George Simion, Acatrinei Dorel și Pușcașu Lucian – interpelare parlamentară către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Trimiteți corpul de control la RAR sau sunteți complice la nelegalitățile privind achiziția publică “Cartea de Identitate a Vehiculului(CIV)”

Adresată: Domnului Sorin Grindeanu,

                    Ministrul  Transporturilor si Infrastructurii

De către:  Deputat GEORGE NICOLAE SIMION

                    Deputat Acatrinei Dorel Gheorghe,

                    Deputat Pușcașu Lucian Florin

                    Grup Parlamentar AUR

Obiectul interpelării: Trimiteți corpul de control la RAR sau sunteți complice la nelegalitățile privind achiziția publică “Cartea de Identitate a Vehiculului(CIV)”

                                                            Domnule Ministru,

În anul 2021 a avut loc procedura de atribuire prin licitație deschisă a contractului de furnizare/cumpărare privind „Achiziționarea de „Carte de Identitate a Vehiculului” – (CIV), Cod/Coduri CPV: 22900000-9-Diverse imprimate” („Contractul”), cu număr de referință: 1590236/ 830/06.08.2021. În conformitate cu prevederile Fisa de Date a Achiziției  FDA), valoarea estimată a Contractului cadrul este între 9.952.000 lei si 12.440.000 lei fără TVA, criteriul de atribuire fiind “cel mai bun raport calitate-preț”.

Pe locul 1 a fost declarată oferta depusă de Asocierea S.C. Zipper Services S.R.L. („Zipper”) și Any Biztonsagi Nyomda Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag („Any”, împreuna „Zipper&Any”), iar pe locul 2 oferta depusă de S.C. Eltronis S.R.L. („Eltronis”), iar pe locul 3 Euro Standard SRL. Prețul ofertat de Zipper&Any este de 3.000.000 lei fără TVA.

Din executarea contractului a reieșit că licitația a fost trucată și că între „Zipper&Any” și reprezentanții Registrului Auto Roman au existat legături anterioare produsele livrate fiind neconforme, cu caracteristici esențiale din caietul de sarcini nerespectate, iar prima transă a fost livrată cu o întârziere de 60 de zile fără ca să existe vreo sancțiune. Hârtia din care este confecționată Cartea de Identitate a Vehiculului(CIV) nu este conformă, holograma nu are cel puțin o zonă demetalizată conform caietului de sarcini, iar oferta de hârtie primita de la DIPA avea mențiunea precizată expres că nu se poate ajunge la parametrii ceruți doar din hârtie 100 % celuloza, iar autoritatea contractantă a acordat contractul premeditat nelegal.

Toate motivele pentru care ofertanții care au contestat au cerut anularea raportului procedurii de atribuire nr. 1162/09.11.2021 („Raportul procedurii”) s-au adeverit în executarea contractului, astfel:

 1. Ofertantul Zipper&Any a câștigat licitația prin ofertarea unui preț evident nejustificat de scăzut, aflat la sub o treime din minimul valorii estimate.
 2. Valoarea estimată a Contractului este între 9.952.000 lei si 12.440.000 lei fără TVA, iar prețul ofertat de Zipper&Any este de 3.000.000 lei fără TVA. La fel, prețul ofertei Zipper&Any reprezintă mai puțin de jumătate din prețul ofertat de cel mai ieftin competitor.
 3. După cum s-a arătat în practica judiciară, prezumția caracterului neobișnuit de scăzut al prețului unei oferte devine cu atât mai accentuată cu cât acest preț se depărtează de valoarea estimată în urma consultării de piață. Or, în cazul de față, propunerea financiară a Zipper&Any se află la 30,14% din prețul estimat chiar de autoritatea contranctată pentru achiziție!
 4. Gravitatea unei asemenea ofertări derizorii este întărită de specificul procedurii – procedura de achiziție din prezenta cauză are ca obiect furnizarea de „Carte de identitate a vehiculului”, acesta reprezentând documentul principal pe baza căruia se efectuează înmatricularea vehiculelor în România. Acest document atestă faptul că un vehicul a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice privind siguranța circulației, protecția mediului și folosința conform destinației. Având în vedere importanța națională a acestui documente, precum și posibilele implicații financiare în situația utilizării sale frauduloase, este necesar, potrivit caietului de sarcini, ca respectivele documente să ofere un înalt grad de securizare și să fie produse în condiții speciale, după un flux controlat în toate etapele sale.
 5. Așa fiind, testul de neconformitate reclamat a fi aplicat ofertei Zipper&Any este cel dat de art. 137 alin. (3) lit. g) din H.G. nr. 395/2016 prevede: „(3) În condițiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situații: […] g) în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Lege se constată că propunerea financiară are un preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini”. [subl. ns.]
 6. Justificând aplicarea acestei sancțiuni legale, modalitățile prin care Zipper&Any a încercat să excludă costuri ce ar fi trebuit cu claritate incluse în propunerea financiare dovedesc tocmai faptul că “nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini”.

