Dumitrina Mitrea – Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului construit existent, aflat în domeniul public sau privat

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului construit existent, aflat în domeniul public sau privat”,  spre dezbatere și adoptare.      

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:

DEPUTAT:  DUMITRINA MITREA                        ___________________

DEPUTAT:  DUMITRU FLUCUȘ                            ___________________

 

Expunere de motive

Starea de degradare precum și lipsa conformării fondului construit, la cerințele fundamentale actuale, face ca desfășurarea activității zilnice în aceste spații să se desfășoare sub incidența unui risc permanent pentru viața oamenilor.
În baza cercetărilor realizate la nivel național, prin intermediul proiectului RO RISK, rezultă că aproximativ 75% din populație (din care 65% din populația urbană) și 45% din rețelele vitale sunt expuse riscului de cutremur. Mai mult, 60 – 75% din activele fixe ale României, care contribuie la 70 – 80% din produsul intern brut al țării, se află în zone seismice.
În  Strategia Națională de Sănătate ”Împreună pentru sănătate” elaborată pentru perioada 2022 – 2030, analizând starea infrastructurii din sănătate și a rezultatelor obținute în baza strategiei anterioare, se concluzionează:
”Starea infrastructurii publice de sănătate este necorespunzătoare, cu valabilități mari la nivel județean, regional și național, iar investițiile efectuate în ultimii cinci ani au fost insuficiente pentru a o aduce la standardele adecvate de performanță.

Eficiența alocărilor pentru investiții este diminuată de capacitatea administrativă insuficientă, de lipsa unui plan integrat multianual investițional, a unor criterii de selecție a proiectelor și a coordonării între principalele entități implicate.”
Analizând starea fondului construit  în principal clădirile în care se desfășoară activități de interes public, concluzia desprinsă în Strategia Națională de Sănătate ”Împreună pentru sănătate” elaborată pentru perioada 2022 – 2030, se poate generaliza cu ușurință la majoritatea clădirilor existente din această categorie. 
Normele statelor membre Uniunii Europene impun construcţiilor să fie concepute și executate astfel încât să garanteze siguranța lucrătorilor și a consumatorilor și să nu pericliteze mediul înconjurător.
Conform standardelor europene în domeniu se recomandă înlocuirea substanțială a unei clădiri după o perioadă de 30 – 50 de ani de funcționare, motivele fiind multiple printre altele:
–      deteriorări structurale în cazul clădirilor aflate în zone seismice;
–      deteriorări de rețele de instalații (media de viață a rețelelor de instalații din clădiri este de 15 – 30 ani, în funcție de materialele folosite si de acuratețea execuției);
Investițiile în infrastructură joacă un rol deosebit de important în viața social-economică, prin aceea că asi­gură fundamentul pe care se clădește întreaga viață a societății: economică, socială, educațională, culturală, militară, sportivă, religioasă, etc.
Având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiei în domeniul construcțiilor și al materialelor pentru construcții, este necesară adaptarea clădirilor existente la noile normative (normative de proiectare, normative de siguranță la incendiu, sau normele igienico – sanitare), fapt ce este greu de realizat, în cazul unor clădiri vechi.
Pentru ca acest întreg lanț de cerințe să se afle la un nivel superior de performanță, un alt dezide­rat necesar este și menținerea în bune condiții și la standardele actuale a clădirilor existente, deoarece acestea sunt investiții costisitoare, ceea ce impune atenție și discernământ din partea factorilor implicați.
Dezvoltarea durabilă a spaţiului construit este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente, iar actualul cadru legislativ nu asigură suficiente  mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea fondului construit din proprietatea statului, fapt datorat în primul rând de perpetuarea lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi de accentuarea efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.
Prezenta inițiativă legislativă își propune crearea unui mecanism eficient  și unitar de intervenție a statului, în scopul conformării fondului construit public, de reglementare a cadrului de intervenție a autorităților publice centrale și locale, prin asigurarea unei finanțări minim necesare pentru conformarea clădirilor existente și aducerea lor în standardele de calitate cu respectarea cerințelor fundamentale pentru construcții prevăzute la art. 5, alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, astfel încât, România în integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient și sigur.

 

Întrucât aplicarea măsurilor preconizate prin această propunere legislativă are implicații asupra bugetului de stat, prin adresa de înaintare s-a solicitat Guvernului, în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată, să comunice punctul de vedere asupra prezentei și  informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.

 

Având în vedere aceste considerente, supunem spre promovare prezenta inițiativă legislativă şi vă rugăm să susţineţi adoptarea ei.

INIȚIATORI:

DEPUTAT:  DUMITRINA MITREA                        ___________________

DEPUTAT:  DUMITRU FLUCUȘ                            ___________________

Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului construit existent, aflat în domeniul public sau privat

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. – (1) Se aprobă programul național multianual – Programul național de conformare a fondului construit existent, aflat în domeniul public sau privat al beneficiarilor enumerați la art. 2, denumit în continuare program, gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

(2) Scopul prezentei legi îl reprezintă stabilirea cadrului legal pentru implementarea unor proiecte de investiții de importanţă naţională, având ca obiectiv să asigure, pentru clădirile existente aflate în domeniul public sau privat al beneficiarilor, condiții de utilizare în siguranță prin aducerea acestora la stadiul de conformare prevăzut prin realizarea cerințelor fundamentale din Legea 10/1995 privind calitatea construcțiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2025-2035 este de 50.000.000 mii lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale, pentru clădiri existente aflate în domeniul public sau privat al beneficiarilor, indiferent de numărul de niveluri şi de sistemul constructiv, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:
  • unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
  • unităţi sanitare ale Ministerului Sănătății, și unități sanitare ale ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii – autoritățile și instituțiile care au în subordine unități sanitare, respectiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Academia Română, autoritățile administrației publice locale și instituțiile de învățământ superior de drept public acreditate care au în structură facultăți de medicină sau stomatologie;
  • obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
  • pieţe publice, comerciale;
  • centre de îngrijiri paliative persoane cu dezabilități și bătrâni;
  • bazelor sportive;
  • sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea sau coordonarea  acestora;
  • sediile și clădirile aflate în proprietatea regiilor autonome sau ale societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este asociat sau acționar majoritar sau unic;
  • infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
  • alte clădiri existente care adăpostesc funcţiuni vitale (administraţia centrală şi locală, telecomunicaţii, poliţie, pompieri, etc.)

