Dumitrina Mitrea – Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, precum și modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, precum și modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal” spre dezbatere și adoptare.   

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

Pentru INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE NICOLAE SIMION                  

2. DEPUTAT: DUMITRINA MITREA                 

EXPUNERE DE MOTIVE

România avea, înainte de Revoluție, performanțe remarcabile în sport. Fotbalul, natația, gimnastica, atletismul, canotajul au dat nume mari pe podiumurile mondiale. Fiind sprijiniți de stat, sportivii se întorceau cu medalii.

După anul 1989, mișcarea sportivă s-a capitalizat, a devenit o industrie, o afacere. Cluburile sportive s-au privatizat, au apărut sponsori, finanțatorii. Copiii, tinerii și chiar vârstnicii s-au îndepărtat de mișcarea sportivă deoarece au apărut noi oportunități de a petrece timpul liber.

In prezent în România cetățenii pot ajuta organizațiile nonprofit, unitățile de cult sau bursele private prin redirecționarea unui procent de 2% sau 3,5% din impozitul datorat statului.  Sumele de bani astfel direcționate sunt folosite pentru finanțarea activităților acestor organizații, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Prin prezenta propunere legislativă se reglementează introducerea unei contribuții pe care operatorii economici și întreprinderile publice – așa cum sunt reglementate de art. 2 alin 2. din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care realizează venituri anuale de peste 100 de milioane de euro o vor plăți pentru susținerea structurilor sportive așa cum sunt ele definite în legea educaţiei fizice şi sportului, respectiv asociațiile sportive și cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale, unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv, palatele și cluburile copiilor și elevilor.

Această taxă, denumită Contribuţie de solidaritate pentru susținerea sportului și a eEducaţiei fizice, va reprezenta 0,25% din cifra de afaceri a operatorilor economici și a întreprinderilor publice cu cifră de afaceri anuală peste pragul de 100 de milioane de euro/anual.

Din datele obţinute la iunie 2022 de publicația Economica.net de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în anul calendaristic 2021, sunt 361 de operatori economici care au realizat afaceri nete de cel puţin 495 de milioane de lei. Acestora li se adaugă şi societăţile care nu şi-au depus încă bilanţul aferent anului 2021.

Printre cei mai mari 361 de jucători din economie, care au avut cifră de afaceri netă de peste 495 de milioane de lei în 2021, se numără şi multe companii deţinute integral de stat sau care au capital majoritar de stat. Printre acestea putem evidenția Romgaz, Transelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica, Transgaz, Romsilva, Hidroelectrica, CN Imprimeria Naţională.

Câţi bani ar încasa statul din Contribuţia de solidaritate pentru susținerea Sportului și a Educaţiei Fizice aplicată celor mai mari jucători din economie, dacă măsura intră în vigoare:

OMV Petrom, cel mai mare jucător din economie în 2021, ar urma să plătească 58,96 de milioane de lei (în cazul în care aplicam 0,25%) Contribuţie, aferentă afacerilor realizate în 2021, așa cum reiese din calculele făcute de Economica.net.

Automobile Dacia, al doilea jucător din economie a avut afaceri nete de 21,44 de miliarde de lei în anul 2021, arată analiza publicată de Economica.net.

Automobile Dacia ar urma să plătească 53,6 milioane de lei Contribuţie, raportat la afacerile realizate de societate în anul 2021.

OMV Petrom Marketing au putea plăti o Contribuţie de 47,28 de milioane de lei, raportat la afacerile realizate în anul 2021, potrivit calculelor Economica.net.

Lidl Discount, al patrulea jucător din economie, a încheiat anul 2021 cu afaceri nete de 14,87 de miliarde de lei, potrivit unei statistici Economica.net.

Lidl Discount ar putea plăti 37,19 de milioane de lei Contribuţie, așa cum reiese din calculele Economica.net.

Astfel utilizând doar datele pentru anul 2021 estimăm că pe ansamblul economiei românești Contribuția de solidaritate pentru susținerea sportului și a educației fizice colectată de la acești mari operatori economici s-ar putea cifra la un nivel minim de 1,5 miliarde de lei, adică aproximativ 300 milioane euro, sursa care ar asigura și garanta la un nivel rezonabil, finanțarea și competitivitatea sportului românesc.

În mai multe state s-a instituit pentru susținerea sportului, o taxă din cifra de afaceri pentru corporații și organizații multinaționale.

Ungaria promovează sportul încă din anul 2017 investind 2,5% din bugetul țării pentru modernizarea stadioanelor, construirea lor, pentru săli de sport, săli polivalente și tot ce ține de sport.

Spania, de asemenea, a investit în construcția de săli și stadioane, dar și în pregătirea antrenorilor, prin atragerea foștilor mari sportivi pentru a-i pregăti pe tinerii sportivi.

Investițiile prezentate, generează deja rezultate remarcabile.

Considerăm a fi o necesitate introducerea acestei contribuții de solidaritate, care se va aplica ca procent de 0,25% din cifra de afaceri a operatorilor economici și a întreprinderilor publice cu cifra afaceri anuală peste pragul de 100 de milioane de euro. Contribuția se va colecta prin bugetul de stat și se va distribui/gestiona prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului, pentru a fi susținute programele sportive destinate copiilor și tineretului, realizate de asociațiile sportive și cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale, unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv, palatele și cluburile copiilor și elevilor care sunt înscrise în Registrul sportiv, în vederea identificării timpuri a sportivilor cu potențial motric ridicat și creșterea calității selecției pentru sportul de performanță.

