Focșa Dumitru-Viorel – Lege pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției.

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION      

2. DEPUTAT: DUMITRU – VIOREL FOCȘA          

3. DEPUTAT: SORIN-TITUS MUNCACIU           

4. DEPUTAT: ANTONIO ANDRUŞCEAC             

EXPUNERE DE MOTIVE

Protecția copilului constituie o prioritate națională, România manifestând o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea și crearea condițiilor necesare pentru asigurarea promovării drepturilor copiilor, inclusiv prin adopție.

Adopția este considerată cea mai bună soluție de a oferi o familie permanentă copilului care nu mai poate fi reintegrat în familia sa naturală, copil pentru care o astfel de alternativă răspunde nevoilor sale, identificate în urma procesului de evaluare realizat de către profesioniștii din domeniu.

Copiii au nevoie de un nivel ridicat al calității a vieții pentru a crește și a se dezvolta armonios la nivelul întregului lor potențial, pe care îl pot atinge doar într-o familie capabilă să le ofere predictibilitate, afecțiune și siguranță.

De-a lungul timpului, legislația în domeniu a suferit o serie de modificări de substanță, al căror rol a fost acela de a asigura premisele instituirii unor mecanisme mai eficiente care să sprijine, atât flexibilizarea procedurilor privind adopția copiilor pentru care reintegrarea în familia naturală nu a fost posibilă, cât și creșterea numărului de copii declarați adoptabili.

Strategiile aplicate la nivel național au vizat sprijinirea identificării celor mai potrivite familii adoptatoare pentru fiecare copil adoptabil, precum și creșterea numărului adoptatorilor și cel al adopțiilor încuviințate pentru copii din categoriile greu adoptabile. Cu toate acestea, numărul copiilor declarați adoptabili, anual, este mai mare decât numărul persoanelor/familiilor atestate ca adoptatori.

Un studiu realizat de Banca Mondială, UNICEF și Guvernul României, publicat la editura Alpha MDN București, în anul 2016, arată faptul că ”adopția este o soluție pentru prea puțini. Nu există suficienți părinți adoptatori (…) prin urmare, creșterea numărului de părinți adoptatori este vitală pentru a mări șansele de potrivire practică acceptată. Cu fiecare zi ce trece, șansele de reintegrare a copilului în familie scad (…). După 3 ani de la separare șansele scad simțitor, iar, dacă adopția nu a fost deschisă sau nu a reușit, după 6-7 ani de la separare, șansele ca un copil să iasă din sistem scad și mai mult, iar cele de reintegrare în familie ajung aproape zero (…).”

 Prin urmare, fluidizarea procesului nu este realizabilă dacă nu se iau măsuri care să favorizeze creșterea numărului de părinți adoptatori în țară.”

Conform datelor UNICEF, în contextul statelor din Europa Centrală și de Est și din Comunitatea Statelor Independente (ECE/CSI), România deține o rată a adopțiilor sub medie.

Potrivit Programului de guvernare 2021 – 2024, în sistemul de protecție se află 49.765 de copii ce au dreptul la un cămin și la o familie capabilă să le ofere securitate și îngrijire.

Astfel cum se precizează în cuprinsul programului, ”pentru aceștia trebuie asigurat un viitor optim bazat pe alternative de îngrijire și un proces de adopție ce urmărește interesul superior al fiecărui copil, iar timpul petrecut în sistemul de protecție trebuie redus substanțial”.

Din totalul copiilor aflați în sistemul de protecție socială, aproape 6000 sunt adoptabili, iar numărul persoanelor/familiilor atestate să adopte se situează la aproximativ jumătate din numărul copiilor adoptabili.

Cadrul legal în materia protecției copilului și adopției stabilește o serie de principii consacrate de instrumentele internaționale ratificate de România, unul dintre aceste principii fiind acela al asigurării stabilității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului.

Plecând de la acest principiu, dispozițiile cuprinse în Legea nr.  273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, menite să asigure o protecție adecvată copilului separat definitiv de părinții săi, instituie pentru persoana/familia adoptatoare, printre alte condiții, și condiția  de a avea domiciliul/reședința obișnuită în România.

Potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr.  273/2004, prin reședința obișnuită în România a adoptatorului/familiei adoptatoare se înțelege situația ”cetățenilor români sau cetățenilor români cu multiplă cetățenie, după caz, care au domiciliul în România, care au locuit efectiv și continuu pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate întreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de derularea unor activităţi desfăşurate în interesul statului român, precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România”, legiuitorul statuând astfel că, absențele temporare ale cetățenilor români aflați în cea din urmă situație, indiferent de durata lor, nu sunt considerate întreruperi ale termenului de 6 luni anterior depunerii cererii de atestare.

Din punctul de vedere al duratei absențelor temporare de pe teritoriul României, cetățenii români, cu domiciliul în România, care sunt navigatori în sectorul maritim predominant transfrontalier, se află într-o situație similară cu cea a cetățenilor români care participă la misiuni/operațiuni internaționale, ca urmare a unor obligații asumate de România, precum și cu cea a cetățenilor români care desfășoară activități în interesul statului român. Navigatorii prestează activitățile specifice sectorului maritim la bordul navelor, în afara teritoriului României, în condiții stabilite conform contractului de muncă al navigatorului, activități care implică absențe temporare ce depășesc 3 luni.

Prin prezenta propunere legislativă se intenționează modificarea literei a) a articolului 3, în sensul ca absențele determinate de desfășurarea activităților specifice sectorului maritim în baza contractelor de muncă ale navigatorilor să nu fie considerate întreruperi alte termenului de 6 luni anterior depunerii cererii de atestare a adoptatorului.

          În forma actuală, textul este vădit discriminatoriu pentru cetățenii români cu domiciliul în România care, în vederea îndeplinirii activităților specifice sectorului maritim, absentează temporar din țară pe o durată egală cu cea a absențelor cetățenilor români care desfășoară activități în afara teritoriului României, în interesul statului român sau ca urmare a unor obligații internaționale asumate de România. Întrucât acești cetățeni se află în situații identice care impun și justifică același tratament juridic, este necesară instituirea aceluiași regim juridic.

          Astfel, în scopul stimulării, susținerii și încurajării adopției naționale, se impune înlăturarea oricărei forme de discriminare care poate gravita în jurul procesului de adopție și care ar prejudicia, în primul rând copiii, cu atât mai mult cu cât navigatorii, potențiali adoptatori, ar putea deține abilitățile parentale și ar îndeplini garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION      

2. DEPUTAT: DUMITRU – VIOREL FOCȘA          

3. DEPUTAT: SORIN-TITUS MUNCACIU           

4. DEPUTAT: ANTONIO ANDRUŞCEAC             

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției  

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC – La articolul 3 din Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) cetăţenilor români sau cetăţenilor români cu multiplă cetăţenie, după caz, care au domiciliul în România, care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate întreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni, absențele determinate de desfășurarea activităților specifice sectorului maritim în baza contractelor de muncă ale navigatorilor şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de derularea unor activităţi desfăşurate în interesul statului român, precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România;”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]