocol li se aplică integral persoanelor aparţinând unui grup majoritar în ansamblul statului, dar minoritar în una sau mai multe regiuni”);


Finanţarea unor măsuri pentru consolidarea suveranităţii statului român pe întreg teritoriul naţional, pentru înlăturarea pericolului instaurării cosuveranităţii altui stat în diverse regiuni ale României, măsuri precum infrastructura transcarpatică – căi ferate şi autostrăzi, consolidarea elitelor profesionale de limbă română şi dezvoltarea economică a zonelor în care există acest risc;


– Exprimarea de către Guvern, Parlament şi Preşedinţia României, a unor reacţii ferme de respingere şi dezaprobare a ingerinţelor anormale ale Guvernului de la Budapesta în problemele interne ale României, în special faţă de aşa-zisul Plan Kos Karoly din 2017;


– Elaborarea, sub egida Academiei Române, a unei Strategii guvernamentale coerente de dezvoltare economico-socială şi culturală a judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş, care să asigure efectiv respectarea drepturilor comunităţii romaneşti numeric minoritare în zonă;


Reorganizarea Serviciului Dezvoltare Comunitară din cadrul Secretariatului General al Guvernului, în sensul sporirii competenţelor de sprijinire a comunităţilor româneşti numeric minoritare din ţară şi de asigurare a coerenţei şi continuităţii preocupărilor autorităţilor centrale faţă de problematica acestor comunităţi;


Cofinanţarea de către SGG a proiectelor asociaţiilor culturale din cele trei judeţe, inclusiv a proiecte de larg interes cetăţenesc, cu implicaţii concrete asupra bunei convieţuiri interetnice;


Asigurarea respectării statutului, rolului şi funcţiilor limbii române ca limbă oficială în activitatea instituţiilor administraţiei publice locale din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, inclusiv prin amendarea normelor care aduc atingere acestui statut în teritoriu;


Stabilirea prin lege a unor garanţii privind asigurarea cadrului legal de reprezentare a populaţiei romaneşti din zonă în structurile decizionale legislative şi administrative locale şi centrale;


– Implicarea europarlamentarilor români, precum şi a membrilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi Congresului Puterilor Locale şi Regionale, în prezentarea corectă a situaţiei reale referitoare la respectarea de către România a prevederilor instrumentelor juridice europene şi internaţionale în domeniul autonomiei locale şi a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;


Anularea restituirilor ilegale de proprietăţi imobiliare care au aparţinut statului român, precum şi adoptarea unei legi care să permită îndreptarea abuzurilor privind retrocedarea ilegală a unor proprietăţi agricole, forestiere şi imobiliare din România. În acest sens, susţinem propunerile formulate, de-a lungul ultimilor ani, de către prof. univ. dr. Ioan Săbău Pop;

Încetarea finanţării din bani publici sau a oricărei alte forme de sprijin a manifestărilor, programelor, proiectelor sau acţiunilor de orice natură care contravin intereselor naţionale ale poporului român, Constituţiei şi legilor ţării, culturii şi tradiţiilor istorice, precum şi bunei convieţuiri interetnice;


– Asigurarea respectării prevederilor Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Ungaria;

Denunţarea şi contracararea încercărilor de denaturare a identităţii românilor romano-catolici din Moldova, care urmăresc manipularea unei comunităţi religioase în scopuri geopolitice şi transformarea ei artificială într-o aşa-zisa „minoritate naţională”;

Stoparea procesului de maghiarizare a românilor romano-catolici din judeţele din Moldova şi sprijinirea păstrării identităţii româneşti a acestora;


Finanţarea lucrărilor de reabilitare a cimitirelor şi monumentelor eroilor români din localităţile judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş, cu prioritate a Cimitirului Internaţional al Eroilor din Sfântu Gheorghe;


Alocarea fondurilor necesare pentru începerea lucrărilor de amenajare a Muzeului în aer liber din Voineşti-Covasna, din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni;

Finanţarea de la bugetul central, prin Secretariatul General al Guvernului României, a proiectelor culturale multianuale ale instituţiilor, publicaţiilor şi asociaţiilor culturale, religioase şi civice romaneşti din judeţele Covasna şi Harghita;

Adoptarea unor măsuri urgenţe de monitorizare a modului în care se realizează procesul didactic de învăţare a limbii române în clasele cu predare în limba maghiară;

Condamnarea fermă a declaraţiilor ofensatoare şi provocatoare venite din partea primului ministru al Ungariei în cadrul activităţilor politice anuale de la Băile Tuşnad. Chemarea de urgenţă a ambasadorului Ungariei la Bucureşti pentru oferirea unor explicaţii privind aceste declaraţii care sfidează Constituţia României şi normele internaţionale;


Supravegherea şi prevenirea vizitelor aşa-zis private ale oficialilor maghiari în Transilvania. Obligarea acestora la respectarea normelor şi uzanţelor diplomatice privind organizarea unor deplasări în state vecine prin asigurarea prezenţei omologului român şi stabilirea cu exactitate şi prin dialog comun a itinerariului acestor deplasări;


