Ringo Dămureanu – întrebare către Ministrul Economiei – Evaluarea funcționarilor publici din Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și instituțiile publice subordonate

Către: Domnul Florin-Marian Spătaru

             Ministrul Economiei

De la: Ringo Dămureanu

          Deputat ales în Circumscripția Nr. 17, Dolj

          Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate

Obiectul întrebării:

Evaluarea funcționarilor publici din Autoritatea Națională pentru

Protecția Consumatorilor și instituțiile publice subordonate,

pregătită prin Ordinul Președintelui ANPC nr. 22 din 05.01.2022

cu exces de putere și cheltuirea nejustificată a unor sume din bani publici

          Domnule ministru,

          În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.

          Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni.

          În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați în mod repetat de funcționarii publici din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și din entitățile publice cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea acesteia, referitoare la posibile abuzuri în evaluarea performanțelor profesionale ale acestora pe anul 2022 și la cheltuieli nejustificate din banul public, dispuse cu exces de putere, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare.

          I.       SITUAȚIA DE DREPT

          ANPC este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Ministrului Economiei. Organizarea şi funcţionarea acesteia este reglementată legal prin Hotărârea Guvernului nr. 700/2012, iar finanţarea Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.

          Cele 8 Comisariate Regionale pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) sunt entităţi cu personalitate juridică, ce funcţionează în regiunile Nord-Est (Iaşi), Vest (Timiş), Nord-Vest (Cluj), Centru (Braşov), Sud-Est (Galaţi), Sud-Muntenia (Ploieşti), Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia (Craiova), în subordinea ANPC, fiind finanţate integral de la bugetul de stat.

          Funcțiile publice stabilite în condițiile legii în ANPC, respectiv în cele 8 Comisariate Regionale pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) sunt funcții publice de stat, respectiv teritoriale, stabilite în condițiile Art. 385 alin. (1) și (2) din Codul Administrativ –OUG 57/2019.

          Evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici se realizează, în cadru general, respectiv pe bază de competenţe, în condițiile Art. 485 / 4851 din Codul administrativ, în condițiile stabilite prin Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din Anexa nr. 6 din Codul Administrativ.

          Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează, potrivit legii, pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie – 31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

          Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi conducere din cadrul ANPC și entităţilor cu personalitate juridică ce funcţionează în subordinea acesteia, se realizează în condițiile Capitolului 3 din Metodologia prevăzută de Anexa 6 din Codul administrativ.

          Se prevede în Metodologie la Art. 11 alin. (2) că evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit şi semnat de către superiorul ierarhic nemijlocit al funcţionarului public, raport care se contrasemnează şi se aprobă de către persoanele prevăzute de metodologie.

          În concret, la realizarea evaluării prevăzute de lege, calitatea de evaluator este exercitată de funcţionarul public de conducere pentru funcţionarul public de execuţie din subordine, respectiv funcţionarul public de conducere ierarhic superior sau înaltul funcționar public, potrivit structurii organizatorice, pentru funcţionarul public de conducere.

          Conducătorul Autorităţii are calitatea de evaluator doar pentru funcţionarii publici aflaţi în subordinea sa directă, precum şi pentru funcţionarii publici care au calitatea de conducători ai instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi pentru adjuncţii acestora.

          Acesta poate delega competenţa de realizare a evaluării doar prin act administrativ și doar către persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară şi care coordonează activitatea structurii funcţionale respective, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării.

          Într-o singură situație prevede legea ca evaluarea unui funcționar public să se facă de mai multe persoane simultan, și anume de membrii unei comisii pentru evaluare, în cazul secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale, însă nu este cazul ANPC/CRPC.

          Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în 4 etape: completarea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale, interviul, contrasemnarea raportului de evaluare de către persoana competentă potrivit legii și, în fine, aprobarea raportului de evaluare de persoana prevăzută de lege.

          RAPORTUL DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale este documentul în care evaluatorul acordă note pentru componentele evaluării obiectivelor individuale, consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice observaţile pe care le consideră relevante, stabileşte punctajul final şi calificativul acordat, stabileşte necesităţile de formare profesională și obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.

          INTERVIUL este o discuţie între evaluator şi funcţionarul public evaluat în cadrul căreia se aduce la cunoştinţa funcţionarului public evaluat conţinutul raportului de evaluare, se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea şi datarea raportului, de către evaluator şi de către funcţionarul public evaluat.

          Funcţionarii publici nemulţumiţi de evaluarea, o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, care va soluţiona contestaţia în termen legal, pe baza documentelor prevăzute de lege.

          Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

          Instanţa poate dispune refacerea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în urma contestării rezultatelor evaluării la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii.

          II.      STAREA DE FAPT

          La data de 5 ianuarie 2023, Președintele ANPC, domnul Horia-Miron Constantinescu, emite Ordinul Președintelui ANPC nr. 22 / 05.01.2023, care face obiectul prezentei.

          Ordinul evocă în preambul chiar prevederile legale mai sus iterate.

