Albișteanu Mihail și Ivănuță Daniel – modificarea și completarea Legii nr. 70 din 2.04.2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată spre dezbatere și adoptare

CĂTRE,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată spre dezbatere și adoptare.
În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.
Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.
De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:

DEPUTAT: IVĂNUȚĂ CRISTIAN-DANIEL
DEPUTAT: ALBIŞTEANU MIHAIL

Expunere de motive

Prezenta propunere legislativă vizează introducerea obligației asigurării mijloacelor și condițiilor legale necesare în vederea efectuării operațiunilor de încasări și plăți prin intermediul instrumentelor de plată cu numerar și se adresează oricărei persoane juridice, de drept public sau de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau oricărei persoane fizice a cărei activitate presupune efectuarea unor astfel de operațiuni. Operațiunile ce se desfășoară prin intermediul instrumentelor de plată cu numerar au devenit, în cadrul anumitor operatori, instituții, persoane juridice imposibil de realizat, ceea ce a dus la crearea unui disconfort semnificativ pentru acel segment al populației care este parte în raportul stabilit cu aceste entități cu sau fără personalitate juridică. Efectuarea operațiunilor în numerar nu trebuie eliminată, ci dimpotrivă, fiecare entitate cu sau fără personalitate juridică ar trebui să se adapteze si să ofere această posibilitate, rămânând la latitudinea părților alegerea mijlocului de realizare a acestor operațiuni.
Trebuie să recunoaștem că există o tendință de efectuare a plăților fără numerar mai ales în rândul persoanelor tinere, aceasta fiind cauzată de o anumită comoditate cât și de facilitățile oferite de aplicațiile de plată fără numerar.
Având în vedere evoluția digitală care oferă mijloace de plată mai rapide și convenabile, sistemele de plăți din Europa și implicit din România se confruntă cu schimbări semnificative, însă anularea rolului bancnotelor și al monedelor în economie ar reprezintă o eroare din mai multe considerente.
Un prim motiv ar fi că înlocuirea utilizării numerarului cu servicii de plată digitalizate, ar duce la o separare a celor care folosesc acest serviciu și a celor care sunt deprinși cu utilizarea operațiunilor de plata în numerar.
Plata cu instrumente bancare fără numerar poate adânci mai mult nivelul sărăciei persoanelor care nu dețin un cont bancar sau nu dețin competente digitale și acces la internet, făcând aici referire directă la persoanele în vârstă sau cele cu dezabilități.
Un alt motiv ar fi că nu există soluții de rezervă atunci când apare o problema tehnică, caz în care accesul la bunuri și servicii fiind complet blocat. Mai mult decât atât, o lume fără numerar va oferi băncilor libertatea de a majora oricând şi oricât taxele de administrare, comisioanele şi dobânzile.
De asemenea, un alt motiv îl reprezintă vulnerabilitatea cetățenilor, care în marea lor majoritate se simt mai in siguranță dacă dețin sume de bani în numerar.
Numerarul reprezintă un instrument de plată sigur având în vedere evoluția pe un trend crescător a infracționalității digitale.
Eliminarea numerarului este și un instrument facil pentru criminalitatea cibernetică și frauda bancară.
Operațiunile cu numerar respectă dreptul fundamental la protecția vieții private, a datelor și a identității în chestiuni financiare și promovează totodată cultura financiara în rândul copiilor.
Nu putem nega faptul că plățile cu numerar sunt mai greu de urmărit decât plățile electronice, astfel încât este mai probabil să fie utilizate în scopuri ilicite, numerarul fiind corelat cu nivelul economiei gri sau economiei subterane, motiv pentru care, în prezenta inițiativă legislativă au fost menținute anumite plafoane și condiții de utilizare a numerarului.
In vederea stabilirii unei discipline financiare, care să nu afecteze operatorii economici de bună credință, cât și faptul că trebuie să ne adaptăm la realitatea economică actuală, plafoanele stabilite de prezenta propunere legislativă, sunt corelate cu nivelul puterii de cumpărare, cu creșterea prețurilor cât și cu nevoile de acoperire a necesităților de bază.
Facem referire la faptul ca Legea 70 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar este din anul 2015, iar la momentul actual, plafoanele stabilite de aceasta nu sunt actualizate cu cerințele realității economice, în special cauzate de inflația din ultimii ani.

