Albișteanu Mihail și Ivănuță Cristian – „Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

          În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (4) și ale art. 75 alin. (1) din Constituția României republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare” spre dezbatere și adoptare.

În temeiul prevederilor art. 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, solicităm procedura de urgență pentru această inițiativă legislative.

Adresăm rugămintea de a solicita, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT:  MIHAIL ALBIŞTEANU                     

DEPUTAT:  CRISTIAN-DANIEL IVĂNUȚĂ         

Expunere de motive

La nivel național, în domeniul educației, prezintă relevanță următoarele acte normative:

  1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației; 
  3. Ordinul nr. 4.075/2021 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a activității Ministerului Educației

În ultimii 5 ani școlari, Ministerul Educației a dispus unele modificări ale planurilor-cadru din diferite filiere de învățământ dintre care putem aminti pe cel vocațional sau pe cel sportiv. Aceste modificări vizau reducerea numărului de ore alocate unor discipline școlare fără informarea prealabilă a angajaților sistemului de învățământ.

          Aceștia, în lipsa unor prevederi legale care să prevadă și să permită posibilitatea completării normelor didactice sau ocuparea unui alt post didactic în cursul anului școlar, după parcurgerea procedurii de ocupare a posturilor din sistemul de învățământ preuniversitar prevăzută în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, au fost puși în imposibilitatea completării normelor sau a ocupării unui alt post.

 Astfel s-au creat multiple disfuncționalități în sistemul de învățământ preuniversitar, atât în ceea ce privește drepturile cadrelor didactice reglementate de lege, cât și în ceea ce privește asigurarea unui sistem de învățământ calitativ, bazat pe susținerea cadrelor didactice bine pregătite și cu o experiență didactică cât mai mare.

Toate aceste disfuncționalități au fost rezultatul reducerii numărului de ore alocate diferitelor discipline de învățământ, fără a li se ofere posibilitatea cadrelor didactice afectate de aceste schimbări să parcurgă toate etapele prevăzute în calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar și a Calendarului mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, odată încheiată procedura de mobilitate și de ocupare a posturilor vacante, profesorii titulari, cu grade didactice obținute în

sistemul de învățământ preuniversitar, au fost nevoiți să lucreze, pe durata întregului an școlar, cu normele didactice reduse și în unele cazuri, le-au fost desființate titularizările prin desființarea posturilor didactice pe care le ocupaseră în urma câștigării concursului de titularizare.

Așadar, cadrele didactice au fost afectate de aceste schimbări, nefiind informate în timp util pentru a avea posibilitatea parcurgerii procedurii de mobilitate sau de ocupare a posturilor vacante.

Prin aceste modificări ale planurilor-cadru și prin reducerea numărului de ore alocat diferitelor discipline de învățământ, fără informarea și consultarea prealabilă a celor afectați de numeroasele modificări, au fost încălcate prevederile următoarelor articole din Constituția României:

Art. 41 alin.(2)

Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.

Art. 47 alin.(1)

Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.

De aceea, față de cele prezentate, vă supunem aprobării propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT:  MIHAIL ALBIŞTEANU                     

DEPUTAT:  CRISTIAN-DANIEL IVĂNUȚĂ         

LEGE pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic. – Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, după alineatul (5), se introduc 9 noi alineate, alin. (6), alin. (6^1), alin. (6^2), alin. (7), alin. (7^1), alin. (7^2), alin. (8), alin. (8^1) și alin. (8^2), care vor avea următorul cuprins:

„(6) Orice decizie de desființare a unităților școlare va fi comunicată unității școlare vizate cu minimum 180 de zile calendaristice înainte de începerea următorului an școlar. Secretariatul unității școlare vizate are obligația de a informa în scris beneficiarii actului de educație în ceea ce privește decizia desființării unității școlare, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii acesteia.

(6^1) Este interzisă desființarea unității școlare în cursul anului școlar în care a fost emisă decizia.

(6^2) În cazul neîndeplinirii condiției comunicării în termenul prevăzut la alin. (6), decizia de desființare a unităților școlare nu va putea fi aplicată în următorul an școlar.

(7) Orice decizie de comasare a unităților școlare va fi comunicată unității școlare vizate cu minimum 180 de zile calendaristice înainte de începerea următorului an școlar. Secretariatul unității școlare vizate are obligația de a informa în scris beneficiarii actului de educație cu privire la decizia comasării, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii acesteia.

(7^1) Este interzisă comasarea unităților școlare în cursul anului școlar în care a fost emisă decizia. la alin. (7), decizia de comasare a unităților școlare nu va putea fi aplicată în următorul an școlar.

(8) Orice decizie de desființare a claselor, se va comunica unității școlare vizate cu minimum 180 de zile calendaristice înainte de începerea următorului an școlar. Secretariatul unității școlare vizate are obligația de a informa în scris beneficiarii actului de educație cu privire la decizia desființării în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii acesteia.

(8^1) Este interzisă desființarea de clase în cursul anului școlar în care a fost emisă decizia.

(8^2) În cazul neîndeplinirii condiției comunicării în termenul prevăzut la alin. (8), decizia de desființare de clase nu va putea fi aplicată în următorul an școlar.”

