George Simion și Claudiu Târziu – Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

EXPUNERE DE MOTIVE

Lege

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

În momentul de față, actul normativ care reglementează creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare.

Prin Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor au fost introduse mai multe standarde, printre care și Standardul „consum de energie aproape egal cu zero”. 

Din perspectiva mãsurilor financiare, prin directiva anterior indicată s-a solicitat statelor membre sã elaboreze măsuri financiare prin care să fie încurajată îndeplinirea obiectivelor directivei, enumerând următoarele:

[…] măsuri care vizează reducerea barierelor juridice și de piață existente și încurajarea investițiilor și/sau a altor activități în vederea sporirii eficienței energetice a clădirilor noi și a celor existente, contribuind astfel în mod potențial la reducerea sărăciei energetice. Astfel de măsuri pot include, dar nu ar trebui să se limiteze la asistență și consultanță tehnică gratuită sau subvenționată, subvenții directe, sisteme de împrumut subvenționate sau împrumuturi cu dobândă redusă, programe de subvenționare, sisteme de garantare a împrumuturilor; autoritățile publice și alte instituții care prevăd respectivele măsuri de natură financiară ar putea lega aplicarea acestor măsuri de performanța energetică indicată și de recomandările din certificatele de performanță energetică.

În acest context, politica în domeniul energiei reprezintă o prioritate atât la nivel comunitar, cât şi la nivel naţional, iar sectorul clădirilor este considerat unul din principalii consumatori de energie şi de emitere de gaze cu efect de seră şi CO2.

Prin actul normativ în vigoare se prevede o cotă substanțială de participare a asociațiilor de proprietari la finanțarea lucrărilor de izolare termică, cotă pe care, în actuala context economic  ( șomajul a ajuns în luna ianuarie 2021 la un procent de 5.6% ), precum și având în vedere criza sanitară generată de pandemia de COVID-19 (care  a impus luarea unor măsuri care au avut ca efect închiderea mai multor activități economice), acestea nu o pot asigura.

De asemenea, legislația în vigoare prevede enunțiativ posibilitatea ca beneficiarii să primească finanțare suplimentară din bugetele locale, fără a fi creat cadrul legal de aplicare a unei astfel de prevederi, fapt ce a făcut imposibilă punerea în practică a unor măsuri de sprijin financiar pentru asociațiile de proprietari cu resurse financiare insuficiente.

Totodată, strâns legat de chestiunea de finanțare este și cea privitoare la stabilirea cotei de contribuție a asociației de proprietari, care a fost reglementată legislativ în mod diferit de-a lungul timpului.

Astfel, la momentul depunerii cererilor de finanțare aferente Programului Operațional Regional 2007–2013, prin Ghidul Solicitantului Axei Prioritare 2 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2 – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, contribuția asociației de proprietari a fost stabilită după cum urmează:

•          30% contribuţia unităţii administrativ teritoriale (UAT) şi 10% contribuţia asociaţiei de proprietari (AP), în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari (de apartamente – locuinţe) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 150 Euro;

•          20% contribuţia unităţii administrativ teritoriale şi 20% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari (de apartamente – locuinţe) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 Euro;

•          10% contribuţia unităţii administrativ teritoriale şi 30% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile – proprietari (de apartamente – locuinţe) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 500 Euro.

Pentru cererile depuse prin Programul Operațional Regional 2014–2020, prin Ghidul Solicitantului Axei Prioritare 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A, contribuția asociațiilor de proprietari a fost după cum urmează

I. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzătoare:

 • apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, care nu desfășoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.

Proprietarii vor suporta în proporţie de 100% cheltuielile ce revin spaţiilor respective, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate.

II. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  (cheltuieli eligibile) şi 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare

 • apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Într-un final, aceste contribuții trebuie recuperate pe perioada a zece ani de zile.

Așadar, se poate observa existența unor diferențe semnificative dintre contribuțiile aferente celor două programe (pentru aceleași lucrări executate), diferențe care au creat discriminări între beneficiarii acestor programe privind cuantumul sumelor achitate de aceştia.

Astfel, modificările şi completările pe care le propunem constau în principal în:

 1. posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale poată aproba prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, preluarea unei părți din cota de contribuție a asociației de proprietari/proprietarilor, cu respectarea unei cote de contribuție a asociației de proprietari/proprietari de cel mult 1%;
 2. posibilitatea ca recuperarea sumelor avansate în contul cotei asociației de proprietari din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție să nu se mai realizeze în situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, preluarea unei părți din această cotă.

Față de argumentele prezentate, se impune modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 în sensul propus.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION

2. SENATOR CLAUDIU RICHARD TARZIU    

Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 se asigură astfel:

a) minimum 60% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

b) maximum 40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite.

