Axinia Adrian – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

EXPUNERE DE MOTIVE

Îmbunătățirea sistemului electoral reprezintă o prioritate pentru societatea românească.

În acest scop a fost elaborată propunerea de modificare și completare a Legii nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată.

Propunerea legislativă are obiect de reglementare armonizarea cadrului juridic general pentru organizarea și desfășurarea alegerii reprezentanților României în Parlamentul European cu legislația pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, cu cea pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente și cu legislația privind alegerea Președintelui României, pentru a elimina discriminarea pe care la acest moment legislația o creează între drepturile partidelor politice parlamentare și cea a partidelor politice parlamentare care au membri în Parlamentul European și care nu reflectă legimitatea dată partidelor la ultimele alegeri Parlamentare organizate în Romania prin votul electoratului.

La elaborarea propunerii legislative de modificare a Legii nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, s-a ținut seama de:

 • prevederile alin. (2) al art. 118, din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente:
  • ” (2) În sensul prezentei legi, prin partide politice parlamentare se înțelege partidele și alte formațiuni politice care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și care au obținut în urma ultimelor alegeri pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații înscriși pe listele acestora ori pe listele unei alianțe politice sau electorale din care au făcut parte partidele ori formațiunile politice respective, precum și alianțele politice sau electorale care au în componență astfel de partide ori formațiuni politice.
 • prevederile lit. e), alin (1) al art. 2, ale Legii nr. 370/2004 republicată, pentru alegerea Președintelui României
  • (1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

e) partide politice parlamentare – partidele și alte formațiuni politice care au obținut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații înscriși pe listele acestora ori pe listele unei alianțe politice sau electorale din care au făcut parte partidele ori formațiunile politice respective.

 • Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European care prevede in cuprinsul ei că din Biroul electoral central, Biroul electoral judeţean sau cel de sector, Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate și Birourile electorale ale secţiilor de votare fac parte câte un reprezentant al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European.

Față de reglementările mai sus menționate, pentru armonizarea prevederilor legale aplicabile, propunerea legislativă conține, în principal, următoarele modificări și completări:

 1. Acordarea dreptului de participare, pentru acest tip de scrutin electoral, a reprezentanților partidelor politice parlamentare în procesul de organizare și desfășurare a procesului de desemnare prin trage la sorți a celor 5 judecătorilor ai Înaltei Curți de Casație si Justiție care fac parte din  Biroul Electoral Central.
 2. Reglementarea completării cu membri în Biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului București cu reprezentanți desemnați de partidele politice parlamentare, în prima etapă de completare, cu cel târziu 15 zile înainte de ziua de referință. 
 3. Reglementarea completării cu membri în Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu reprezentanți  desemnați de partidele politice parlamentare.
 4. Includerea partidelor politice parlamentare în prima etapă de tragere la sorți pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vot și acordarea de timpi de antenă la serviciile publice de radio și televiziune pentru toate partidele parlamentare fără restricții privind reprezentarea în Parlamentul European.

Prin includerea reprezentanților partidelor politice parlamentare în birourile electorale la alegerile pentru Parlamentul European se asigură, prin reprezentativitatea acestora, o interpretare comună a tuturor principiilor care califică alegerile desfășurate în România drept „libere și corecte”, în conformitate cu standardele democratice, și o aplicare unitară a prevederilor legislației aplicabile în domeniul organizării alegerilor.

Pentru inițiatori:

1. Deputat George-Nicolae SIMION

2. Senator Claudiu-Richard TARZIU

3. Deputat Adrian-George AXINIA

4. Deputat Georgel BADIU

5. Deputat Daniel-Gheorghe RUSU  

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Articol unic. – Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, cu modificările ulterioare, se modifică si completează după cum urmează:

Prevederile art. 2 se modifică și se completează:

În sensul prezentei legi termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. stat membru de origine – statul a cărui cetățenie o are cetățeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România.
 2. partide politice parlamentare – partidele și alte formațiuni politice care au obținut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații înscriși pe listele acestora ori pe listele unei alianțe politice sau electorale din care au făcut parte partidele ori formațiunile politice respective.

Prevederile literelor a) și b), ale alin. (6) al art. 20, se modifică și se completează și vor  avea următorul cuprins:

a) în prima etapă, listele de candidați ale partidelor politice, ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ale alianțelor politice și alianțelor electorale dintre acestea, care au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată de președintele Biroului Electoral Central; lista primului partid, primei alianțe politice, primei alianțe electorale, primei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale extras/extrase din urnă se imprimă în patrulaterul cu numărul de ordine 1; lista celui de-al doilea partid politic, celei de-a doua alianțe politice, celei de-a doua alianțe electorale, celei de-a doua organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale extras/extrase se imprimă în patrulaterul cu numărul de ordine 2.

Imprimarea continuă până la epuizarea listelor de candidați ale tuturor partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;

b) în etapa a doua, listele partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale, precum și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite care nu au membri în Parlamentul European sau în  Parlamentul României, precum și numele candidaților independenți se imprimă în următoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele Biroului Electoral Central.

