George Simion – „Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice”

          În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1)  din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă „Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnicespre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 113 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, solicităm dezbaterea și adoptarea propunerii legislative în procedură de urgență.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION               _____________________

EXPUNERE DE MOTIVE

Domeniul articolelor pirotehnice este reglementat de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, de Normele tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, modificate și completate prin Hotărârea Guvernului nr. 95/2011, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 1102/2014 prin care s-a transpus Directiva 2013/29/UE privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor ppirotehnice.

Domeniul articolelor pirotehnice este un domeniu vast, care prezintă multiple trăsături specifice față de celelalte materii explozive reglementate de actuala legislație, fapt care  conduce la necesitatea instituirii unui corp distinct de legi și norme, care să aibă drept unic obiect reglementarea regimului articolelor pirotehnice.

Totodată, transpunerea Directivei 2013/29/UE în legislația românească s-a realizat într-o manieră restrictivă, adoptându-se măsuri mai severe decât cele propuse prin directivă cu  privire la accesul publicului larg la anumite categorii de articole pirotehnice. Din practică s-a putut observa că aceste măsuri restrictive nu se justifică în contextul concret al țării noastre, fiind oportun să se adopte în mod fidel regimul propus de directiva amintită în ceea ce priveşte accesul publicului larg la anumite categorii de articole pirotehnice, din perspectiva limitelor de vârstă și a categoriilor de articole pirotehnice.

În plus, s-a cconstatat că există susținere populară pentru alinierea condițiilor de comercializare a articolelor pirotehnice la prevederile comunitare din domeniu, un număr foarte mare de cetățeni semnând o petiție în acest sens.

De asemenea, pentru a nu se produce evenimente nedorite este necesar a se utiliza numai articole pirotehnice certificate, care respectă cerințele esențiale de securitate.

        Instrumentul juridic adecvat pentru atingerea acestui scop îl reprezintă elaborarea unei legi care să prevadă obligații care trebuie aplicate în mod unitar pe întreg teritoriul Uniunii Europene, de către producători, importatori, distribuitori, comercianți și utilizatori ai articolelor pirotehnice, și va reglementa supraveghea acestor activități de către autoritățile competente.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION              

privind regimul  articolelor pirotehnice

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prevederile prezentei legi stabilesc cadrul general pentru activităţile  cu  articole pirotehnice cum ar fi fabricarea, prepararea, depozitarea, transportul, transferul, distribuirea, utilizarea, importul, exportul, comercializarea precum şi alte operaţiuni specifice.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) pot fi desfăşurate numai de către persoanele fizice şi de către persoanele juridice – denumite în continuare operatori economici, care sunt autorizate în domeniul  articolelor pirotehnice.

(3) Operatorii economici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin.(1) trebuie să aibă angajaţi pirotehnicieni autorizaţi sau pot solicita prestatorilor de servicii autorizaţi efectuarea de lucrări în domeniu cu pirotehnicieni autorizaţi.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (3) persoanele fizice  neautorizate și operatorii economici neautorizați pot deţine şi utiliza numai articole pirotehnice de divertisment destinate publicului larg.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

          a) articole pirotehnice destinate publicului larg – articole pirotehnice care nu necesită autorizarea deţinătorilor ca pirotehnicieni;

a. 1. „articole pirotehnice de divertisment” înseamnă articole pirotehnice destinate divertismentului;

a.2.„articole pirotehnice de scenă” înseamnă articole pirotehnice destinate utilizării pe scenă în interior sau în exterior, inclusiv pentru producţii cinematografice sau de televiziune sau în scopuri asemănătoare;

          b) fabricare (producere ) – activitatea prin care în baza unor operaţiuni tehnice sau tehnologii asumate de producător se realizează un articol pirotehnic;                                                 

          c) depozitare  – activitatea prin care articolele pirotehnice se păstrează în construcţii destinate în acest scop, denumite depozite;

          d) distribuire – activitatea prin care articolele pirotehnice se furnizează pentru consum sau în vederea utilizării  în cursul unei activităţi comerciale contra cost sau gratuit;

          e) import – activitate cu caracter comercial prin care un operator economic, cu domiciliul şi cetățenia română/sediul în România introduce pe piaţă articole pirotehnice  provenite dintr-o ţară terţă din afara comunităţii europene sau a spaţiului economic european;