A fost ignorată aplicabilitatea art. 134 alin. (5) al H.G. nr. 395/2016:

 • Dispozițiile art. 134 alin. (5) al H.G. nr. 395/2016 opresc o autoritate contractantă de la a încerca să salveze oferta unui operator economic atunci când acesta a rămas în mod neconcludent unei solicitări de clarificări punctuale: “(5) În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispozițiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”
 • Astfel, la data de 07.10.2021, RAR a emis solicitarea de clarificări nr. 1036 prin care a pus în vedere ofertantului Zipper&Any să transmită fundamentarea economică a modului de formare a prețului prin raportare la procesul de producție și la materialele utilizate, precum și dovezi concludente și documente în susținerea acestora.
 • Prin răspunsul nr. 1696/12.10.2021 Zipper a transmis o structură de cost în care a menționat o serie de prețuri pentru hârtie, hologramă, alte materiale, costuri de utilaje, costuri de resurse umane.
 • Printr-o a doua solicitare de clarificări în același sens, adresa nr. 1057/15.10.2021, autoritatea contractantă a solicitat: „vă rugăm să ne trimiteți dovezi concludente sau documente justificative privind prețurile ce pot fi obținute de la furnizorul de hârtie, furnizorul care livrează holograma necesară în procesul de producție, compania de transport pentru livrarea produselor, etc.”.
 • Zipper a răspuns prin adresa nr. 1752/19.10.2021, anexând o ofertă de deviz din data de 09.09.2021 de la societatea Dipa Inc.
 • Aceste înscrisuri dovedeau tocmai încălcarea parametrilor calitativi solicitați prin caietul de sarcini. Conform devizul compoziția hârtiei este de 100% celuloză de lemn. Acest element este cel care a cauzat prețul extrem de scăzut, deoarece hârtia 100% celuloză nu conține compuși chimici care să îi permită rezistență la tracțiune umedă sau întindere, rezistență la rupere sau strălucire. Or, specificațiile Caietului de sarcini din secțiunea V.B., paginile 4 și 5 solicitau:
  • o grosime a hârtiei de 180 de microni, pe când în răspunsul nr. 1752/19.10.2021 la solicitarea de clarificări grosimea a fost menționată ca fiind 162 de  microni.
  • o densitate aparentă de 0,80g/mc +/- 5%, or în cadrul răspunsului nr. 1752/19.10.2021 este menționată rugozitatea ca fiind 120-150 mp/min pe scara Bendtsen.
  • strălucirea – gradul de alb de 80%-90%, pe când Zipper&Any proba luminozitatea – gradul de alb ca fiind 75-85%.
  • O  rezistență la tracțiune umedă conform ISO 3781 de minim 18N/15 mm pe ambele direcții (longitudinală și transversală). Or, în cadrul răspunsului nr. 1752/19.10.2021 nu este menționată rezistența la tracțiune umedă.
  • Totodată, rezistența la rupere în caietul de sarcini prevăzută conform ISO 1974 este de minim 1800mN în ambele direcții. Din documentele Zipper rezultă că rezistența la rupere este de 700 mN în ambele direcții.
  • numărul de pliuri duble cerut de Caietul de sarcini (conform Tappi T423) este de minim 1400 în ambele direcții, pe când în documentele de atribuire ale Zipper nu este menționat numărul de pliuri duble.
 • Cele de mai sus sunt elocventeofertantul Zipper&Any a răspuns neconcludent la o solicitare de clarificări adresată specific și punctual în sensul eventualei justificări “nivelului scăzut al prețului sau al costurilor propuse” (art. 210 alin. (3) al Legii nr. 98/2016).
 • Așa fiind, autoritatea contractantă era obligată să dea aplicarea textului legal specific edictat în acest sens, art. 134 alin. (5) al H.G. nr. 395/2016: “(5) În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, potrivit dispozițiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”
 • Condiția premisă a sancțiunii de inacceptabilitate este atinsă – Zipper&Any a transmis în termenul precizat clarificări/completări care erau manifest neconcludente.
 • În temeiul acestui text legal, RAR nu putea să protejeze un operator economic care a răspuns complet, dar neconform, unei prime solicitări de clarificări. Instituţia solicitării de clarificări reglementată de art. 209 al Legii nr. 98/2016 nu reprezintă un instrument prin care autoritatea să încerce discreționar să remedieze deficiențele unui operator economic pe care îl favorizează – în acest sens s-a pronunţat o constantă practică a Curților de Apel din ţară:
 1. Curtea a reţinut că o nouă adresă a autorităţii contractante de solicitare a justificării preţului de către SC L.C. SA este un nou act al autorităţii, de natură a produce efectul juridic de favorizare a înlăturării situaţiei de inadmisibilitate a respectivei oferte, după cum un act cu totul nou este constituit de un eventual răspuns al respectivului ofertant, totalmente diferit de devizul ofertă depus ca răspuns la solicitarea iniţială, operând o prejudiciere a ofertantului concurent, mai ales că scopul ordonanţei îl constituie şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici” (Curtea de Apel Constanţa, Decizia civilă nr. 268/CA/31.05.2012).
 • Este nelegală repetarea solicitării de clarificări către ofertant, autoritatea având obligaţia de a-i respinge oferta dacă nu a răspuns concludent la prima solicitare. […] dispoziţiile legale din materia achiziţiilor publice, ignorate de către Consiliu, prevăd două limitări ale solicitării de clarificări: – solicitarea de clarificări să nu determine apariţia unui avantaj pentru unul dintre ofertanţi; – în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă” (Curtea de Apel Bucureşti, Decizia civilă nr. 3450/19.12.2011).
 • Procedând în sens contrar, prin adresarea de solicitări de clarificări succesive, nenumărate, autoritatea a acționat nelegal, ca și cum ar prefera ca un anumit ofertant să fie declarat câștigător.
 • Totodată, ideea acceptării unei “oferte/Deviz corectate” prin al treilea (!) răspuns la o solicitare de clarificări este elocventă pentru caracterul contrar legii al evaluării ofertei Zipper&Any.
 • După cum s-a arătat de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik (C-131/16), o solicitare de clarificări “nu poate nici să aibă ca rezultat depunerea de către un ofertant a unor documente care cuprind modificări de așa natură încât constituie, în realitate, o nouă ofertă.”
 • Prin urmare, Decizia CNSC atacată a ocolit faptul că oferta Zipper&Any trebuia respinsă de RAR ca  inacceptabilă în temeiul art. 134 alin. (5) al H.G. nr. 395/2016.