Prevederile, alineatelor (2), (3), (4) și (6) ale art. 24 se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:

(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, în ședință publică, în termen de 5 zile de la aducerea la cunoștință publică a zilei de referință, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Curții. Data desfășurării ședinței publice de tragere la sorți se anunță în scris, cu două zile înainte, de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României  și se aduce la cunoștință publică prin mass-media.

(3) La organizarea și desfășurarea tragerii la sorți au dreptul să participe câte un reprezentant, desemnat ca atare, al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale și al alianțelor politice și alianțelor electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României. Rezultatul tragerii la sorți se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președinte și de prim-magistratul-asistent al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(4) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnați îi aleg din rândul lor, prin vot secret, pe președintele Biroului Electoral Central și pe locțiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, în componența Biroului Electoral Central intră președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale și al alianțelor politice și alianțelor electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României. Autoritatea Electorală Permanentă comunică președintelui Biroului Electoral Central, de îndată ce a fost ales, lista partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României.

 (6) În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare partid politic, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică sau electorală dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României, comunică, în scris, Biroului Electoral Central numele și prenumele reprezentantului lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții propuși se face prin tragere la sorți, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, de președintele Biroului Electoral Central, în prezența membrilor biroului și a persoanelor delegate de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale dintre acestea care au comunicat reprezentanții.

Prevederile  alineatelor (3) si (4) ale art. 26, se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:

(3) Cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de referinţă, biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti se completează cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea, care are membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României și participă la alegeri. Până la această dată, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României și participă la alegeri, au obligaţia de a transmite numele şi prenumele reprezentantului lor biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

(4) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de alin. (3) se va proceda la completarea biroului cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau electorale dintre acestea, care participă la alegeri, care nu are membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României, de preşedintele biroului, prin tragere la sorţi în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor delegate de aceste formațiuni politice neparlamentare care au comunicat reprezentanţii. Până la această dată, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea, care participă la alegeri, și care nu au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României, au obligaţia de a transmite biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti numele şi prenumele reprezentanţilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

Prevederile literelor a) și b) ale alin. (12) al art. 29, se modifică și se  completează și vor avea următorul cuprins:

a) în prima etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu câte un reprezentant propus de fiecare partid politic, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică sau electorală dintre acestea care are membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României;

b) în a doua etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu câte un reprezentant propus de fiecare partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică sau electorală dintre acestea, care participă la alegeri, și nu au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României; desemnarea reprezentanților acestora se face potrivit ordinii stabilite la completarea biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București;

Prevederile art. 30, alin. (1) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt constituite dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice, de regulă din cadrul acesteia, şi un număr între 2 şi 6 membri stabiliţi de preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua de referinţă, la propunerea partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale care participă la alegeri și care au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României. În cazul în care numărul persoanelor propuse de acestea este insuficient, lista este completată de Ministerul Afacerilor Externe cu alte persoane cu o bună reputație și fără apartenență politică. Lista este transmisă spre avizare Autorității Electorale Permanente de către Ministerul Afacerilor Externe, în formatul solicitat de aceasta. Avizul Autorității Electorale Permanente se comunică Ministerului Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 5 zile înaintea desemnării președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora.

Prevederile literelor a) și b) ale alin. (4) al art. 38, se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:

a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice care au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României și care participă la alegeri, precum și alianțelor politice sau electorale dintre acestea;

b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României și care participă la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 al.(2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat un memorandum de opoziție la realegerea Ursulei von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei Europene. Inițiativa vine ca urmare a Conferinței Internaționale “Make Europe Great Again”, care a avut loc la București, în perioada 27-28 aprilie 2024. […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, candidat pentru Parlamentul European la alegerile din 9 iunie, explică în detaliu care sunt cele patru obiective majore ale misiunii europarlamentarilor AUR în Parlamentul European. “În campania AUR pentru Parlamentul European, pusă sub […]
Moldova nu e a lor, e a noastră! Iașiul nu e al lor, e al nostru! România nu e a lor, e a noastră! Vrem dreptate pentru Iași, vrem dreptate pentru România! Iar pentru noi toți asta înseamnă valori naționale, tradiție, cultură, așa cum și Iașul […]
După ce Biroul Electoral Județean Alba a dispus, printr-o decizie nejustificată și abuzivă, înlăturarea afișelor electorale AUR cu imaginea lui Avram Iancu stilizată, iată că acum a venit rândul Biroului Electoral Central să desființeze hotărârea BEJ Alba, dând dreptate Alianței pentru Unirea Românilor. AUR și-a asumat […]
Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru a prezenta publicului candidații la alegerile europarlamentare și locale din data de 9 iunie, a ajuns joi seară în Bacău, acolo unde a fost așteptată de sute de persoane entuziaste. Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat un memorandum de opoziție la realegerea Ursulei von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei Europene. Inițiativa vine ca urmare a Conferinței Internaționale “Make Europe Great Again”, care a avut loc la București, în perioada 27-28 aprilie 2024. […]