          f) export – activitate cu caracter comercial  prin care un operator economic, cu domiciliul şi cetăţenia română/sediul în România introduce  pe piaţa unei terţe ţări din afara Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic Europeanarticole pirotehnice;

          g) comercializare – oferirea spre vânzare, expunerea spre vânzare, vânzarea, deţinerea în vederea vânzării şi orice tranzacţie prin care dreptul de proprietate asupra articolelor pirotehnice este transmis de la un operator economic la alt operator economic sau de la un operator economic la o persoană fizică (fără contract)  după caz,  până la utilizarea finală;

          h) operaţiuni specifice – lucrări care se efectuează pentru realizarea unui anumit scop în cadrul unei activităţi cu articole pirotehnice, de către pirotehnician autorizat, sau de alte persoane îndreptăţitesub supravegherea acestora;

          i) pirotehnician – persoană având cunoştinţe de specialitate, calificată şi autorizată să manipuleze şi/sau utilizeze articole pirotehnice care nu sunt destinate publicului larg;

          j) autorizare pirotehnician – procedură prin care o persoană care deţine calificarea de pirotehnician, în urma promovării unui examen, are dreptul să efectueze activităţi  cu articole pirotehnice;

          k) etichetă – înscris pe suport material, tipărit, aplicat/ataşat pe articolele pirotehnice, care însoţeşte produsul pe durata de viaţă a acestuia şi conţine în principal elemente de identificare, caracteristici tehnice, instrucţiuni de utilizare şi securitate, precum şi orice alte înscrisuri relevante pe care producătorul le consideră necesare;                                                                                                                        l) autorizaţie – document/act oficial prin care unui operator economic i se acordă dreptul de a efectua anumite activităţi cu articole pirotehnice;  

          m) suspendarea autorizaţiei – măsură dispusă de organele de control abilitate privind interzicerea temporară a desfăşurării de activităţi cu articole pirotehnice ca urmare a încălcării unor prevederi legale sau datorită unor necesităţi, fără predarea autorizaţiei;

          n) retragerea autorizaţiei – măsură tehnico-administrativă dispusă de organele emitente, constând în reţinerea autorizaţiei şi interzicerea de a efectua activităţi cu articole pirotehnice;

          o) distrugere – operaţiunea prin care articolele pirotehnice din diverse motive se elimină, printr-o metodă care să nu aducă prejudicii mediului înconjurător, construcţiilor, persoanelor sau animalelor;

          p) autoritate competentă – organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea în domeniul articolelor pirotehnice;

          r) distanţă de siguranţă – distanţa minimă admisă care trebuie respectată faţă de persoane sau diverse obiective atunci când se efectuează activităţi cu articole pirotehnice, pentru evitarea producerii de accidente umane sau alte evenimente;

          s) masa brută a articolului pirotehnic – masa totală a articolului pirotehnic inclusiv ambalajul;

          t) organ de control – organ de specialitate abilitat prin lege să efectueze activităţi de inspecţie şi să stabilească măsuri şi sancţiuni în cazul încălcării prevederilor legale în vigoare referitoare la articole pirotehnice;

          u) instituţie specializată abilitată – instituţie recunoscută şi abilitată la nivel naţional cu infrastructură adecvată şi personal cu înaltă calificare în domeniul articolelor pirotehnice;

          v) transfer – transportul cu mijloace de transport autorizate conform legislaţiei în vigoare, dintr-o ţară în alta;

          x) articolele pirotehnice destinate publicului larg – sunt considerate articolele pirotehnice care sunt încadrate în categoriile F1, F2, F3, T1 şi P1;

          y) articolele pirotehnice destinate profesioniştilor (pirotehnicienilor) – sunt cele care sunt încadrate în categoriile F4, T2 şi P2.

          z) operațiuni intracomunitare – activitate cu caracter comercial prin care un operator economic, cu domiciliul şi cetățenia română/sediul în România introduce pe piaţa româneasca articole pirotehnice  provenite dintr-o ţară din cadrul comunităţii europene sau a spaţiului economic european, sau transfera din Romania pe piața europeana articole pirotehnice certificate.

