FAUR

DREPTATE PENTRU ROMÂNIA!

Organizația Femeilor AUR (FAUR) este una dintre organizațiile politice speciale constituite la nivel național în cadrul Alianței pentru Unirea Românilor, în conformitate cu art. 27 din Statutul AUR

Președinte FAUR – Adela Ioana Târziu Grăjdeanu

FAUR are următoarele obiective prioritare:

• promovarea în societatea românească a conservatorismului, a familiei tradiționale și a credinței creștine;

• exprimarea și valorificarea drepturilor femeilor și a familiei, prin mijloace de acțiune politică și civică;

• elaborarea unor documente de analiză şi sinteză privind statutul femeii în România şi promovarea ofertei politice a AUR adresată femeilor și familiei;

• adoptarea de poziții în legătură cu aspectele esențiale ale dezvoltării economice, sociale şi culturale, ale celorlalte aspecte ale vieții colectivităților, cu incidență în viața de zi cu zi a femeilor, familiilor și promovarea lor;

• pregătirea, perfecționarea şi susținerea femeilor, membre ale AUR, în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale partidului, precum şi pentru asumarea unor responsabilități şi demnități publice;

• promovarea şi popularizarea politicii conservatoare în rândul femeilor prin elaborarea şi organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, turistice corespunzătoare intereselor şi aspirațiilor femeilor;

• inițierea şi dezvoltarea unor relații permanente de dialog şi parteneriat cu organizații de femei din țară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor promovate de AUR;

Implementarea obiectivelor FAUR se va face prin participarea activă și rezultativă la ședințe de lucru, la scrierea și promovarea de inițiative, proiecte și programe, precum și participarea la alte acțiuni organizate de FAUR și AUR

Sediul organizației este la sediul central al AUR, strada Traian 168, București. Sediile teritoriale sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea sediilor AUR;

Poate deveni membră a FAUR orice femeie, membră a Alianței pentru Unirea Românilor, care aderă la organizație şi își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației, în conformitate cu programul de acțiuni ale FAUR.

Pierderea calității de membră a FAUR se produce prin demisie, radiere sau excludere:

• demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate de persoana în cauză;

• radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membră a FAUR, persoana se află în situația de incompatibilitate prevăzută de statutul AUR, precum şi în caz de deces;

• excluderea din FAUR se hotărăște în conformitate cu prevederile Statutului AUR;

Pierderea calității de membru FAUR nu înseamnă și pierderea calității de membru AUR, ce se realizează în baza prevederilor Statutului AUR și a Codului de Etică și Integritate.

Membrele FAUR au aceleași drepturi și obligații precum toți membrii AUR, în conformitate cu art. 17 și 18 ale Statutului AUR;

Membrele FAUR, care au săvârșit abateri de la prevederile Regulamentului FAUR sau ale Statutului AUR, ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizației, sunt pasibile de sancțiuni, în funcție de gravitatea acestora, sancțiuni prevăzute de Statutul AUR, aplicate în baza procedurilor comune ale partidului;

Membrele FAUR cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizațiilor FAUR de la toate nivelurile pot fi nominalizate pentru a primi distincțiile și premiile instituite de FAUR sau propuse pentru a primi distincțiile atribuite de Alianța pentru Unirea Românilor în conformitate cu prevederile Statutului AUR.

Organizarea internă a FAUR se realizează în baza Regulamentului de organizare și funcționare FAUR, aprobat de BNC al AUR.