Autoritatea Contractantă a ignorat faptul că incidența art. 137 alin. (3) lit. g) al H.G. nr. 395/2016 era dovedită chiar de răspunsurile la clarificări ale Zipper&Any

 • În cadrul răspunsului nr. 1696/12.10.2021 emis de Zipper&Any, aceasta susține la punctul d):

referitor la costurile existente cu utilajele, acestea au fost estimate pornind de la cele 7.576 ore de lucru necesare pentru finalizarea volumului de 4.000.000 de buc (estimat pentru întreg acordul cadrul). În calculul costului utilajelor sunt incluse costurile de depreciere, amortizare, energie și întreținere. Costul unitar al acestor elemente este de 0,0905 lei (6,58 HUF)/bucată.”.

 • Or, conform punctului II.2.4. FDA s-a stabilit: „• cantitatea maximă acord cadru: 4.000.000 buc; (rezultă din însumarea cantităților maxime pentru fiecare din cei 4 ani, astfel: anul I: 800.000 buc, anul II: 1.000.000 buc, anul III:1.000.000 buc și anul IV: 1.200.000 buc).”.
 • De asemenea, conform Caietului de sarcini, secțiunea VI – Livrare, ambalare, etichetare, la punctele A și B s-a stabilit că livrarea va avea loc în colete de câte 500 de bucăți, cantitatea estimată a consumului anual variind între 800.000 și 1.200.000 de bucăți.
 • Ulterior finalizării procedurii de atribuire urmează să fie încheiate patru contracte de atribuire, raportat la secțiunea II.2.4 din FDA:

• cantitatea minimă acord cadru: 3.200.000 buc;

(rezultă din cantitatea celui mai mic contract subsecvent înmulțită cu 4 ani) […]

– pentru contractul subsecvent: […]

• cantitatea estimată a celui mai mic contract subsecvent: 800.000 buc;

• cantitatea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 1.200.000 buc.”.