z1) marcaj CE – marcaj prin care fabricanții arată că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea articolul pirotehnic produs cu performanța sa declarată, precum și pentru respectarea de către acesta a tuturor cerințelor aplicabile prevăzute în legislația de armonizare relevantă a Uniunii. Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piață

z2) depozite – construcții proprietatea operatorului economic, special proiectate și construite în regim „Ex” de către o entitate recunoscută de către Inspecţia Muncii, şi autorizate în condiţiile prevăzute de lege de către inspectoratul teritorial de muncă şi de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, după caz, asigurate în permanenţă cu pază, în care nu este permis accesul persoanelor neautorizate şi în care să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

Art. 3. –  Prevederile prezentei legi sunt in concordanţă cu Directiva Europeană 29/2013 CE şi nu se aplică:

          a) articolelor pirotehnice destinate utilizării în scop necomercial de către forţele armate, poliţie sau personalul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

          b) echipamentelor maritime care utilizează substanţe pirotehnice cum ar fi rachetele cu paraşută luminoase, faclele de mână, semnalele fumigene plutitoare, lansatoarele de bandulă;

          c) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospaţială;

          d) capselor acţionate prin percuţie, produse special pentru jucării;

          e) celor destinate târgurilor şi expoziţiilor, precum şi celor utilizate în scop demonstrativ;

          f) articolelor pirotehnice supuse procedurii de certificare.

Art. 4. –Articolele pirotehnice  pot fi introduse pe piaţă numai dacă poartă marcajul european de conformitate CE.

Art. 5. –Articolele pirotehnice trebuie etichetate corespunzător în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. – Operatorii economici alţii decât producătorul, pot solicita producătorilor informaţii suplimentare în ceea ce priveşte articolele pirotehnice din punct de vedere tehnic, al securităţii şi sănătăţii în muncă, precum și al mediului, cu excepţia acelor informaţii care constituie proprietate industrială sau secrete de fabricaţie.

CAPITOLUL II

Autorizarea operatorilor economici pentru activităţi cu articole pirotehnice

Art. 7. – (1) Pentru a putea prepara  și produce articole pirotehnice, operatorii economici care, prin actul constitutiv, au ca obiect de activitate astfel de operaţiuni sunt obligate sa obţină în prealabil autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi din partea Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora își desfășoară activitatea.

        (2) Obligaţia de a obţine în prealabil autorizaţia revine şi operatorilor economici şi persoanelor fizice care deţin, folosesc, importă, transferă sau comercializează articole pirotehnice, cu excepţia unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii.

   (3) Persoanele fizice și operatorii economici care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi cele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfășoară activitatea, după caz.
   (4) Autorizaţia se obţine numai la solicitarea celui interesat. Autorizația se emite pe durată determinată de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

    (5) Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie prin intermediari neautorizaţi este interzisă.

Art. 8. – (1) Articolele pirotehnice pot fi depozitate numai în depozite proprietatea operatorului economic.

      (2) Depozitul este clădirea edificată conform legii şi are o suprafață de minim 1500 m2.

        (3) Depozitele de articole pirotehnice construite şi amenajate în condiţiile art. 2, lit. z2) pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei.

      (4) Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentării, deţinerii sau depozitării articolelor pirotehnice profesionale în clădiri cu locuinţe.

     (5) În autorizaţia de funcţionare a oricărui depozit se stabileşte capacitatea maximă de depozitare în echivalent trotil.

        (6) Depozitarea articolelor pirotehnice în depozitele de stoc şi la unităţile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de articole pirotehnice se face numai în spaţii proiectate, construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice, proprietatea operatorului economic.

        (7) Inspectoratele teritoriale de muncă pot aviza depăşirea temporară a capacităţilor de depozitare autorizate cu maximum 25 %, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

      (8) Personalul cu atribuții specifice în domeniul pirotehnic, din conducerea operatorului economic care are ca obiect de activitate producerea/procesarea de articole pirotehnice poate aviza depășirea capacităţilor de depozitare uzinale şi de stoc cu maximum 25 %, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.