În scopul asigurării unei finanțări adecvate pentru activități sportive, propunem modificarea articolelor 67 și 70 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, astfel încât suma de 0,25% din cifra de afaceri a operatorilor economici și a întreprinderilor publice care au cifra afaceri anuală peste pragul de 100 de milioane de euro, să fie virate către bugetul de stat prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului, pentru a putea fi utilizate la susținerea acestor structuri sportive menționate anterior.

De asemenea, propunem modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal pentru a putea stabili cum se colectează și modalitatea de deducere a acestei contribuții instituită prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Prin propunerea de modificare a Legii nr. 69/2000, precum și a Legii nr. 227/2015 avem în vedere creșterea responsabilității partidelor politice asupra sprijinirii oricărui demers care este inițiat pentru cetățenii români, ce implică impactul asupra mișcării sportive de masă și de performanță, având părerea că modificările aduse vor avea un impact pozitiv asupra educației sportive din România.

Pentru INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE NICOLAE SIMION                  

2. DEPUTAT: DUMITRINA MITREA                    

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, precum și pentru modificarea

și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articolul I – Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 privind educația fizică și sportul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

  1. La alineatul (3), al articolului 67, după litera d), se introduc patru noi litere, literele e), f) g) și h) cu următorul cuprins:

„e) Contribuţie de solidaritate pentru susținerea sportului și a educaţiei fizice, care se virează anual la bugetul de stat, în cuantumde 0,25% din cifra de afaceri ce depășește pragul de 100 de milioane de euro, anual, a operatorilor economici și a întreprinderilor publice – așa cum sunt ele reglementate de art. 2 alin. (2). din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

f) Contribuţia prevăzută la litera (e) se utilizează în mod exclusiv pentru finanțarea programelor sportive destinate copiilor și tineretului, realizate de asociațiile sportive și cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale, unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv, palatele și cluburile copiilor și elevilor care sunt înscrise în Registrul sportiv, în vederea depistării timpuri a sportivilor cu potențial motric ridicat și creșterea calității selecției pentru sportul de performanță,

g) Finanțarea acestor programe sportive se asigură din fondurile colectate și prevăzute distinct în bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului.

h) In termen de 90 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României Ministerul Tineretului și Sportului elaborează norme de aplicare; ”

  • La alineatul (2), al articolului 70, după litera g), se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) Sumele virate de la bugetul de stat provenite din colectarea Contribuţiei de solidaritate pentru susținerea Sportului și a Educaţiei Fizicesumă încuantum de 0,25% din cifra de afaceri peste pragul de 100 de milioane de euro, anual al operatorilor economici și al întreprinderilor publice – așa cum sunt ele reglementate de art. 2 alin. (2). din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.”

  • Litera i) a alin. (1) al art. 18 se completează și va avea următorul cuprins

„i) repartizează bugetul activității sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:

– activitatea proprie și cea a instituțiilor din subordinea sa;

– federațiile sportive naționale, în baza contractelor de finanțare a programelor sportive ale acestora;

– premierea performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale;

– finanțarea programelor sportive pentru copii și tineret realizate de asociațiile sportive și cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale, unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv, palatele și cluburile copiilor și elevilor care sunt înscrise în Registrul sportiv,  din sumele rezultate în urma virării de la bugetul de stat a Contribuţiei prevăzută la art. 67, alin. (3).

Articolul II –  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

  1. Litera i) din Alineatul (4), Articolul 25, se completează și va avea următorul cuprins
  1. cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 67 și ale art. 70 din Legea nr. 69 / 2000 privind educația fizică și sportul și prevederilor art. 25, alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
  • La litera i) din Alineatul (4), Articolul 25, Capitolul II, Titlul II se completează cu o nouă cifră, cifra 3 care va avea următorul cuprins:

”3. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat în cazul sumelor plătite ca și Contribuţie de solidaritate pentru Educaţie Fizică și Sportde către operatori economici și de întreprinderi publice – așa cum sunt reglementate de art. 2, alin. (2). din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care au anual cifra de afaceri peste pragul de 100 de milioane de euro conform prevederilor art. 67 și art. 70 din Legea nr. 69 / 2000 privind educația fizică și sportul. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit prezentului punct, se reportează în următorii 7 ani consecutivi.

Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

     Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Președinte al Camerei Deputaților,                   Președinte al Senatului,

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

  Adresată:  Domnului Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministru al României De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 21/05/2024 Obiectul întrebării: Chișinăul, în complicitate tacită cu Patriarhia […]
    Adresată:  Doamnei  Maria Monica GUBERNAT, președinte al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 28.05.2025 Obiectul întrebării: […]
  Adresată:  Domnului Ion-Marcel CIOLACU, prim-ministru al României Domnului Adrian-Ioan VEȘTEA, ministru al Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației Domnului Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, președinte al Consiliului               județean Arad Domnului Ilie BOLOJAN, președinte al Consiliului județean Bihor Domnului Sándor TAMÁS, președinte al Consiliului județean Covasna Domnului Csaba BORBOLY, președinte […]
Nicolae Ciucă a încălcat legea! Biroul Electoral Central din Municipiul Timișoara a admis plângerea formulată de AUR în care sesizam faptul că Nicolae Ciucă prejudiciază campania electorală prin panourile uriașe amplasate în țară în care își face reclamă. Cu scopul fals de a-și promova cartea pe […]
  Adresată:  Doamnei Ancuța Gianina OPRE – Președintele Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea […]
  Adresată:  Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, Ministrul Afacerilor Externe De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/05/2024 Obiectul întrebării: Acțiunile ofensatoare de „comemorare” a Trianonului […]