OBIECT DE ACTIVITATE

COORDONATOR
Valeriu Munteanu

CONTACT
[email protected]

OBIECTIVE

•Conceptualizarea, definirea și asumarea politică a conceptului de mediu ca parte a Creației, suport unic al vieții și bogăție lăsată omului pentru folosință chibzuită. Distanțarea de ideologiile care fac din natură obiect de cult și pretext pentru experimente sociale.

• Extinderea viziunii suveraniste la politicile de mediu și gestionarea acestora potrivit intereselor naționale, în acord cu cele regionale și mondiale.

• Elaborarea unei strategii naționale de dezvoltare durabilă a României în perspectiva unei generații (25 de ani). Prin dezvoltare durabilă înțelegem o creștere economică, socială şi culturală care răspunde pe deplin nevoilor generaţiilor prezente, fără a compromite sau a limita capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface, la rândul lor, aceste nevoi.


Pentru realizarea acestor obiective, Comisia de Mediu va realiza următoarele acțiuni și activități principale:


– Documentarea temelor de mediu prin analize, sinteze și comunicate care să susțină discursul public al liderilor Alianței pentru Unirea Românilor.

– Examinarea proiectelor de lege în domeniul mediului sau cu implicații asupra acestuia aflate în Parlament, a altor acte normative emise de puterea executivă și fundamentarea unor poziții proprii ale partidului.

– Elaborarea de politici sectoriale: păduri, ape, arii protejate, exploatarea resurselor naturale, impact climatic, poluare și gestionarea deșeurilor etc., derivând din strategia națională de dezvoltare durabilă.

– Coordonarea politicii energetice cu cea de mediu, cu scopul de a restabili independența energetică a României, concomitent cu reducerea poluării.

– Reanalizarea angajamentelor și a țintelor de mediu abstracte asumate de guvernele anterioare, care au dus la pierderea independenței energetice, la închiderea unor capacități de extracție și producție și la pierderea locurilor de muncă.

– Elaborarea unor planuri pe termene rezonabile de timp pentru retehnologizarea industriei energetice și înaintarea lor instituțiilor europene, ca alternativă la distrugerea acestei industrii.

– Continuarea investițiilor în producția nepoluantă de energie, care au fost oprite în urma unor presiuni interne și externe.

– Propunerea de măsuri deosebit de ferme pentru stoparea definitivă a tăierilor ilegale în pădurile României.

– Crearea unor structuri de forță care să urmărească și să ancheteze infracțiunile forestiere.

– Crearea unui Parchet Național care să instrumenteze juridic aceste infracțiuni.

– Înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile forestiere.

– Elaborarea unui plan național de 10 ani, care să reducă tăierile de masă lemnoasă la nevoile reale ale populației privind lemnul de foc și de construcție, precum și necesități prioritare ale economiei naționale.

– Perfecționarea și extinderea sistemului informațional integrat SUMAL și întărirea lui cu instrumente complete de urmărire a masei lemnoase.

– Propunerea de măsuri pentru interzicerea timp de 10 ani a exportului de masă lemnoasă neprelucrată sau prelucrată primar.

– Elaborarea unui plan național de împădurire pe durata a 15 ani sau până la atingerea procentului optim de împădurire de 40% din suprafața țării. Împăduririle vor urmări următoarele direcții:

– Refacerea integrală a pădurilor pe suprafețele care au fost tăiate la ras;

– Împădurirea cu specii indigene a 2,5 milioane de hectare de terenuri agricole neproductive sau degradate, cu precădere în Moldova, Dobrogea, Oltenia și Muntenia.

– Crearea a 20.000 de km de perdele forestiere, care să protezeje terenurile agricole.

– Propunerea de măsuri graduale, timp de 10 ani, pentru scoaterea din circuitul silvic a 20% din suprafețele împădurite, acestea devenind păduri strict protejate, cu rol de conservare a biodiverstității.

– Propunerea de măsuri active pentru reducerea poluării apelor cu reziduuri menajere, prin investiții în sisteme de sanitație.

– Elaborarea unor planuri de renaturare a bazinelor hidrografice istorice afectate de desecări pe râurile mari, de-a lungul Dunării și în Deltă (Lunca Dunării, incinta Pardina și alte foste zone umede devenite suprafețe agricole).

– Propuneri de interzicere a exploatărilor miniere și a prelucrării primare cu cianuri în apropierea cursurilor de ape și acolo unde poate fi afectată pânza freatică.

– Propuneri de interzicere a fracturării hidraulice până la atingerea unui stadiul tehnologic sigur pentru mediu.

– Monitorizarea poluării urbane și propuneri de măsuri pentru reducerea acesteia, în primul rând prin încurajarea transportului în comun și a celui alternativ.

– Realizarea de analize realiste privind poluarea industrială, întrucât România a fost dezindustrializată, iar poluarea în industria energetică este prezentată exagerat.

– Propunerea de măsuri active pentru încurajarea reciclării deșeurilor, prin investiții de stat în infrastructura specifică și facilități de finanțare a investițiilor private.

– Propunerea de măsuri pentru stoparea importului de deșeuri și de înăsprire a pedepselor pentru aceste infracțiuni.

– Monitorizarea activității Guvernului în domeniul mediului și a instituțiilor cu atribuții în acest domeniu.

– Propunerea de teme, materiale documentare și prelegeri pe probleme de mediu pentru Academia Politică a partidului.

– Realizarea de parteneriate active cu institute ale Academiei Române, cu universități și institute de cercetare.

– Realizarea de studii și analize care să susțină politicile de mediu conservatoare, ca răspuns la avansul agresiv al ideologiei Green Deal.

– Dezvoltarea de relații de colaborare cu ONG-urile de mediu relevante din țară și străinătate.

– Colaborarea cu guvernele europene și ale partenerilor strategici de orientare conservatoare, care îmbrățișează viziunea noastră despre natură și rolul omului în Creație.