Art. 9. –  (1)  Operatorul economic autorizat pentru sediul social conform art. 7 alin.(1), poate efectua activităţi de utilizare a articolelor pirotehnice care nu sunt destinate publicului larg numai în condiţiile în care notifică  cu 48 de ore înainte inspectoratul teritorial de muncă şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratul judeţean de poliţie.

(2) Notificările prevăzute la alin.(1) se fac de fiecare dată în formă scrisă cu obligativitatea luării în evidenţă.   

(3) În situaţia în care un operator economic este autorizat pentru sediul social şi efectuează activităţi de fabricare şi/sau depozitare pe teritoriul altei unităţi administrativ-teritoriale, acesta are obligaţia de a solicita autorizarea pentru aceste puncte de lucru de la inspectoratul teritorial de muncă şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratul judeţean de poliţie pe raza căruia acestea sunt amplasate.

Art. 10. – Operatorii economici care au ca activitate numai prepararea amestecurilor pirotehnice în vederea livrării pentru fabricarea articolelor pirotehnice au obligaţia de a se autoriza în condiţiile prevederilor art. 7 alin.(1).

Art. 11. –  Condiţiile şi cerinţele pentru autorizarea calităţii de pirotehnician se stabilesc prin Normele tehnice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se elaborează și aprobă prin hotărâre a Guvernul.

Art. 12. –  Operaţiunile specifice cu articole pirotehnice care nu sunt destinate publicului larg, pot fi efectuate numai de către pirotehnicieni autorizaţi care pot fi  ajutaţi de către personal auxiliar neautorizat ca  pirotehnicieni.

Art. 13. –  Personalul calificat care participă la fabricarea, verificarea şi experimentarea de articole pirotehnice la producător sau în laboratoarele de specialitate acreditate în acest scop, nu trebuie să fie autorizaţi ca  pirotehnicieni.

Art. 14. – Pirotehnicienii autorizaţi, în situaţia în care efectuează activităţi de utilizare a articolelor pirotehnice care nu sunt destinate publicului larg,  pe teritoriul altor unităţi administrativ-teritoriale decât acelea de unde au obţinut autorizaţia şi sunt înregistraţi, au obligaţia de a notifica locul şi data efectuării activităților respective la inspectoratul teritorial de muncă şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratul judeţean de poliţie pe raza căruia efectuează asemenea activităţi cu precizarea clară a produselor pe care le utilizează şi în evidenţa cărui operator economic sunt aceste produse  de fiecare dată când acestea au loc.

Art. 15. – (1) Inspectoratul teritorial de muncă poate reţine şi suspenda autorizaţia pentru activităţile cu articole pirotehnice, pe durata a 30 de zile, în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile tehnice iniţiale care au stat la baza eliberării acesteia.

(2) Suspendarea autorizaţiei atrage încetarea pe o perioadă determinată a dreptului operatorului economic de a mai efectua activităţile autorizate.

(3) În cazul suspendării autorizaţiei, autoritatea care dispune această măsură va motiva în scris cauzele care au stat la baza luării unei asemenea decizii şi va comunica în termen de 48 ore această măsură contravenientului şi celeilalte autorităţi.

(4) La expirarea termenului de suspendare autoritatea care a procedat la această măsură, după verificarea la faţa locului a modului de îndeplinire a condițiilor avute în vedere la autorizare, permite reluarea activităţii sau poate prelungi suspendarea prin motivare scrisă, până la intrarea în legalitate.

(5) În cazul în care un operator economic îşi încetează activitatea cu articole pirotehnice, acesta are obligaţia de a anunţa şi preda autorizaţia în termen de 5 zile inspectoratului teritorial de muncă care va notifica în termen de 30 de zile Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratul de poliţie al judeţului.

(6) Inspectoratul teritorial de muncă, putea retrage autorizaţia pentru activităţile cu articole pirotehnice în situaţia în care sunt încălcate prevederile legale care au stat la baza eliberării acesteia.

(7) Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratul judeţean de poliţie, dacă constată că sunt încălcate dispoziţiile legale care au stat la baza eliberării acesteia solicită inspectoratului teritorial de muncă să ia măsura reţinerii sau suspendării, după caz.