          Prin acest ordin, complet în afara prevederilor legale, se dispune imperativ ca până la data de 13.01.2023, ora 14, toate CRPC-urile subordonate să dispună ca fiecare comisar, funcționar public, să ”pregătească documentele de control”, în câte un biblioraft, cu OPIS ”conform cazierului comercial” (acești lucrători nu au cazier comercial), reclamația / controlul tematic / operativ, documentele încheiate (PVC / PVCC), chitanța / adresa eliberată de ANAF, documentele depuse de operatorii economici, tabele cu evidența zilelor de concedii de odihnă și medicale, deplasări, detașări etc., semnate de responsabilii cu resursele umane.

          Aceste dosare (bibliorafturi) vor fi ”verificate” în perioada 15.01.2023 (duminică) – 20.01.2023 (vineri) de echipele menționate în Ordin, prin deplasarea acestora la sediul comisariatelor, pe cheltuieli de transport, cazare și diurnă pe care Președintele ANPC se angajează să le plătească din bugetul autorității publice.

          Un director general din ANPC, cu un comisar-șef de la comisariatul județean Argeș și un funcționar de execuție de la București-Ilfov se vor deplasa la Ploiești, la CRPC Sud Muntenia.

– distanța Pitești – Ploiești, dus-întors este 127 x 2 = 254 km

– distanța București – Ploiești, dus-întors este 61 x 2 = 122 km

– cazare: 2 persoane x 5 nopți = 10 nopți

– diurna: 2 persoane x 6 zile = 12 zile

          Trei funcționari de execuție din ANPC merg la Timișoara, pentru a verifica CRPC Timiș.

– distanța București – Timișoara, dus-întors este 540 x 2 = 1080 km

– cazare: 3 persoane x 5 nopți = 15 nopți

– diurna: 3 persoane x 6 zile = 18 zile

          Un comisar șef și un funcționar de execuție de la Constanța se vor deplasa la Craiova, pentru a verifica CRPC Oltenia, iar alți doi funcționari de execuție de la același comisariat Constanța, de unde provine actualul Președinte ANPC Horia Constantinescu, vor merge la Iași, pentru a verifica CRPC Nord-Est.

– distanța Constanța – Craiova, dus-întors este 451 x 2 = 902 km

– distanța București – Iași, dus-întors este 414 x 2 = 828 km

– cazare: 4 persoane x 5 nopți = 20 nopți

– diurna: 4 persoane x 6 zile = 24 zile

          Doi funcționari de execuție de la Galați merg la Cluj pentru a verifica CRPC Nord-Vest.

– distanța Galați – Cluj, dus-întors este 515 x 2 = 1030 km

– cazare: 2 persoane x 5 nopți = 10 nopți

– diurna: 2 persoane x 6 zile = 12 zile

          Secretarul general ANPC și fosta sa subalternă de la Mehedinți, actual comisar șef din acest județ, vor merge împreună la Brașov, spre a verifica CRPC Regiunea Centru.

– distanța Dr. Tr. Severin – Brașov, dus-întors este 368 x 2 = 736 km

– distanța București – Brașov, dus-întors este 184 x 2 = 368 km

– cazare: 2 persoane x 5 nopți = 10 nopți

– diurna: 2 persoane x 6 zile = 12 zile

          Aceste echipe vor avea sarcina de a ”întocmi rapoarte” în urma ”verificărilor”, ”rapoarte ce vor fi discutate în cadrul întâlnirii ce va fi organizată ulterior” (de Președintele actual al ANPC –n.n.) cu ”scopul de a întocmi fișele de evaluare” a funcționarilor.

          Este evident că aceste dispoziții nu pot avea decât un caracter absolut nelegal,  deoarece RAPOARTELE de evaluare se fac, în condițiile legii, de șefii ierarhici ai lucrătorilor, și nu de persoane trimise în excursie, care nu le cunosc rezultatele și dificultățile, iar exercitarea dreptului de apreciere al Președintelui Autorităţii ANPC, prin încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege și prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor funcționarilor publici de conducere și de execuție din cadrul CRPC-urilor îmbracă forma excesului de putere din partea domnului Horia-Miron Constantinescu, Președintele ANPC, emitentul acestui ordin abuziv.

          Nu au nicio competență legală de a ”întocmi RAPOARTE” sau de a efectua ”verificări” în CRPC-uri, acestea fiind instituții cu personalitate juridică, nesubordonate unele altora.

          Însumat, este vorba de peste 5300 km de deplasări în afara cadrului legal, cel puțin 65 de nopți de cazare, cel puțin 80 de zile de diurnă, care însumate, conform legii înseamnă aproximativ 20.000 lei (echivalent 4.000 euro), la care se adaugă uzura autovehiculelor de serviciu, plătită tot din bugetul instituției publice.

          Nu au ce să caute astfel de ”echipe” în teritoriu, în condițiile legii, decât cel mai probabil pentru huzur în hoteluri și restaurante, pe bani publici, și pentru intimidarea funcționarilor publici din CRPC-uri care, potrivit Art. 437 din Codul administrativ, publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate, fără a fi nevoie de hoarde de ”controlori” care nu au nicio competență legală.

