Axinia Adrian – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

CĂTRE,

                                      BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm ”Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale”, spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT: GEORGE NICOLAE SIMION         

2. DEPUTAT: ADRIAN – GEORGE AXINIA                 

3. DEPUTAT: DUMITRINA MITREA                    

Expunere de motive

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activităţii partidelor politice și a campaniilor electorale a suferit, de-a lungul timpului, mai multe modificări și completări, cele mai notabile fiind aduse prin Legea nr. 113/2015, care a condus, în principal, la creşterea semnificativă a transparenţei în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, mai ales privind modul de acordare şi de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat.

Evoluțiile recente referitoare la interesul public crescut față de utilizarea banului public, acordat prin subvenții de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în condițiile de criza economică prin care trece societatea românească, relevă necesitatea reașezării limitelor cheltuielilor aferente.

Aspectele menţionate, reliefează necesitatea modificării şi completării Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, astfel încât să fie asigurate următoarele deziderate principale:

a) Scăderea sumei alocate anual de la bugetul de stat, ca subvenție partidelor politice;

b) Creșterea gradului de transparență cu privire la cheltuielile realizate de partidele politice;

c) Completarea cadrului legal privind transparenta și raportarea modului de utilizare, de către partidele politice, a sumelor de la bugetul de stat utilizate pentru propagandă electorală;

d) Reglementarea clară a posibilităţii de utilizare a sumelor de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor pentru presă, propagandă, producția și difuzarea de spoturi publicitare, precum și a subvențiilor neutilizate;

e) Consolidarea disciplinei financiare a partidelor politice şi creşterea responsabilităţii persoanelor care asigură conducerea partidelor politice și care administrează fondurile obținute de partidele politice.

Impactul economic al prezentului act normativ

Prezenta propunere legislativă nu are un impact negativ asupra bugetului general consolidat al statului.

Prin aplicarea prevederilor prezentei propuneri legislative, fondurile care nu vor mai fi alocate sub forma unor subvenții pentru susținerea activității unor entități care nu se încadrează în categoria instituțiilor publice, pot fi utilizate pentru dezvoltarea sau susținerea altor domenii necesar a fi susținute de către stat.

In categoria acestor domenii putem include, printre altele spitalele de stat, unitățile de învățământ, dezvoltarea infrastructurii sportive sau de transport.

De asemenea, prin transparentizarea relațiilor contractuale dintre formațiunile politice, alianțele politice sau electorale și organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care beneficiază  de subvenții de la bugetul de stat și instituțiile mass-media, opinia publică poate beneficia de o mai bună informare asupra conținutului furnizat, pe orice tip de canal media și dacă acest conținut este unul care se încadrează în categoria propagandă electorală, astfel cum prevede Legea nr. 334/2006, sau nu.

          De aceea, față de cele prezentate, vă supunem aprobării propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT: GEORGE NICOLAE SIMION         

2. DEPUTAT: ADRIAN – GEORGE AXINIA                  

3. DEPUTAT: DUMITRINA MITREA                    

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

  1. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

          ”(2) Suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,0025% și de cel mult 0,01% din produsul intern brut. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de candidații femei.”

  • La articolul 25, după  alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

”(21) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (2) veniturile care provin din subvenții de la bugetul de stat, neutilizate, vor putea fi folosite pentru investiții în bunuri mobile și imobile precum și în servicii sociale, destinate interesului general. ”

  • La articolul 25, după  alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și alin. (5), cu următorul cuprins:

”(4) Transparenţa cheltuielilor pentru activitatea formațiunilor politice, alianțele politice sau electorale și organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  care primesc anual subvenții de la bugetul de stat, se asigură prin publicarea lunară, pe site-ul propriu, până la data de 25 a fiecărei luni, a unei situații defalcate privind cheltuielile efectuate din subvenții în luna anterioară. Situația se comunică lunar, până la aceeași dată și Autorității Electorale Permanente. ”

”(5) Formațiunile politice, alianțele politice sau electorale și organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care primesc anual subvenții de la bugetul de stat, asigură publicarea lunară, pe site-ul propriu, a informațiilor referitoare la contractele de publicitate pentru promovarea în presă și pentru propagandă, încheiate cu instituții mass-media și valorile absolute ale tuturor sumelor plătite către acestea, atât direct, cât și indirect – prin operatori economici intermediari.”

Art. II Prevederilor prezentei legi intră în vigoare începând cu anul bugetar următor adoptării.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Institutul de Studii Politice Conservatoare „Mihai Eminescu” organizează conferința „Femeia – între normalitate și ideologie” sâmbătă, 25 martie, la Palatul Parlamentului, începând cu ora 12.00. Tema centrală a dezbaterilor este legată de valorile principale care definesc femeia în lumea contemporană și rolul acesteia în societate. După […]
AUR propune măsuri de sprijin pentru antreprenorii Români Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus un proiect de lege care prevede că, în cazul construcțiilor cu destinație de producție sau depozitare, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru o valoare maximă de 1.000.000 lei […]
Nici săptămâna aceasta persoanele chemate la audieri în cadrul Comisiei de anchetă privind achizițiile din timpul pandemiei nu au dat curs invitațiilor transmise. Primele 7 puncte de pe ordinea de zi a comisiei au fost:  1) audierea domnului Alexandru Rafila, ministrul sănătății, 2) audierea domnului Victor […]
Adresată:  Domnului Marian NEACȘU, Secretar General al Guvernului De către: Senator Claudiu TÂRZIU, președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni Circumscripția electorală: nr. 42 București Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 22/03/2023 Obiectul întrebării: Programul multianual de burse identitare pentru elevii români din Ucraina. Stimate […]
ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ Adresată:  Domnului Attila-Zoltán CSEKE, ministrul al Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 21/03/2023 Obiectul întrebării: Realizarea […]
AUR
Federația Maghiară de Fotbal a reușit să iasă din anonimat printr-o știre mincinoasă publicată pe siteul oficial al forului. Într-un articol infirmat chiar de UEFA, oficialii maghiari pretindeau că federația europeană și-ar fi dat acceptul pentru utilizarea materialelor cu harta Ungariei mari pe stadioane.    La mai […]