Art. 16. – (1) Autorizaţiile eliberate în baza prezentei legi îşi păstrează valabilitatea numai dacă sunt vizate din 3 în 3 ani de către inspectoratul teritorial de muncă şi reavizare de către  Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratul judeţean de poliţie în baza unei declaraţii pe propria răspundere a operatorului economic prin care confirmă că nu sunt modificate condiţiile iniţiale de la autorizare.

(2) O nouă autorizaţie se poate acorda titularului numai în următoarele situaţii:

          a) la schimbarea denumirii sau a sediului social;

          b) în cazul deteriorării, sustragerii sau pierderii autorizaţiei;

              c) din considerente de ordin tehnic în cazul schimbării condiţiilor iniţiale în

     care a fost acordată autorizaţia;

              d) la completa epuizare a spaţiului necesar vizelor.

              (3) Eliberarea unei noi autorizaţii în situaţiile prevăzute la alin. (2) se face la solicitarea titularului sau la iniţiativa organelor de control, cu ocazia inspecţiilor.

CAPITOLUL III

Depozitarea articolelor pirotehnice

Art. 17. – (1) Articolele pirotehnice pot fi depozitate numai în depozite legal construite.

(2) În autorizaţia de funcţionare a oricărui depozit de articole pirotehnice se stabileşte masa brută ce poate fi depozitată.

Art. 18. –  (1) Pentru articole pirotehnice, depozitele pot funcţiona numai după obţinerea  autorizaţiei de funcţionare.

(2) Se interzice depozitarea articolelor pirotehnice care nu sunt destinate publicului larg, în clădiri cu locuinţe.

(3) Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile permise publicului larg pot fi păstrate în locuinţe în cantităţi limitate, pentru uz propriu conform normelor tehnice.

 Art. 19. – În situaţia în care un depozit de articole pirotehnice este utilizat de mai mulţi operatori economici, în baza unor contracte de custodie, evidenţele se păstrează separat pentru fiecare operator economic de către gestionarul depozitului.

Art. 20. – La toate depozitele de articole pirotehnice se întocmește și se ține la zi un registru de evidenţă  a intrărilor, ieşirilor şi consumurilor.

Art. 21. – (1) Gestiunea depozitelor de articole pirotehnice se asigură de către gestionarul depozitului sau înlocuitorul acestuia care trebuie să fie desemnaţi de către operatorul economic deţinător al depozitului, din rândul pirotehnicienilor autorizaţi.

(2) Gestionarii depozitelor de articole pirotehnice din cadrul operatorilor economici care fabrică asemenea produse precum şi înlocuitorii acestora, sunt desemnaţi de către operatorul economic fără a fi necesar să fie autorizaţi ca pirotehnicieni, dar trebuie să îşi asume în mod liber riscurile la care sunt expuşi în timpul operaţiunilor de manipulare şi depozitare.

           (3) În cazul în care activitatea operatorului economic pe parcursul unei zile se desfăşoară pe mai multe schimburi, acesta va asigura mai mulţi înlocuitori ai gestionarului depozitului în funcţie de numărul schimburilor.

           (4) În cazul funcţionării pe schimburi, gestiunea depozitului se va preda pe bază de proces verbal.

Art. 22. – (1) Orice lipsă de articole pirotehnice trebuie anunţată imediat ce se constată, organelor de poliţie şi inspectoratului teritorial de muncă de pe raza unităţii administrativ – teritoriale unde are loc evenimentul.

(2) Articolele pirotehnice confiscate vor fi supuse expertizării în caz de neconformitate şi distrugerii, după caz.

(3) Acestea se vor depozita până la expertizare sau confiscare în depozite autorizate, iar cheltuielile de depozitare, expertizare şi distrugere vor fi suportate de către persoana responsabilă.

(4) Procesul verbal de confiscare şi distrugere constituie titlu executoriu privind cheltuielile prevăzute la art. 22 alin. (3).

(5) Distrugere articolelor pirotehnice confiscate se va face in termen de 30 de zile de la data expertizării sau confiscării.

(6) Procedura în vederea distrugerii se reglementează prin Normele Tehnice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV

Fabricarea articolelor pirotehnice

Art. 23. – (1) Fabricarea articolelor pirotehnice se poate efectua numai în clădiri destinate în acest scop situate la distanţele de siguranţă faţă de alte obiective – construite şi amenajate în baza unui proiect întocmit de către o entitate specializată de către Inspecţia Muncii, în regim „Ex”, şi autorizat de către inspectoratul teritorial de muncă.

