Lilian Scripnic – Lege pentru modificarea articolului 16 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativăLege pentru modificarea articolului 16 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”,  spre dezbatere și adoptare.      

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATOR:

DEPUTAT:  LILIAN SCRIPNIC                   ___________________

Expunere de Motive

  1. Descrierea situaţiei actuale

Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR prevede o adevărată revoluție în sistemul de recrutare și cel de promovare a funcționarilor publici, în cadrul componentei C14-Buna guvernanță. Sunt 9 reforme și 4 tipuri de investiții majore pe aceste sectoare, care vor trebui să răspundă provocărilor în perioada următoare, cu un bugetul total propus de 165,6 mil. euro. Două dintre ele vizează:

R3. Managementul performant al resurselor umane în sectorul public;

R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public.

În acest context, în concordanță cu aceste reforme asumate prin PNRR, în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se reglementează:

  • la articolul 16, alin. (1) „Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.”
  • la art. 16, alin. (10) se precizează: „Prin excepţie de la prevederilor alin. (1), în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei.”
  • la art. 16 dar alin. (102) prevede că: „Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi Ghidul solicitantului – condiţii generale şi specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.”

Coroborând cele trei alineate invocate ale art. 16, rezultă că, orele prestate pentru aceeași activitate/ poziţie în cadrul aceleași echipe de proiect, plătite din bugetul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile sunt remunerate cu tarife orare diferite, în mod discriminatoriu și neconstituţional.

O consecinţă logică a eliminării discrepanţei între nivelul tarifelor orare aplicate membrilor echipelor de proiect, personal intern al instituţiilor și/sau autorităţilor publice versus personal angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, va fi creșterea gradului de implicare a personalului și mărirea ratei de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile.

Astfel, pentru eliminarea diferenţelor salariale și respectarea principiului constituţional „la muncă egală, salariu egal” propunem ca și experţii interni, la fel ca cei angajaţi cu contract individual de muncă pe durată determinată pe posturi în afara organigramei, să fie remuneraţi la nivelul tarifelor orare prevăzute de cererile de finanţare şi Ghidul solicitantului – condiţii generale și specifice aplicabile, pentru orele efectiv alocate activităţilor desfășurate în cadrul fiecărui proiect, sumă care se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.

  1. Schimbări preconizate

    În considerarea celor expuse mai sus, prin prezenta propunere legislativă se elimină caracterul discriminatoriu și neconstituţional al prevederilor art. 16 care cuprinde prevederi referitoare la tarifele orare diferenţiate, aplicate experţilor interni și externi nominalizaţi în echipele de proiecte implementate cu fonduri europene nerambursabile.

    Actele normative propuse  spre modificare sunt următoarele:

  1. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

și după adoptarea prezentei legi, pe cale de consecință trebuie să se modifice și

  • Hotărâre nr. 234 din 15 martie 2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.
  1. Impactul social

Prin promovarea prezentei modificări legislative se respectă principiul “muncă de valoare egală” și sunt protejate drepturile personalului din instituţiile și/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalului implicat în implementarea Mecanismului de redresare și rezilienţă. De asemenea, modificarea legislativă propusă determină creșterea procentului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile atrase ca venituri la bugetului general consolidate.

  1. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe următorii 4 ani).

Aplicarea prevederilor prezentei propuneri de modificare de act normativ nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat, în sensul Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară.

Propunerea legislativă este una dintre măsurile care constituie soluţie pentru scăderea cheltuielilor cu personalul plătit din fonduri publice și, pe cale de consecinţă, va duce la creșterea procentului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile atrase ca venituri la bugetului general consolidat.

  1. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente

Curtea Europeană de Justiție a stabilit deja principalele orientări și criterii obiective pentru a evalua ce ar trebui considerat drept „muncă de valoare egală” (cauza C-400/93, Royal Copenhagen; cauza C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse; cauza C-381/99, Brunnhofer; cauza C-427/11, Margaret Kenny și alții/Minister for Justice, Equality and Law Reform și alții). Cerința privind egalitatea de remunerare se aplică tuturor angajatorilor, indiferent de statutul lor privat sau public.

Întrucât aplicarea măsurilor preconizate prin această propunere legislativă are implicații asupra bugetului de stat, prin adresa de înaintare s-a solicitat Guvernului, în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată, să comunice punctul de vedere asupra prezentei și  informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea articolului 16 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe care îl supunem spre analiză.

INIȚIATOR:

DEPUTAT:  LILIAN SCRIPNIC                   ___________________

LEGE pentru modificarea articolului 16 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 Articol unic – La articolul 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (1), (2), (7) și (105) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de salarii de bază, solde de funcţie/salarii de funcţie, indemnizaţii de încadrare calculate pe baza tarifelor orare prevăzute în cererile de finanţare şi Ghidul solicitantului – condiţii generale şi specifice aplicabile, proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect în parte.

Cheltuielile cu salariile personalului din instituţiile şi/sau autorităţile publice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat şi se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene.

(2) Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare/ indemnizaţiile lunare ale conducătorilor instituţiilor şi/sau autorităţilor publice, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă se majorează cu până la 50%, în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.

…………………………

(7) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă de la data implementării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

……………………………………

(105) Criteriile pe baza cărora se stabilesc măsurile salariale pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Dan Tanasă candidat AUR Primăria Brașov
Alianța pentru Unirea Românilor, filiala Brașov, a prezentat vineri, 19 aprilie, candidatul pentru funcția de primar al Municipiului Brașov în persoana deputatului Dan Tanasă. Acesta a declarat că AUR prezintă românilor în aceste alegeri locale singura soluție pentru a scăpa de blatul PSD-PNL-USR de la nivelul […]
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, împreună cu președintele George Simion, îi solicită lui Nicușor Dan să declare public, până duminică, suma de bani cheltuită până acum pentru panourile, mesh-uri și bannerele electorale cu care a împânzit Bucureștiul. „Cine sunt candidații propuși de partidele politice […]
Cătălin Silegeanu, candidat AUR la Primăria Botoșani: Ilegalități electorale marca PSD-PNL
În peisajul precampaniei electorale, legislația este mai degrabă un sfetnic decât un stăpân pentru partidele care controlează puterea. Indiferent de interdicțiile formale, străzile din municipiul Botoșani și împrejurimi sunt tapetate cu mesaje electorale care strigă un singur cuvânt: „VOTAȚI”. PSD, neținând cont de niciun canon al […]
cort AUR ridicat Sectorul 3
Au comasat alegerile doar pentru a bloca AUR să câștige alegerile europarlamentare. Au încălcat Constituția, au călcat în picioare toate legile din această țară și tratatele internaționale în privința desfășurării alegerilor doar pentru a salva posturile de conducere ale lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Nu […]
Sorin Lavric AUR
Tupeul și șmecheria au devenit în mod oficial „valorile” de bază pe care actuala coaliție guvernamentală PSD-PNL le susține și le promovează. Iar pentru a le ilustra cetățenilor cât mai bine această “schemă” de reușită în viață, PSD și PNL l-au ales pe medicul Cătălin Cîrstoiu, […]
Cătălin Silegeanu, candidat AUR la Primăria Botoșani
În calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Botoșani, una dintre prioritățile mele vizează protecția tinerilor față de tentațiile și riscurile asociate cu unitățile care comercializează produse pe bază de cafea, tutun și alcool în apropierea școlilor. Această problemă, des întâlnită în preajma unităților […]