(4) Pot fi finanțate prin acest program obiectivele de investiții care au același obiectiv de calitate urmărit și nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2025-2035 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

Art. 2. – Beneficiarii programului sunt statul, autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale, unitățile administrativ-teritoriale precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora, regiile autonome sau societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este asociat sau acționar majoritar sau unic, care au în proprietate clădiri dintre cele menționate la art. 1, alin. (3) .

Art. 3. – Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să se afle în proprietatea beneficiarilor menționați la art. 2, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. – (1) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la clădiri existente care să asigure utilizarea în condiţii de siguranţă a acestora și menținerea, pe întreaga durată de existență a cerințelor fundamentale  aplicabile.

(2) Pentru categoriile de investiții prevăzute la alin. (1) pentru obiectivele de investiții finanțate prin program, în cazul în care, în timpul lucrărilor de intervenție se produc pagube, operatorii au obligația să plătească aceste despăgubiri. Cuantumul despăgubirilor se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu ajung la un acord, prin hotărâre judecătorească.

(3) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (2) se detaliază în normele metodologice aprobate conform art. 11.

(4) Tipurile de obiective de investiții, categoriile de lucrări și cheltuielile care se finanțează în cadrul fiecărei categorii de investiții prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a programului.

(5) Pentru realizarea obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la alin. (1) contractele de finanțare se încheie după obținerea autorizației de construire.

(6) Coordonarea, monitorizarea și verificarea obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice.

Art. 5. – (1) Finanțarea programului se asigură din:

a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la o poziție distinctă de cheltuieli;

b) sume din bugetele locale alocate cu această destinație;

c) alte surse legal constituite.

(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin prezentul program, sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale.

Art.  6. – (1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele încheiate, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.

 (2) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.

Art.  7. – (1) Programarea, coordonarea și monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea obiectivelor de investiții din program se fac de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

(2) La solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentanții cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C. efectuează controale pentru verificarea situației reale din teren în raport cu datele transmise prin solicitări și documente.

Art.  8. – Implementarea programului va fi detaliată în normele metodologice de aplicare a acestuia.

Art. 9. – (1) În cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea monitorizării și verificării derulării obiectivelor de investiții din cadrul programului, se constituie o structură specializată.

(2) Organizarea și atribuțiile structurii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin normele metodologice.

(3) Înființarea structurii prevăzute la alin. (1) se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzute în Hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în vigoare la data adoptării prezentei legi.

Art. 10 – În situația în care în termen de 1 an de la data încheierii contractului de finanțare beneficiarii nu demarează procedurile de achiziție publică în vederea contractării serviciilor și/sau lucrărilor necesare realizării obiectivului de investiții, contractul de finanțare va fi denunțat unilateral de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Art. 11 – În termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă normele metodologice de aplicare a programului și standardele de cost, prin ordin ale ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Dan Tanasă candidat AUR Primăria Brașov
Alianța pentru Unirea Românilor, filiala Brașov, a prezentat vineri, 19 aprilie, candidatul pentru funcția de primar al Municipiului Brașov în persoana deputatului Dan Tanasă. Acesta a declarat că AUR prezintă românilor în aceste alegeri locale singura soluție pentru a scăpa de blatul PSD-PNL-USR de la nivelul […]
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, împreună cu președintele George Simion, îi solicită lui Nicușor Dan să declare public, până duminică, suma de bani cheltuită până acum pentru panourile, mesh-uri și bannerele electorale cu care a împânzit Bucureștiul. „Cine sunt candidații propuși de partidele politice […]
Cătălin Silegeanu, candidat AUR la Primăria Botoșani: Ilegalități electorale marca PSD-PNL
În peisajul precampaniei electorale, legislația este mai degrabă un sfetnic decât un stăpân pentru partidele care controlează puterea. Indiferent de interdicțiile formale, străzile din municipiul Botoșani și împrejurimi sunt tapetate cu mesaje electorale care strigă un singur cuvânt: „VOTAȚI”. PSD, neținând cont de niciun canon al […]
cort AUR ridicat Sectorul 3
Au comasat alegerile doar pentru a bloca AUR să câștige alegerile europarlamentare. Au încălcat Constituția, au călcat în picioare toate legile din această țară și tratatele internaționale în privința desfășurării alegerilor doar pentru a salva posturile de conducere ale lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Nu […]
Sorin Lavric AUR
Tupeul și șmecheria au devenit în mod oficial „valorile” de bază pe care actuala coaliție guvernamentală PSD-PNL le susține și le promovează. Iar pentru a le ilustra cetățenilor cât mai bine această “schemă” de reușită în viață, PSD și PNL l-au ales pe medicul Cătălin Cîrstoiu, […]
Cătălin Silegeanu, candidat AUR la Primăria Botoșani
În calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Botoșani, una dintre prioritățile mele vizează protecția tinerilor față de tentațiile și riscurile asociate cu unitățile care comercializează produse pe bază de cafea, tutun și alcool în apropierea școlilor. Această problemă, des întâlnită în preajma unităților […]