Dumitrina Mitrea și Sorin Lavric – Propunere legislativă pentru completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă ”Lege pentru completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT: GEORGE – NICOLAE SIMION       

2. DEPUTAT: DUMITRINA MITREA                   

3. SENATOR: SORIN LAVRIC                            

  EXPUNERE DE MOTIVE

Prin prezenta propunere legislativă se intenționează completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unei noi categorii de activități considerată „loc de muncă în condiții speciale”, respectiv activitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă, desfășurată de personalul serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență voluntare din subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Serviciile publice comunitare pentru situații de urgență voluntare sunt înființate, se organizează și funcționează în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare.

Acestea sunt structuri specializate în domeniul apărăriiîmpotriva incendiilor și al protecției civile, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, constituite ca servicii publice descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili şi a formaţiunilor de protecţie civilă din subordinea acestora.

Serviciile de urgență voluntare, astfel cum sunt denumite în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 88/2001, fac parte din forţele de protecţie ale sistemului de securitate naţională, sunt parte componentă a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, alături de serviciile de urgență profesioniste, și au ca scop apărarea vieţii, avutului public și/sau a celui privat, a bunurilor şi

mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, în sectoarele de competență.

În realizarea competențelor legale, acestea au în structura proprie formații de intervenție pentru asigurarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

Structurile specializate de intervenție din cadrul serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență voluntare, constituite în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, sunt încadrate cu personal civil, în condițiile legii.

În ceea ce privește condițiile de muncă, personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare se încadrează, potrivit art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, ”în condiții de muncă similare personalului serviciilor de urgență profesioniste”.

Serviciile de urgență profesioniste sunt constituite în județe şi în municipiul Bucureşti ca servicii publice în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, înființate ca structuri unificate, prin reorganizarea inspectoratelor de protecţie civilă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, a brigăzilor şi grupurilor de pompieri militari.

Activitățile de intervenție la stingerea incendiilor, la acțiuni de salvare, evacuare, protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor aflate în pericol, de limitare și înlăturare a urmărilor accidentelor, catastrofelor și calamităților naturale, precum și la activități de urgență medicală și de protecție civilă, desfășurate de cadrele militare ale serviciilor de urgență profesioniste sunt prevăzute ca locuri de muncă și activități în condiții speciale, potrivit punctului 2, art. II din Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.

Prin comparație, se constată că, activitățile pe care le desfășoară personalul serviciilor de urgență voluntare, așa cum rezultă acestea din îndeplinirea atribuțiilor stabilite de art. 34 lit. c) din Legea nr. 307/2006, coincid cu cele de la punctul 2, art. II din Anexa nr.2 din H.G. 1294/2001, prevăzute pentru personalul militar al serviciilor de urgență profesioniste ca locuri de muncă în condiții speciale.

Dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 au generat dificultăți  de interpretare și aplicare, creându-se astfel o practică neunitară, sens în care au fost identificate nenumărate hotărâri judecătorești definitive prin care s-au soluționat diferit acțiunile în constatarea dreptului la încadrarea în condiții speciale de muncă, formulate de personalul angajat al serviciilor publice de urgență voluntare din subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, care desfășoară ori au desfășurat activități de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

Într-o primă opinie jurisprudenţială s-a apreciat că art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 trebuie interpretat în sensul că încadrarea personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare în condiţii de muncă speciale se face prin aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, considerându-se că angajații serviciilor de urgență voluntare sunt ope legis încadraţi în condiţii speciale de muncă, astfel că acțiunile au fost admise, constatându-se dreptul acestora la încadrarea în condiții speciale de muncă în procent de 100%, în acest sens fiind identificat un număr de 58 hotărâri judecătorești definitive, pronunțate în perioada 2016 – 2021.

Într-o a doua opinie jurisprudenţială, s-a apreciat că activitatea prestată de personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare nu poate fi încadrată în condiţii speciale în temeiul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, întrucât această anexă se referă la “Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare din Ministerul de Interne”, extinderea aplicării acestui act normativ la alte activităţi echivalând cu o depăşire a atribuţiilor puterii judecătoreşti şi o încălcare a principiului separaţiei puterilor în stat, astfel că activitatea personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare nu poate fi încadrată în condiţii speciale de muncă, nici direct şi nici prin asimilare, și că aceasta nu poate fi supusă decât prevederilor Legii nr. 19/2000, Legii nr. 226/2006 şi Legii nr. 263/2010, care impun obligativitatea stabilirii prin lege a locului de muncă şi a activităţii.

Prin Decizia nr. 8 din 7 martie 2022 privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, Înalta Curte de Casație și Justiție –  Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, a admis recursul în interesul legii, stabilind că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare nu este încadrat ope legis în condiţii speciale de muncă, dispoziţiile art. 1 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 nefiindu-i aplicabile.

În considerentele expuse la punctele 89 și 90 din cuprinsul deciziei,  se precizează că ”cele statuate prin această decizie ar putea fi aplicate, pentru identitate de raţiune, mutatis mutandis, numai în cazul în care legea ar stabili în mod expres pentru anumite categorii de personal încadrarea în mod direct în locurile de muncă în condiţii speciale” și ”(…) dispoziţiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 nu sunt şi nici nu pot fi interpretate ca o derogare expresă de la procedura prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, textul legal supus interpretării nefăcând referire la încadrarea în condiţii speciale sau deosebite de muncă, în sensul Legii nr. 263/2010”.

În prezent, parte din angajații/foștii angajați ai serviciilor de urgență voluntare care desfășoară ori au desfășurat activitățile stabilite la art. 34 lit. c) din Legea nr. 307/2006, beneficiază de încadrarea în condiții speciale de muncă, ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive prin care li s-a constatat acest drept, iar cealaltă parte, reprezentată de angajații care nu au introdus acțiuni în constatarea acestui drept ori ale căror acțiuni au fost respinse, nu beneficiază de dreptul de încadrare în condiții speciale de muncă, drept care se răsfrânge asupra stabilirii dreptului la pensie.

Prin urmare, pentru evitarea încălcării principiului constituțional al egalității în drepturi și pentru asigurarea unui tratament egal între angajații serviciilor de urgență voluntare care desfășoară același tip de activități, ce implică existența acelorași factori de risc, pe de o parte și, pe de altă parte, între personalul angajat al serviciilor de urgență voluntare și personalul serviciilor de urgență profesioniste care lucrează în condiții comparabile, desfășurând, de asemenea, același tip de activități ce implică aceiași factori de risc, și luând în considerare cele reținute în Decizia nr. 8 din 7 martie 2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, se impune adoptarea unei soluții legislative în consecință, respectiv aceea de a considera activitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă, desfășurată de personalul serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență voluntare din subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, ca fiind loc de muncă în condiții speciale.

Totodată, se va asimila stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada cuprinsă între data de 24 iulie 2006 (data intrării în vigoare a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și data intrării în vigoare a prezentei legi, perioadă în care personalul serviciilor de urgență voluntare a desfășurat activitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

1. DEPUTAT: GEORGE – NICOLAE SIMION       

2. DEPUTAT: DUMITRINA MITREA                  

3. SENATOR: SORIN LAVRIC                            

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru completarea art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – La articolul 30 alineatul (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

”j) activitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă, desfășurată de personalul din cadrul serviciilor de urgență voluntare”.

Art. II – (1) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada cuprinsă între data de 24 iulie 2006 și data intrării în vigoare a prezentei legi, în care personalul serviciilor de urgență voluntare a desfășurat activitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

(2) De prevederile alin. (1), beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]