(2) Nu este permisă fabricarea articolelor pirotehnice în clădiri cu locuinţe, sau în alte clădiri în care există amplasate diverse unităţi economice cu personal sau în care sunt depozitate materiale sau funcţionează utilaje /instalaţii.

Art. 24. – (1) Clădirile în care se fabrică articole pirotehnice trebuie să fie construite din materiale incombustibile şi se recomandă a fi prevăzute cu acoperiş de tip uşor.

(2) Pentru fabricarea articolelor pirotehnice pot fi folosite şi clădiri sau hale industriale la care s-au luat măsuri de adaptare a acestora la acest gen de activitate, cu respectarea reglementărilor legale.

Art. 25. – La locurile de muncă unde se fabrică articole pirotehnice trebuie respectate cel puţin următoarele:

a) operaţiunile care se realizează să respecte documentaţia tehnică  şi măsurile care trebuie luate în caz de pericol;

b) natura şi cantităţile maxime de substanţe sau obiecte necesare fabricaţiei;

c) numărul maxim de persoane care este permis să fie prezente, atunci când se lucrează la fabricarea articolelor pirotehnice;
         d) depozitarea articolelor pirotehnice finite se va face separat de materiile prime şi accesoriile care sunt necesare la realizarea articolului pirotehnic.

Art. 26. – (1) Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripționate în limba română categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau utilizarea lor.

(2) Persoanele fizice autorizate sau operatorii economici autorizați au obligația ca, la solicitarea justificată a autorității de supraveghere a pieței, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerințele esențiale de securitate.

CAPITOLUL V

Comercializarea articolelor pirotehnice

Art. 27. – (1) Producătorii de articole pirotehnice au obligaţia de a ţine evidenţele, privind producţia, cantităţile comercializate şi stocurile, care vor fi puse la dispoziţia organelor de control la solicitarea acestora.

  • Operatorii economici care comercializează articole pirotehnice trebuie să deţină depozite pentru aceste produse, spaţii de păstrare/comercializare sau pot să le depoziteze, în baza unor contracte de custodie, la alţi operatori economici care deţin depozite autorizate.
  • Operatorii economici autorizaţi care achiziţionează produse din Comunitatea Europeană sau spaţiul economic european, trebuie să notifice inspectoratului teritorial de muncă privind cantităţile brute de articolele pirotehnice cu precizarea locului de depozitare al acestora.
  • Articolele pirotehnice pot fi puse la dispoziţie pe piaţă pentru persoane numai cu respectarea următoarelor limite de vârstă:

a) articole pirotehnice de divertisment:

          (i)      categoria F1: 12 ani;

          (ii)     categoria F2: 16 ani;

          (iii)    categoria F3: 18 ani.

b) articole pirotehnice de scena din categoria T1şi alte articole pirotehnice din categoria P1: 18 ani.

(5) Este interzis ca persoanele fizice neautorizate şi operatorii economici neautorizați pentru operaţiuni cu articole pirotehnice să deţină o cantitate mai mare de 100 kg masă brută în total, din cele destinate publicului larg.

Art. 28. –  Operatorii economici şi persoanele fizice îşi pot rezerva dreptul de a refuza tranzacţiile atunci când există suspiciuni cu privire la provenienţa acestora şi conformitatea lor şi anunţă imediat acest lucru autorităţilor competente.

Art. 29. – Articolele pirotehnice profesionale pot fi comercializate către operatorii economici autorizați şi către pirotehnicieni.

CAPITOLUL VI

Transportul  articolelor pirotehnice

Art. 30. – (1) Transportul articolelor pirotehnice se efectuează numai cu mijloace de transport care respectă reglementările europene în vigoare, aplicabile și în România.

(2) La transportul rutier conducătorii auto trebuie să respecte programul de conducere al vehiculului în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(3) Transportul și mânuirea articolelor pirotehnice se efectuează de către personal special instruit.

Art. 31. – Transportul articolelor pirotehnice cu mijloace de transport se face cu respectarea codului de clasificare, respectiv a numărului diviziunii şi  grupei de compatibilitate.   