Legea în forma ei actuală nu exclude posibilitatea efectuării operațiunilor de încasări și plăți prin intermediul instrumentelor de plată cu numerar, menținându-se anumite plafoane, așa cum nu exclude nici posibilitatea entităților vizate de a elimina în totalitate această variantă.
De aceea considerăm că este absolut necesară introducerea unei prevederi exprese care să instituie obligația acestora de a asigura și alternativa plăților în numerar.
De aceea, față de cele prezentate, vă supunem aprobării propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIATORI:

DEPUTAT: IVĂNUȚĂ CRISTIAN-DANIEL
DEPUTAT: ALBIŞTEANU MIHAIL

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Articol unic – Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015 se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  ”(1) Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza prin instrumente de plată cu sau fără numerar, definite potrivit legii.”
 2. La articolului 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
  ”(4) Persoanele prevăzute la alin. (1), precum și orice alte persoane juridice, de drept public sau de drept privat sunt obligate să asigure posibilitatea efectuării operațiunilor de încasări și plăți și prin instrumente de plată cu numerar.”
 3. Articolul 3, alineatul (1), literele a), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  ”(1) Operațiunile de încasări și plăți în numerar se vor efectua în următoarele condiții:
  a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
  …………….
  c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 20.000 lei/zi;
  …………….
  e)plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 3.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;
 4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  (2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 lei precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 10.000 lei.
  (3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 lei. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 10.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii astfel: 10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.”
 5. La articolul 4, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  ” (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană, iar în cazul dividendelor o entitate economică acordă dividende cu încadrarea într-un plafon total anual de 50.000 lei. ………………………………….
  (4) Operaţiunile de încasări şi plăţi între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, liberilor profesionişti, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în mod independent şi persoanele fizice în calitate de asociaţi/acţionari/administratori/persoane fizice/alţi creditori exclusiv creditorii instituţionali care desfăşoară activităţi de intermediere financiară prevăzute de lege, reprezentând împrumuturi, indiferent de natura şi destinaţia acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar.”
 6. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”(1) Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, liberilor profesionişti, persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în mod independent nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.”
 7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  “Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienților, de către persoanele prevăzute la art. 1 alin(1) și alin. (4), pentru efectuarea de plăți cu sau fără numerar. “
 8. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 10.000 lei, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

  Adresată: Domnului Florin-Ionuț BARBU, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 16.06.2025 Obiectul întrebării: Situația industriei de morărit […]
Adresată:  Doamnei Raluca TURCAN, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 18.06.2024 Obiectul întrebării: Protejarea și recuperarea operelor lui Brâncuși de […]
Președintelui AUR, George Simion, i s-a restricționat astăzi accesul în incinta Parchetului General, acolo unde a mers pentru a depune o solicitare de restituire a telefonului mobil, confiscat în mod abuziv de procurori. „E o țară în care procurorii au voie să te ridice în mod […]
Toți cei șase europarlamentari AUR au aderat la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). „Ne-au cântat prohodul, dar s-au înșelat! Europarlamentarii AUR vor activa în cadrul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), cel mai important grup conservator din Parlamentul European. Sper ca alături de celelalte guverne […]
  Adresată:  domnului Alexandru RAFILA, ministrul Sănătății De către: Senator Gheorghe Adrian CĂTANĂ Circumscripția electorală: nr. 34 Sibiu Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 18/06/2024 Obiectul interpelării: fără sprijin guvernamental în țară nu se mai produc medicamente inovative Stimate domnule ministru, România nu mai produce […]
  Adresată: Doamnei Luminiţa-Teodora ODOBESCU, Ministrul Afacerilor Externe De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 16.06.2025 Obiectul întrebării: Înființarea Institutului Cultural Român la Cernăuți […]