Soluţionarea de urgenţă a situaţiei Cimitirului Internaţional din Valea Uzului. Preluarea acestui cimitir de către Ministerul Apărării Naţionale prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor şi elaborarea unui proiect de refacere integrală a acestui cimitir, în conformitate cu acordurile internaţionale şi prin dialog cu toate părţile implicate. Construirea unei parcele româneşti demne şi monumentale astfel ca ostaşii români care se odihnesc în acest cimitir să fie omagiaţi cum se cuvine;


Salvarea desfiinţării Teatrului” Andrei Mureşan” din Sf. Gheorghe, singurul teatru în limba română din judeţele Covasna şi Harghita;


Urgentarea executării lucrărilor de reparaţii şi modernizare a Colegiului Naţional ”Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe întrucât starea actuală a clădirii şcolii aduce grave perturbări desfăşurării procesului de învăţământ;

Distribuirea, în mod proporţional cu ponderea populaţiei româneşti, a fondurilor alocate pe proiecte culturale de către autorităţile locale şi rezolvarea problemei încadrării unor intelectuali de naţionalitate română la Bibliotecile Judeţene Covasna şi Harghita, casele municipale de cultură şi primăriile municipale, orăşeneşti şi din localităţile etnic mixte;


Susţinerea de la bugetul de stat a finanţării de către Academia Română a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu Gheorghe, instituţie care din anul 2017 funcţionează sub egida Academiei Române, fără a beneficia însă de componentă de finanţare;


Examinarea de către Avocatul Poporului, în regim de urgenţă, a constituţionalităţii Codului Administrativ, adoptat de Guvern prin Ordonanţă de Urgenţă, în urma presiunilor UDMR, în vederea sesizării Curţii Constituţionale;

Restaurarea, în regim de urgenţă, a bisericilor ortodoxe „Sf. Nicolae” din Breţcu şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Vârghiş, monumente istorice;


Realizarea unei legături feroviare între Ciceu şi Odorheiu Secuiesc;


Asigurarea finanţării pentru construcţia unei noi săli de sport la Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, precum şi pentru întreţinerea şi reparaţiile curente necesare;


Contracararea fermă a oricăror acţiuni prin care se urmăreşte maghiarizarea românilor sau a populaţiilor de altă etnie, pe teritoriul statului român;

Susţinerea financiară a statului român pentru desfăşurarea ediţiilor viitoare a Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului dată fiind importanţa acestui eveniment pentru comunităţile româneşti din afara graniţelor şi pentru românii din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş”.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog respectuos să ne comunicați punctual:

  1. Măsurile concrete de natură juridico-legislativă, politică, administrativă, financiar-bugetară etc. preconizate de Guvernul României, ministerele și departamentele din subordine, în vederea realizării fiecăreia dintre solicitările care le sunt adresate cu privire la românii din județele Covasna, Harghita și Mureș și la românii romano-catolici din județele Bacău, Neamț și Iași.
  • Motivele pentru care s-a ajuns în situațiile vizate de aceste solicitări concrete, solicitări pe care le găsim absolut legitime și asupra satisfacerii cărora intervenim stăruitor pe lângă Guvernul României și ceilalți factori politici și administrativi vizați.

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Toți cei șase europarlamentari AUR au aderat la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). „Ne-au cântat prohodul, dar s-au înșelat! Europarlamentarii AUR vor activa în cadrul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), cel mai important grup conservator din Parlamentul European. Sper ca alături de celelalte guverne […]
Importanți lideri conservatori din Europa îl susțin pe liderul AUR, George Simion, în cursa pentru Cotroceni. Printre ei se află și Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului „Lege și Justiție”, din Polonia, care a transmis, de altfel, un videoclip în care își arată aprecierea față de lupta pe […]
În vizita sa în Munchen cu ocazia Campionatului European de Fotbal, George Simion s-a întâlnit și cu românii stabiliți în Germania, cărora le-a mulțumit pentru susținere și le-a vorbit despre sistemul corupt care a acaparat țara. „Mulțumesc că ne-ați votat, mulțumesc că mulți dintre voi sunteți […]
Alianța pentru Unirea Românilor și-a lansat sâmbătă, 15 iunie, candidatul la alegerile prezidențiale, în persoana lui George Simion. Evenimentul a avut loc la Arenele Romane, în prezența a peste 7.000 de membri și simpatizanți AUR. „Noi știm să depunem efort. Poate de aceea sunt singurul care […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat astăzi, la Bruxelles, că au trecut trei zile de la închiderea urnelor și, totuși, președintele AEP Toni Greblă refuză să explice de ce nu se anunță rezultatele finale. „Încercăm să înțelegem cum e posibil ca […]
Adrian Axinia, deputat AUR, a atras atenția, în cadrul unei declarații susținută la Bruxelles, asupra numărului uriaș de voturi declarate nule atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele locale. „România este un stat capturat, iar puterea politică de la București, efectiv, a asasinat democrația. Spun […]