Art. 32. – Transportul în acelaşi mijloc de transport al articolelor pirotehnice împreună cu alte materii sau materiale cu care acestea sunt incompatibile precum şi accesul în mijlocul de transport al persoanelor fără atribuţii de serviciu în ceea ce priveşte transportul respectiv, sunt interzise.

Art. 33. – (1) Pentru transportul articolelor pirotehnice nu este necesar a se asigura pază, cu efective de jandarmi.

     (2) Transportul articolelor pirotehnice profesionale va fi însoţit de un pirotehnician.

CAPITOLUL VII

Utilizarea  articolelor pirotehnice

Art. 34. – (1) Utilizarea articolelor pirotehnice se va face doar în conformitate cu instrucţiunile de utilizare furnizate de către producător împreună cu produsul.

              (2) Este interzisă utilizarea articolelor pirotehnice în alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate şi certificate. Orice intervenţie, modificare constructivă sau funcţională neautorizată este interzisă. Operaţiunile necesare montajului şi conectării subansamblelor şi sistemelor de iniţiere sunt atribuţii exclusiv ale pirotehnicienilor cu respectarea instrucţiunilor proprii de securitate precum şi a celor furnizate de către fabricant.

Art. 35. – Operatorii economici care utilizează articole pirotehnice trebuie ca, pentru produsele provenite din rateuri sau cele devenite inutilizabile, să aplice proceduri de distrugere care să asigure  protecţia persoanelor, a obiectivelor civile şi industriale, a animalelor conform normelor tehnice. Aceste produse care urmează a fi distruse se vor depozita în continuare cu respectarea prevederilor din cuprinsul Capitolului III.

Art. 36. – Persoanele fizice neautorizate și operatorii economici neautorizați nu au dreptul de a utiliza articole pirotehnice în scop comercial.

CAPITOLUL VIII

Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu

Art. 37. – Autorităţile competente în domeniul articolelor pirotehnice sunt Ministerul Muncii, și Solidarității Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

Art. 38. – (1) Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, și Solidarității Sociale, reprezintă autoritatea competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării din punct de vedere tehnic al legislaţiei referitoare la articolele pirotehnice.  

(2) Principalele atribuţii ale Inspecţiei Muncii sunt următoarele:

a) autorizează din punct de vedere tehnic operatorii economici implicaţi în fabricarea, prepararea, depozitarea, transportul, utilizarea, comercializarea articolelor pirotehnice;

b) autorizează pirotehnicienii în vederea practicării acestor ocupaţii în condiţii legale;

c) abilitează unităţile avizatoare;

d) desfăşoară activităţi de informare documentare, potrivit legii;

e) controlează aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniu din punct de vedere tehnic de către operatorii economici;

f) cercetează accidentele de muncă soldate cu invaliditate evidentă precum şi a celor mortale, survenite pe parcursul desfăşurării activităţilor cu articole pirotehnice şi propune măsuri pentru prevenirea unor cazuri similare;

g) urmăreşte ca la punerea la dispoziţie pe piaţă, articolele pirotehnice să respecte cerinţele esenţiale de securitate şi să aibă marcajul european de conformitate CE.

Art. 39. – (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, organ al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Afacerilor Interne,  reprezintă autoritatea competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării din punct de vedere al siguranţei şi ordinii publice a legislaţiei referitoare la articolele pirotehnice.   

(2) Principalele atribuţii ale Inspectoratul General al Poliţiei Române sunt următoarele:

a) autorizează din punct de vedere al ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor  operatorii economici implicaţi în fabricarea, prepararea, depozitarea, transportul, utilizarea, comercializarea articolelor pirotehnice profesionale;

b) efectuează controale asupra transporturilor de articole pirotehnice aflate în trafic pe drumurile publice.

CAPITOLUL IX

Confiscarea şi distrugerea articolelor pirotehnice provenite din activităţi neconforme cu dispoziţiile legale

          Art. 40. – (1) Articolele pirotehnice provenite din activităţi ilegale vor fi confiscate de către organele de poliţie, în vederea distrugerii.

          (2) Constatarea nerespectării legale a operaţiunilor cu articole pirotehnice se face de către inspectorii din cadrul inspectoratului teritorial de muncă şi de către lucrători din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratul judeţean de poliţie.