(2) Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 40% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4, și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

(3) În cazul în care fondurile autorităților administrației publice locale sunt insuficiente pentru acoperirea cotelor care le revin, acestea vor comunica asociațiilor de proprietari acest fapt, iar asociațiile de proprietari vor contribui cu o cotă ce nu va depăși 1% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4, care se va asigura din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite pe durata executării lucrărilor de intervenție, în baza situațiilor de lucrări.”

2. Articolul 131 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 12 și 13, finanțarea unor activități/lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe se poate asigura din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale prin care se asigură finanțarea unor astfel de intervenții, după cum urmează:

a) minimum 60% din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene și din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

b) maximum 40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite.

(2) Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza documentelor procedurale specifice implementării programelor operaționale și se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz.

(3) În cazul în care fondurile autoritățile administrației publice locale sunt insuficiente pentru acoperirea cotelor care le revin, acestea vor aduce la cunoștința asociației de proprietari acest fapt, posibilitatea finanțării activităților/lucrărilor în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), criteriile de acces la acest program de finanțare, astfel cum acestea sunt prevăzute în documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale, precum și cota de contribuție ce ar reveni asociației de proprietari.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), asociațiile de proprietari vor putea hotărî să contribuie, sens în care vor putea stabili o cotă de contribuție ce nu va depăși 1% din valoarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4, care se va asigura de către asociația de proprietari din fondul de reparații și/sau din alte surse legal constituite pe durata executării lucrărilor de intervenție, în baza situațiilor de lucrări.”

(5) Pentru a putea accede la acest program de finanțare, hotărârile asociației de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităților/lucrărilor de intervenție prevăzute la alin. (1), precum și cu privire la cota contribuției fiecărui proprietar la fondul de reparații trebuie luate cu votul majorității membrilor asociației de proprietari.

3. Articolul 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de contribuţie prevăzute la art. 13 lit. a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, precum și preluarea cotei de contribuție corespunzătoare asociațiilor de proprietari, dacă o astfel de cotă există, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinţe.”

Art. II – Prevederile prezentei legi se aplică programelor operaționale și programelor administrațiilor publice locale pentru finanțarea din bugetele locale a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și/sau a clădirilor rezidențiale, locuințelor unifamiliale, inclusiv locuințelor sociale, clădiri pentru care anterior adoptării prezentei legi au fost inițiate ori finalizate măsurile de creștere a performanței energetice prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

    

One response

 1. Propunere legislativă utilă și aplicabilă.

  Paranteză :
  Cui i-ar reveni dreptul (sau obligația) organizării licitației organizate pentru alegerea firmei/ persoanei autorizate să execute lucrările ?
  (Asociațiile de proprietari nu sunt “experte” în organizarea de licitații.)

  Caz particular :
  Blocul nostru (de apartamente/locuințe) are niște defecte din construcție. Apelând la ajutorul primăriei pentru remedierea acestora, ni s-a recomandat să găsim/ne alegem singuri executantul.
  N-am găsit ofertanți de astfel de lucrări și… ne-am resemnat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Ministerul transporturilor și infrastructurii, domnului Ministru Sorin-Mihai GRINDEANU De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR aleși în circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Demararea procedurii de transferare a 15 spitale și a 20 de policlinici din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a autorităților […]
Către: Ministerul Sănătății, domnului Ministru, prof. univ. Dr. Alexandru RAFILA De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR, circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Necesitatea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în județul Iași Stimate domnule Ministru, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din județul Iași, […]
George Simion, președintele AUR, a solicitat conducerii comisiei de anchetă cu privire la achizițiile din timpul pandemiei să demareze lucrările acesteia în cel mai scurt timp, astfel încât cei responsabili să vină să ofere explicații în fața parlamentarilor cu privire la achizițiile din pandemie. „Tragem un […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că una dintre prioritățile legislative pentru prima sesiune a Parlamentului în 2023 vizează reducerea taxării muncii. În acest sens, AUR va iniția un proiect de lege care va modifica impozitarea muncii. „Nu mai […]
Către: Ministerul Sportului Domnului Răzvan BURLEANU, Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal De la: Dan Tanasă, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureş Subiectul întrebării: Incidente la meciul de fotbal SEPSI – „U” CRAIOVA 1948 Stimate domnule Președinte, Chiar dacă seamănă identic cu sute de alte manifestări condamnabile, […]
Către: Domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul Guvernului României   De la: Doamna Raisa ENACHI, Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 39 Vaslui Subiectul întrebării: Verificările la domiciliu. Românii rămân fără carte de identitate? Se anulează cartea de identitate? Stimate Domnule Prim-ministru, Ministerul Afacerilor Interne a organizat, pe data de […]