          Din aceste motive, vă solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1.      În condițiile în care legea prevede că evaluator poate fi doar funcţionarul public de conducere pentru funcţionarul public de execuţie din subordine, respectiv funcţionarul public de conducere ierarhic superior sau înaltul funcționar public, potrivit structurii organizatorice, pentru funcţionarul public de conducere, considerați că puteți identifica un temei legal al constituirii unor ”echipe” care să efectueze ”verificări” și să întocmească rapoartecare să fie ”discutate” în cadrul unor întâlniri ce vor fi organizate ”ulterior? Care ar fi acesta ?

2.      Apreciați că în condițiile bugetare actuale, pentru demersuri pe care legea nu le prevede, se justifică impunerea unor deplasări de multe mii de km, cu zeci de nopți de cazare, zeci de zile de diurnă, plus uzura autovehiculelor de serviciu, mai multe zeci de mii lei plătite integral de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei?

3.      Ale cui caziere comerciale dorește Președintele ANPC să le aibă în vedere la evaluarea comisarilor din CRPC-uri ? Care este temeiul legal al unei astfel de solicitări?

4.      Apreciați că în intervalul de câteva zile, până la 13.01.2023, comisarii pot obține cazierele comerciale ale agenților economici pe care i-au verificat în cursul anului 2022 spre a le putea pune la ”biblioraft” cum cere domnul Constantinescu ?

5.      Apreciați că pot niște ”echipieri” dispuși de la centru să cunoască rezultatele deosebite ale fiecărui funcţionar public din teritoriu sau dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată ?

6.      Funcționarii care în urma controalelor efectuate au aplicat amenzi și vor depune chitanța sau adresa eliberată de ANAF vor fi favorizați la evaluare?

7.      Funcționarii cărora nu li s-a dat drept de control și cei care nu au aplicat multe amenzi vor fi defavorizați la evaluare?

8.      În ce bază legală va ”verifica” funcționarul de execuție de la București-Ilfov care se va deplasa la Ploiești activitatea conducătorului CRPC Sud Muntenia?

9.      Cum va putea ”verifica” funcționarul de execuție de la Constanța, la Craiova, activiatea comisarului șef al CRPC Oltenia și a comisarilor șefi adjuncți din județe?

10.    Cum pot ”verifica” doi funcționari de execuție de la comisariatul județean Constanța, la Iași, activitatea șefului instituției CRPC Nord-Est și a comisarilor-șefi din județele acestei regiuni?

11.    În ce bază legală pot doi funcționari de execuție de la Galați care merg la Cluj să ”verifice” activitatea conducerii CRPC Nord-Vest?

12.    De ce are nevoie Secretarul general ANPC să meargă neapărat cu fosta sa subalternă de la Mehedinți la Brașov? Unde anume vor ”verifica” aceștia activitatea CRPC Regiunea Centru, la hotelurile și pe pârtiile de la Poiana Brașov ?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR votat împotriva implicării militare a UE în Ucraina
Delegația AUR din Parlamentul European s-a poziționat împotriva unei rezoluții privind „necesitatea ca UE să sprijine Ucraina continuu”. Textul redactat de grupul Popularilor Europeni, din care fac parte atât partidul Ursulei von der Leyen, cât și PNL, propune aruncarea Europei în haos economic și aducerea frontului […]
Nu trădăm încrederea pe care ne-au acordat-o românii la alegerile europarlamentare! Astăzi, europarlamentarii AUR au votat împotriva realegerii Robertei Metsola în funcția de președinte al Parlamentului European! Nu putem să fim de acord cu politica dusă de doamna Metsola în ultimii ani, o politică ce a […]
Sute de români stabiliți în Spania s-au întâlnit luni, 15 iulie, cu președintele AUR, George Simion. Cu acest prilej, aceștia au semnat și contractele de înscriere în Planul SIMION, program ce are ca obiectiv înlesnirea întoarcerii acasă a românilor din diaspora. „Avem o țară atât de […]
„Guvernarea PSD-PNL a înregistrat o nouă „performanță” în materie economică. Datoria guvernamentală a urcat, în aprilie 2024, până la 852,816 miliarde lei. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut la 52,1%. La această valoare a datoriei, conform legii, guvernul este obligat să ia măsuri urgente! […]
Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor și liderul europarlamentarilor AUR, reacționează la afirmațiile făcute de ministrul energiei, Sebastian Burduja, care a declarat că vizează implementarea unui sistem de contorizare inteligent, care să-i taxeze mai mult pe cetățenii care folosesc energie […]
Pentru a-şi asigura poziția în fruntea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen promite imposibilul: mai mult Green Deal pentru a obține voturi în Parlament şi mai puțin Green Deal pentru industrie şi noi toți, arată europarlamentarul AUR, Adrian Axinia. Acesta a subliniat că, în această săptămână, […]