CAPITOLUL X

Infracţiuni şi contravenţii

Art. 41. – (1) Fabricarea, prepararea, depozitarea, transportul, distribuirea, utilizarea, importul, exportul, comercializarea precum şi alte operaţiuni specifice, o cu cantitate brută mai mare de 1000 kg de articole pirotehnice, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 ani la 4 ani.      

Art. 42. – (1) Nerespectarea  dispoziţiilor legale cu privire la confiscarea şi distrugerea articolelor pirotehnice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Dacă infracţiunea a fost săvârşită cu concursul persoanelor angajate în cadrul autorităţilor competente, pedeapsa se va aplica acestora şi va fi închisoarea de la 3 la 10 ani.                                                 

Art. 43. – Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

  1. ) nerespectarea prevederilor art. 5 , art. 8 alin. (1) – (3), art. 18,  art. 29,  art. 344  se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei;
  2. ) nerespectarea prevederilor  art. 12, art. 20, art. 21 alin. (1) şi alin. (3), art. 27, art. 29, art. 32 se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 12000 lei;
  • ) nerespectarea prevederilor, art.7, art. 9, art. 17 alin 1 şi 2, art. 22 alin. (1), art. 25, art. 33 alin. (2), art. 36 se sancţionează cu amendă de la 15000 lei la 20000 lei.

          Art. 44.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către poliţiştii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Româneîn cazul transportului de  articole pirotehnice şi de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, pentru celelalte activităţi.

          Art. 45. – Contravenţiilor prevăzute la art. 43 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

          Art. 46. – Ministerul Muncii, și Solidarității Sociale va elabora în termen de 30 de zile normele tehnice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

          Art. 47. – Autorizaţiile naţionale eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, trebuie schimbate la expirarea vizelor acordate.

          Art. 48. –  Prestatorii de servicii din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European posesori ai unor documente care le permite exercitarea unei activităţi economice în domeniul articolelor pirotehnice pot desfăşura activităţi în acest domeniu pe teritoriul României în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010 cu modificările ulterioare.

          Art. 49. – La data intrării în vigoare a prezentei legi

  • se scot mențiunile la ”articole pirotehnice” din articolele: art. 5, alin. (1) și alin. (2), art. 7, alin. (1)  și alin. (2), art. 20,
  • se abrogă prevederile art. 7, alin. (3), art. 8, alin. (3), art. 14, art. 32,

din Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Alianța pentru Unirea Românilor și-a lansat sâmbătă, 15 iunie, candidatul la alegerile prezidențiale, în persoana lui George Simion. Evenimentul a avut loc la Arenele Romane, în prezența a peste 7.000 de membri și simpatizanți AUR. „Noi știm să depunem efort. Poate de aceea sunt singurul care […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat astăzi, la Bruxelles, că au trecut trei zile de la închiderea urnelor și, totuși, președintele AEP Toni Greblă refuză să explice de ce nu se anunță rezultatele finale. „Încercăm să înțelegem cum e posibil ca […]
Adrian Axinia, deputat AUR, a atras atenția, în cadrul unei declarații susținută la Bruxelles, asupra numărului uriaș de voturi declarate nule atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele locale. „România este un stat capturat, iar puterea politică de la București, efectiv, a asasinat democrația. Spun […]
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, susține că democrația este pusă sub semnul întrebării, în contextul în care 5% din voturile românilor exprimare la alegerile europarlamentare au fost anulate. „Într-un stat condus de hoți, nu se putea altfel decât ca aceste alegeri să fie fraudate, pornind de la […]
AUR a reușit la alegerile din 9 iunie un scor istoric. După doar 4 ani de la înființare, AUR este a doua forță politică a României după alianța comasaților. Am reușit ca în 4 ani de zile aproape să ne triplăm numărul de voturi obținute, de […]
Au trecut mai bine de 15 ore de când s-au închis urnele, iar Biroul Electoral Central refuză să publice rezultate parțiale oficiale. Între timp, sunt răspândite date neverificate, care induc intenționat lumea în eroare. Pe site-uri specializate sunt încărcate procese verbale neverificate, fără să se fi […]