 • Conform răspunsului la clarificări nr. 21387/03.09.2021 emis de către autoritatea contractantă, frecvența comenzilor urmează să fie semestrială:
 • Astfel, raportat chiar la cantitatea minimă, pentru 400.000 de bucăți rezultă 757 ore de producție. Dacă s-ar considera că se lucrează 24 de ore în mod continuu (în sine o ipoteză nesustenabil!), ar rezulta 31,54 de zile pentru realizarea unei comenzi.
 • Însă oferta Zipper este de livrare a comenzii în termen de 20 de zile de la primirea acesteia.
 • Rezultă astfel că prețul ofertat de Zipper are în vedere o nerespectara a “parametrilor cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini”, ceea ce reprezintă dovada elocventă a incidenței art. 137 alin. (3) lit. g) al H.G. nr. 395/2016 – “în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Lege se constată că propunerea financiară are un preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini”.
 • Termenul de livrare maxim acceptat de câtre Autoritatea Contractantà este de 40 de zile, <<Ofertele al căror termen de livrare depășește 40 de zile, vor fi declarate neconforme,  cu exceptia primului lot de produse, pentru care termenul este de 60 de zile>>, astfel incât chiar si in ipoteza în care termenul de livrare ofertat ar fi fost 31,54 zile, oferta depusà de asocierea ZIPPER SERVICES SRL – ANY BIZTONSAGI NYOMDA NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG nu ar fi fost neconformă, dar nu ar fi primit niciun punct la acest factor de evaluare.” Termenul de 31,54 de zile pentru realizarea unei comenzi ar atrage sancțiunea neconformității prevăzută de un text distinct (art. 137 alin. (3) lit. a) al H.G. nr. 395/2016: “În condiţiile art. 215 alin. (5) din Lege, oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini”).
 • Aceeași realitate rezultă din anexa la răspunsul la clarificări Zipper&Any nr. 1782/25.10.2021 reprezentând oferta/deviz DIPA, prin care se recunoaște faptul că livrarea orientativă a hârtiei către Any este de 4-6 săptămâni după primirea comenzii și aprobarea specificației hârtiei și designului.
 • Or, în mod evident termenul de 20 de zile de livrare a produsului finit nu poate fi respectat dacă însuși termenul de livrare a hârtiei este mai mare!
 • Din nou, este ușor verificabil că (i) propunerea financiară neobișnuit de scăzută a Zipper&Any nu poate dovedi executarea contractului la parametrii calitativi solicitați de Caietul de sarcini (art. 137 alin. (3) lit. g) al H.G. nr. 395/2016), respectiv că (ii) răspunsul Zipper&Any la solicitarea de clarificări nu dovedește respectarea cerințelor Caietului de sarcini (art. 134 alin. (5) al H.G. nr. 395/2016).
 • În al doilea rând, prin răspunsurile la solicitările de clarificări (adresa nr. 1752/19.10.2021), Zipper a recunoscut faptul că holograma ofertată nu are elemente demetalizate – în anexa reprezentată de oferta comercială Andrews & Wykeham rezultă din specificațiile produsului că în cadrul demetalizării este menționat „NU”.
 • Or, conform caietului de sarcini la pagina 5, punctul h) se menționează:
 • Astfel, chiar dacă documentația de atribuire impunea expres ca holograma va avea elemente de demetalizate (minim 1), modul de construire a prețului neobișnuit de scăzut al ofertei Zippper se întemeiază expres pe încălcarea acestui parametru calitativ – holograma nu va avea elemente demetalizate.
 • Și de această dată, este ușor verificabil că (i) propunerea financiară neobișnuit de scăzută a Zipper&Any nu poate dovedi executarea contractului la parametrii calitativi impuși (art. 137 alin. (3) lit. g) al H.G. nr. 395/2016), respectiv că (ii) răspunsul Zipper&Any la solicitarea de clarificări nu dovedește respectarea cerințelor Caietului de sarcini (art. 134 alin. (5) al H.G. nr. 395/2016).
 • De altfel, practica Curții de Apel București s-a pronunțat deja în sensul că simpla declarație a unui ofertant că respectă cerințele Caietului de sarcini nu reprezintă un temei de impunitate față de eventuale contradicții sau neclarități din ofertă:

De altfel, din faptul că un ofertant depune o declarație pe proprie răspundere prin care precizează un anumit termen […] coroborat cu obligația ofertanților de a declara autorității contractante numai date reale rezultă implicit că, în situația în care există dubii întemeiate cu privire la capacitatea ofertantului de a respecta termenul asumat, ceea ce înseamnă că este posibil ca ofertantului să fi prezentat informații eronate, comisia de evaluare trebuie să solicite ofertantului clarificări și prezentarea dovezilor care au stat la baza declarării termenului de execuție. O astfel de solicitare de clarificări se încadrează în prevederile art. 209 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 […]” (Curtea de Apel București, Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 348/16.03.2020).


 • În al treilea rând, din răspunsurile la solicitările de clarificări rezultă că prețul neobișnuit de scăzut al Zipper&Any este cauzat și de nerespectarea unui alt parametru calitativ al ofertei – caracteristicile tehnice ale hârtiei nu sunt certificate de un laborator de încercări cu acreditare european. Acest parametru calitativ era inclus în capitolul V din Caietul de Sarcini intitulat „Specificație produs”, partea finală:
 • Or, potrivit Zipper&Any, serviciul de expertizare a documentului final este efectuat de către însuși producătorul Any. Prin urmare, propunerea financiară a Zipper&Any nu a inclus costuri pentru certificarea caracteristicilor tehnice ale hârtiei de către laboratoare de încercări acreditate – Any nu este un astfel de laborator.
 • Aceasta devoalează încă o dată motivul pentru care prețul ofertei Zipper&Any este la o treime din valoarea estimată a contractului – încălcarea parametrilor calitativi impuși prin documentația de atribuire, ipoteza-tip a neconformității prevăzute de art. 137 alin. (3) lit. g) al H.G. nr. 395/2016.

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: Față de importanța Carților de Identitate a Vehiculului(CIV) în siguranța transporturilor vă asumați achizitia publică nelegală făcută de RAR? În cazul în care nu vă asumați, solicităm trimiterea corpului de control al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si formularea unui răspuns concret. In caz contrar vom face o solicitare pentru trimiterea corpului de control al Guvernului si vom depune o sesizare la DNA.

Vă rugăm să dispuneți o anchetă asupra modului în care s-a implementat și desfășurat contractual de achiziție a CIV în 2022 și respectarea cerințelor impunse.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

˝Admite în parte cererea modificată. Anulează în parte Ordinul ANRE nr. 15/2022 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 95/2022, respectiv art.11 alin. 3 capitolul IV din Anexa la Ordinul 15/2022, modificat prin Ordinul nr. 95/2022. Cu drept de a formula recurs, în termen de […]
Adresată: Domnului Petre DAEA, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale De către: Deputat Gianina ȘERBAN, circumscripția electorală nr. 25 Ilfov Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Obiectul întrebării: Programe și subvenții pentru susținerea fermierilor și a agriculturii din România Stimate domnule ministru, Potențialul agricol al României este […]
Adresată: Domnului Ministru al Mediului,Apelor și Pădurilor                Barna Tanczos De către:  Mitrea Dumitrina                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări asupra jalonului PNRR privind operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor                                                 […]
Adresată: Domnului  Ministru al Transporturilor și Infrastructurii                   Sorin Mihai Grindeanu De către:  Mitrea Dumitrina,                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări privind jalonul PNRR corespondent strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 Stimate Domnule Ministru,             Așa cum […]
Adresată: Domnului Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene,                Marcel-Ioan BOLOȘ De către:  Dumitrina MITREA,                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări asupra jalonului PNRR cu strictă referire la Autoriatea de Audit                                            Stimate Domnule Ministru,           Pentru fondurile europene […]
Adresată: Ministrului Transporturilor și Infrastructurii,                Sorin Mihai GRINDEANU De către:  Dumitrina MITREA,                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023  Obiectul sesizării: Clarificări asupra situației lucrărilor la Autostrada A7                                            Stimate Domnule Ministru,                Conform informațiilor publice, cunoaștem că Asocierea S.C. SA & […]