2. La articolul 65, după alineatul (10), se introduc 3 noi alineate, alin. (11), alin. (11^1) și alin. (11^2), care vor avea următorul cuprins:

„(11) Modificarea planurilor-cadru ale învățământului preuniversitar se va face cu minimum 180 de zile calendaristice înainte de începerea următorului an școlar și se vor aplica în anul școlar următor datei publicării în Monitorul Oficial al României a actului normativ care modifică planurile-cadru. În cazul modificărilor care vizează reducerea numărului de ore sau eliminarea unei discipline școlare, prevederile prezentului alineat se vor aplica în concordanță cu prevederile art. 66 alin. (5).

(11^1) Este interzisă aplicarea modificărilor planurilor-cadru în cursul anului școlar în care acestea au fost adoptate.

(11^2) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (11), modificările planurilor-cadru nu se vor aplica în anul școlar următor, chiar dacă actul normativ care modifică planurile-cadru a fost publicat în Monitorul Oficial al României, în cursul anului școlar anterior.”

 3. La articolul 66, după alineatul (4), se introduc 2 noi alineate, alin. (5), alin. (6), care vor avea următorul cuprins:

„(5) Orice modificare a planurilor-cadru ale învățământului preuniversitar care vizează reducerea numărului de ore al unei discipline școlare sau elimină o disciplină școlară, va fi adusă la cunoștința cadrelor didactice afectate de respectiva modificare cu minimum 45 de zile calendaristice înainte de prima etapă prevăzută de Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar conform cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar. Informarea se va face doar în formă scrisă, secretariatul unității școlare având obligația de a pune la dispoziția cadrelor didactice informarea privind modificarea planurilor-cadru în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii acesteia.

(6) În cazul nerespectării termenului de 45 de zile prevăzut în cadrul alin. (5), modificările planurilor-cadru care vizează reducerea numărului de ore al unei discipline școlare sau elimină o disciplină școlară nu se vor aplica în anul școlar următor, chiar dacă actul normativ care modifică planurile-cadru a fost publicat în Monitorul Oficial în cursul anului școlar anterior.”

4. La articolul 254, după alineatul (20), se introduc 3 noi alineate, alin. (21), alin. (22) și alin. (22^1), care vor avea următorul cuprins:

„(21) Profesorii titulari ale căror posturi au fost desființate în urma reducerii numărului de ore aferente disciplinei pe care aceștia o predau, a desființării, sau a neavizării unei clase cu un anumit profil vocațional/tehnologic sau excluderii disciplinei școlare pentru care aceștia s-au perfecționat și pentru care au fost titularizați și care nu au putut ocupa un nou post în învățământ prin procedurile prevăzute în situația de restrângere de activitate conform cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, vor beneficia de plata compensatorie a 24 de salarii lunare nete, fiecare salariu compensator fiind egal cu media ultimelor 12 salarii brute.

(22) Profesorii care se afla într-unul dintre cazurile prevăzute la alin. (21) vor beneficia de cursuri acreditate de reconversie profesională organizate de instituțiile de învățământ universitar de stat sau privat sau de alte instituții autorizate ale statului. Costurile acestor cursuri vor fi suportate în integralitate de bugetul de stat.

(22^1) În cazul în care, în lipsa fondurilor suficiente, cadrele didactice au achitat costul acestor cursuri din fonduri proprii, au dreptul de a cere restituirea sumelor plătite, pe baza documentelor justificative.”

5. La articolul 360, după alineatul (3), se introduce un alineat nou, alin. (4), care va avea următorul cuprins:

„(4) Încălcarea prevederilor art. 19 alin. (6), (6^1), (6^2), (7), (7^1), (7^2), (8), (8^1), (8^2), art. 65 alin. (11), (11^1), (11^2), art. 66 alin. (5), art. 254 (21), (22) și (22^1)  atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Pe 1 decembrie 2019 apărea pe scena politică din România o mișcare ce avea să schimbe cu totul peisajul politic, o mișcare ce avea să dea o nouă speranță românilor: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Astăzi, la patru ani distanță, AUR a celebrat acest moment festiv […]
Peste 10.000 de români din toate colțurile țării au participat de 1 decembrie la Marșul Unirii organizat de AUR și George Simion la Alba Iulia. La ora 8:00 a ajuns în gara din Alba Iulia trenul Unirii cu sute de români care și-au dorit să participe […]
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria București a mers cu Trenul Unirii, un proiect inedit al partidului pentru  a marca Ziua Națională a României și împlinirea a 105 ani de la Marea Unire.  Acest demers reflectă poziția sa în angajamentul pe care AUR îl are pentru […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat joi, 30 noiembrie, la Râmnicu Vâlcea, lista pe care o propune pentru alegerile europarlamentare de anul viitor. AUR propune o listă compusă din profesioniști, oameni care și-au demonstrat fidelitatea pentru România. Președintele AUR, George Simion, a declarat celor peste […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat, în cadrul unui eveniment organizat la Râmnicu Vâlcea, candidatul pentru primăria municipiului în persoana omului de afaceri vâlcean, Vicențiu Mocanu. La evenimentul de la Râmnicu Vâlcea au fost prezenți președintele AUR, George Simion, președintele Consiliului Național de Conducere al […]
De Ziua Unirii Bucovinei cu Țara Mamă, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au donat un fond de carte în limba română, peste 3000 de volume, românilor din Ucraina. Acțiunea vine ca răspuns față de neseriozitatea domnului Zelenski care nu și-a respectat promisiunea prin care statul […]